Muutetaan ja puo­lustellaan vääriä pro­fetioita tarpeen

mu­kaan

The Berean Call

 

Monia ”profetioita” on annettu siitä, kuinka Jumala ottaa ”pa­hojen ihmisten” varat ja vapa­ut­taa ne uskovien käyttöön Hänen valtakuntansa edistä­miseksi maan päällä. Monet yksityiset ovat antaneet näitä profetioita aina päivämääriä myöten eikä yksikään niistä ole käynyt to­teen.

 

Global Harvest Ministries Newsletter heinä-syyskuu 2004 ”uuden aallon” yksi joh­taja C. Peter Wagner puolus­telee näitä profetioita: ”… al­kaen vuodesta 1992 olemme kuulleet Jumalan puhuvan kunnioitettujen pro­feettojen kautta, että Hän ha­luaa vapa­uttaa varakkuutta suu­rimittai­sesti Hänen kansansa käyt­töön edistämään valtakun­tansa asiaa… Miksi mitään ei ole tapahtunut? Vastaukseni on, että ensin Jumala mahdol­lisesti odottaa kunnes seura­kunnan hallitseminen on apos­tolien ja profeettojen pe­rustuk­sella, joka tapahtui al­kaen vuo­desta 2001.” (HUOM! C. Peter Wagner tar­koittaa tässä ”uusia” apostoleja ja profeettoja, jotka vaikuttavat karismaattisessa liikkeessä ja joilla on suggestio­valta ylei­söönsä).

 

Artikkeli jatkaa, että ”pahojen varakkuus” on tarpeen jotta Ju­malan työ maan päällä to­teu­tuisi. Mutta mitä sanoo Raa­mattu: ”Herra köyhdyttää ja ri­kastuttaa, hän alentaa ja ylen­tää” (1.Sam.2:7). Apostoli Paa­vali kirjoitti. ”Osaan elää niuk­kuudessa, osaan elää myös runsaudessa, kaikkeen ja kai­kenlaisiin oloihin minä olen tot­tunut, sekä olemaan ravittuna, että näkemään näl­kää, elämään sekä runsau­dessa ja puut­teessa. Kaikki minä voin hä­nessä, joka mi­nua vahvistaa” (Fil.4:12-13). Paavali ei odotta­nut tilisiirtoa omalle tililleen ”pa­hoilta rik­kailta ihmisiltä”, eikä meidän­kään tule sellaista odot­taa[1].

 [1] Raamattu ei sinänsä ole rahaa vastaan. Tämä maailmanaika on sitä mitä on. Mutta Raamattu on vastaan rahanhimoitsemista ja oman edun ja varallisuuden nimessä tapahtuvaa toisista hyötymistä. Juuri sitä karismaattiset huippunimet harjoittavat. Tunteisiin vetoavasti ja vihjaamalla, että parantuminen ym. siunaus on henkilön saatavilla, kun tämä lahjoittaa heille rahaa on tavallinen käytäntö. C. Peter Wagnerinkin pitäisi puuttua tähän epäkohtaan eikä puolustella karismaattisia vääriä profetioita. Mutta sehän voisi olla liikkeen loppu. J.A.