Uuden Apostolisen Uskonpuhdistuksen juuret ja hedelmät

(The Roots and Fruits of the New Apostolic Reformation - NAR)

 

Bob DeWaay, CIC nro 103, 11/12-2007

(Pastori DeWaay on kirjailija ja raamatunopettaja, joka ylläpitää mm. arvokasta Critical Issues Commentary www-sivustoa: http://cicministry.org/ )

 

"Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus" (Ef.2:19-20).

 

Artikkeli tutkii ajatusta seurakunnan apostoleista kautta historian. Osoitan, että ennallistaminen/Latter Rain (myöhäissade) -ajatus, joka ruokkii Uutta Apostolista Uskonpuhdistusta (New Apostolic Reformation myöh. NAR), on Raamatun vastainen ja vaarallinen siihen sekaantuneiden kristittyjen hyvinvoinnille.

 

Tarkastelemme aluksi, kuinka alkuseurakunta ymmärsi apostolit seurakunnan historiassa. Sitten tarkastelemme roomalaiskatolisen kirkon opetusta apostolisesta arvovallasta. Siinä tarkastelemme erään 17. vuosisadan mystikon ajatuksia, jotka on herätetty uudelleen eloon Latter Rain liikkeessä ja nyt NAR:ssa.

 

Eräässä C. Peter Wagner'in vetämässä konferenssissa Fuller'in seminaarissa vuonna 1996 liikkeestä, jonka Wagner aiemmin oli nimennyt "jälkikirkolliseksi", tuli Uusi Apostolinen Uskonpuhdistus (New Apostolic Reformation NAR). Wagnerin itsensä lisäksi liikkeessä on toinenkin merkittävä henkilö: Bill Hamon, jota Wagner vahvasti suosittelee. Hamon on tärkeä, kuten tulemme näkemään, koska hänen työnsä ulottuu aina 1950 luvun alkuun ja alkoi Latter Rain liikkeen kannoilla (1).

 

Alkuseurakunnan käsitys apostoleista

 

Vuonna 97 jKr. Klemens Roomasta kirjoitti kirjeen Korinton srk:lle. Kirje todistaa vahvasti, ettei alkuseurakunta uskonut apostoleiden seuraajiin, tai että tarvittaisiin uusia apostoleja määrittämään seurakunnalle suuntaa. Kysymys oli tosiasiasta, että määrätyt henkilöt Korintossa kyseenalaistivat asianmukaisesti asetettujen vanhimpien arvovallan. Klemens kirjoitti oikaistakseen heitä. Klemensin todistus on merkittävä, koska hän oli todennäköisesti sama Klemens, joka on mainittu Fil.4.3 ja jota Paavali kutsui "työtoveriksi".

 

Klemens mainitsee apostolit tässä kappaleessa:

- Apostolit ovat saarnanneet meille evankeliumia Herralta Jeesukselta Kristukselta, Jeesus Kristus Jumalalta. Kristus siis oli Jumalan lähettämä ja apostolit  Kristuksen. Nämä molemmat tehtävät suoritettiin asianmukaisesti Jumalan tahdon mukaan. Saatuaan heidän määräyksensä ja täysin vakuuttuneina Herramme Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksesta, ja vahvistettuina Jumalan sanassa täydellä Pyhän Hengen varmuudella, he menivät eteenpäin julistamaan, että Jumalan valtakunta oli käsillä. Ja siten saarnaten kautta maiden ja kaupunkien he asettivat työnsä ensihedelmät, ensin koeteltuaan heitä Hengen kautta, olemaan piispoja ja diakoneja niille, jotka myöhemmin uskoisivat - (2).

 

Vaikka roomalaiskatolinen kirkko väittää, että Klemens oli Kristuksen apostoli Pietarin seuraajana, Klemens ei ota itselleen sellaista arvonimeä. Hän ei myöskään tunnustanut muita apostoleja, kuin alkuperäiset apostolit: ne, jotka Kristus itse oli nimittänyt. Opimme Klemensiltä, että apostolit asettivat valvojia ja vanhimpia (sama ryhmä) ja nämä olivat johtajia paikallisissa seurakunnissa. Apostoli Paavali oli antanut ohjeita vanhinten laatuvaatimuksista ja viroista (Apt.20:28–31, Tiit.1:5-9; 1.Tim.3:1–7) ja huolehti niiden jatkuvuudesta (2.Tim.2:2).

 

Klemens jatkaa:

- Apostolimme myös tiesivät, Herran Jeesuksen Kristuksen kautta, ja siellä saattoi olla kiistelyä piispan virasta. Tästä syystä, koska he olivat saaneet täydellisen ennakkotiedon, he nimittivät nuo jo mainitut palvelijat ja myöhemmin antoivat ohjeita, että kun nämä nukkuvat pois, toisten hyväksyttyjen miesten piti jatkaa heidän palvelutehtävässään. Olemme sitä mieltä, että noita heidän nimittämiään tai myöhemmin toisten merkittävien miesten koko seurakunnan suostumuksella nimittämiä, ja niitä, jotka ovat nuhteettomasti palvelleet Kristuksen laumaa nöyrässä, rauhaisassa ja puolueettomassa hengessä ja kauan ovat omanneet hyvän tunnustuksen kaikilta, ei voida erottaa palvelutehtävästä. Sillä syntimme ei ole pieni, jos erotamme piispanvirasta ne, jotka ovat nuhteettomasti ja pyhästi täyttäneet sen velvollisuudet. Siunattuja ovat ne vanhimmat, jotka päätettyään juoksunsa tähän mennessä ovat saavuttaneet hedelmällisen ja täydellisen lähdön (tästä maailmasta); sillä heillä ei ole mitään pelkoa, että joku riistää heiltä heille nyt määrätyn aseman - (3).

 

Klemens ei vaatinut apostolista arvovaltaa puuttuakseen asioihin, vaan osoitti vanhimmille ketkä olivat asetetut raamatullisten apostolien normien mukaan. On huomionarvoista, että hän käytti sanoja "episcopate" (piispanvirka) ja "presbyters" (vanhimmat) kuvaamaan samoja ihmisiä. Pian seurakunta tulisi asettamaan "piispoja" kaupungeille ("monepiscopate", eli yksi piispa kaupunkiin), mikä oli uudistus, jota raamatulliset apostolit eivät suositelleet. Klemens, joka oli ollut Paavalin kumppani, käytti sanaa "episkopos" (kaitsijat tai piispat – KJV) ja "presbuteros" (vanhimmat) kuvaamaan samaa ihmisryhmää. Tämä on täsmälleen sitä, mitä Paavali teki Apt.20:17,28, kun hän kutsui vanhimmat yhteen ja kuvaili heitä "kaitsijoina".

 

Noin vuonna 97 jKr. seurakunnan johtajat eivät olleet apostoleja eivätkä profeettoja, vaan vanhimpia, jotka oli asetettu apostolien antamien kriteereiden perusteella. Ne, jotka väittävät Jumalan tarkoittaneen, että seurakunnassa aina olisi arvovaltaisia apostoleja, jotka antavat sitovan ilmoituksen, eivät ota huomioon sitä tosiasiaa, että apostolit eivät itse odottaneet, että heillä olisi seuraajia. He eivät antaneet mitään ohjeita laatuvaatimuksista sellaisille seuraajille. Kuitenkin he antoivat laatuvaatimuksia vanhimmille ja ne soveltuisivat tuleville sukupolville.

 

Tosiasia ettei apostoleille ole laatuvaatimuksia (muita kuin heidän on täytynyt nähdä ylösnoussut Herra ja olla suoraan Hänen asettamiaan - jotka vaatimukset NAR ohittaa tai hylkää), on nyt avannut oven apostolien määrän nopealle kasvulle kaikkialla maailmassa. Monet heistä vaativat apostolista asemaa, vaikka heillä ei ole edes välttämättömiä ominaisuuksia olla vanhimpia paikallisessa seurakunnassa.

 

Roomalaiskatolisen kirkon apostolit

 

Kun kirkkohistoria jatkui, käsitys vallasta seurakunnassa sellaisena kuin se ymmärrettiin Rooman Klemensin päivinä, hävisi nopeasti. Tilalle tuli yhden piispan johtama hallintoalue (monepiscopate) jatkuen tuosta epäraamatullisesta uudistuksesta Rooman piispan ylivaltaan. Tämä johti lopulta paavinvaltaan. On hämmästyttävää ironiaa, että myöhemmin kirkkohistoriassa roomalaiskatolinen kirkko väitti Klemensin olevan Pietarin seuraaja ja omistavan apostolisen aseman. Tämä irvikuva häpäisee Klemensin omia opetuksia, koska hän ei opettanut sellaista. Roomalaiskatolinen uudistus poisti raamatullisten apostolien aseman seurakunnan perustuksena (4) korvaten sen apostolien sarjalla, jotka vaativat vapautta antaa uusia, sitovia ilmoituksia seurakunnalle.

 

Roomalaiskatolinen kirkko selittää omaa käsitystään näin:

- Me opetamme ja määräämme, että on jumalallisesti ilmoitettu oppi, kun Rooman paavi puhuessaan ex cathedra, se on kaikkien kristittyjen paimenen ja lääkärin virassa ollessaan, ylimmän apostolisen arvovaltansa nojalla, määrittelee opin, joka koskee uskoa ja moraalia, jota universaalisen seurakunnan tulee noudattaa. Siunatun Pietarin hänelle lupaaman jumalallisen avun kautta voidaan olettaa, että erehtymättömyys, jonka jumalallinen Lunastaja tahtoi suoda Kirkolleen uskoa ja moraalia koskevan opin määrittämisessä ja että sen vuoksi sellaiset Rooman paavin määräykset ovat itsessään, eivätkä Kirkon suostumuksesta, muuttumattomia - (5), (Catholic Encyclopedia).

 

On ironista, että C. Peter Wagner väittää meidän tarvitsevan "ennallistettuja apostoleja", kun apostolin viran vaatijoita on ollut yli 1000 vuoden ajan.

Wagner tunnustaa tämän:

- Tietyillä seurakunnan sektoreilla apostolin virka on tunnustettu koko menneiden kahden vuosituhannen ajan. Roomalaiskatolinen kirkko, anglikaaninen tai episkopaalinen kirkko ja monet kirkkokunnat, jotka ovat sisällyttäneet sanan "apostolinen" nimeensä, tulevat mieleen esimerkkeinä. Kuitenkin, aivan kuten oli profeetallisissa liikkeissä, niin näiden apostolisten liikkeiden korostaminen ei ollut tullut osaksi valtavirtaa, jota kutsun elämää antaviksi evankelisiksi seurakunniksi, jotka ovat nyt kristinuskon leviämisen terävin kärki. Tämä alkoi vasta 1990-luvulla - (6).

 

Koskien sitä, pitäisikö meillä olla apostoleja, Wagner ei näe roomalaiskatolista kirkkoa syyllisenä epäraamatulliseen uudistukseen, kuten Luther ja uskonpuhdistajat näkivät, vaan myönteisenä roolimallina evankelisille. Hänen uudessa "uskonpuhdistuksessaan" sanotaan olevan tuhansia apostoleja ja profeettoja. Rooma sentään asetti joitain rajoja apostoleille siinä, että heitä on vain yksi kerrallaan ja hän puhuu "ex cathedra" vain joskus. Uudet apostolit puhuvat jatkuvasti uusia ilmestyksiä Jumalalta!

 

Uskonpuhdistus opettaa: Yksin Kirjoitukset

 

Uskonpuhdistus, aivan oikein, hylkäsi paavin arvovallan ja kirkon perinteen palaten "yksin Kirjoituksiin". Se merkitsi paluuta seurakunnan oikealle perustukselle, raamatullisiin apostoleihin ja profeettoihin, jotka puhuvat meille Kirjoitusten kautta. Se merkitsee, että ihmisten määräykset kirkkohistoriassa eivät sido ketään uskovaa, elleivät nuo määräykset ole Kirjoitusten päteviä toteutuksia ja sovelluksia. Tämä tuo esiin tärkeän kysymyksen, josta puhuttiin edellisessä CIC:n numerossa: Jumala sitoo meitä vain sellaiseen, joka on erehtymätöntä ja horjumatonta (7).  Ihmisten sanat, joihin sisältyy sekoitusta ja harhaa ja joista puuttuu innoitettujen Kirjoitusten ominaisuudet, eivät voi olla sitovia uskovien elämässä. Tämä totuus oli uskonpuhdistuksen ydinkysymys. Paavin sanoilla ei ole tätä ominaisuutta, eikä myöskään viimeisten päivien apostolien ja profeettojen sanoilla!

 

17. vuosisadan mystikko Jane Leade profetoi tulevasta eliitin kirkosta

 

Eräs uskonpuhdistuksen ongelma olivat "intoilijat" jotka väittivät, että heillä oli suora ilmoitus Jumalalta. Yleensä uskonpuhdistajat tuomitsivat sellaiset henkilöt ja liikkeet, mutta se ei estänyt heitä saamasta kannattajia. Eräs, joka nousi sata vuotta uskonpuhdistuksen jälkeen, ja jolla edelleen on kannattajia, oli englantilainen mystikko nimeltä Jane Leade. Hänen kirjoituksiaan julkaisevat internetissä henkilöt, joilla on yhteyksiä viimeisten päivien apostoleihin ja profeettoihin. Hän kannatti kirkkohistorian teoriaa, jonka mukaan seitsemän Ilmestyskirjan seurakuntaa tarkoittaa seitsemää peräkkäistä kirkkohistorian vaihetta. Vieläkin tätä teoriaa opetetaan. Ongelma on, että Ilmestyskirjassa itsessään ei ole mitään, joka osoittaisi Johanneksen odottaneen lukijoidensa ymmärtävän sen siten. Tämä on klassinen esimerkki siitä, että lukija, Hengen innoittaman kirjoittajan asemesta, päättää Raamatun merkityksen.

 

Leade oli erityisen kiinnostunut Filadelfian seurakunnasta, koska Kristus ei löytänyt siinä mitään vikaa. Hän oli mukana tuosta seurakunnasta nimensä saaneessa liikkeessä, "Filadelfialainen yhdistys".  Vuonna 1679 Filadelfialainen yhdistys ja teosofiliike julkaisivat dokumentin, joka sisälsi 60-kohtaisen profetian Jane Leadelta (dokumentin nimi on Lead) (8). Se sisältää käsityksiä, jotka tulivat uudelleen esiin vuonna 1948 Latter Rain liikkeessä ja kuten tulemme näkemään, niitä edelleen mainostaa NAR:n tärkein apostoli-profeetta.

 

Profetian ensimmäiset kohdat koskevat sinetöityjä salaisuuksia, jotka paljastettaisiin vain "arvollisille etsijöille". Hän väitti, että taivaassa oli Todistuksen arkki, joka sisälsi uusia ilmoituksia avattaviksi seurakunta-ajalla. Hän kirjoittaa kohdassa 8: "Tämän jumalallisen arkin läsnäolo vahvistaa Filadelfialaisen seurakunnan ja missä ikinä se on, siellä täytyy arkin ehdottomasti olla". Siten ryhmää kutsuttiin "Filadelfialaiseksi yhdistykseksi". Se julkaisi "Theosophical Transactions" painotuotetta (9). Hän jatkaa profetoiden eliittikirkosta, joka ylittäisi kaiken aikaisemmin tunnetun. Itseasiassa tämä seurakunta olisi "neitsyt", joka synnyttäisi "poikalapsen",  joka on mainittu Ilm. 12:5.

 

Otteita profetiasta:

- 14. Daavidin rungosta on vielä syntyvä neitsytkirkko, joka ei ole tiennyt mitään ihmisestä tai inhimillisestä perustuslaista. 15. Ja jos se on syntyvä, niin se vaatii huomattavan ajan ennen kuin pääsee vähemmistöasemasta ja saapuu täyteen ja kypsään ikään. 16. Tämän neitsytkirkon syntymä esitettiin näyssä pyhälle Johannekselle esikoistaan synnyttävän suuren merkin kautta taivaassa, joka temmattiin ylös Jumalan valtaistuimen tykö. 17.  Sillä - kuten neitsyt synnytti Kristuksen lihan mukaan, niin samoin Jumala on tarkoittanut neitsyen synnyttämään Esikoisen Hengen mukaan, joka on oleva täytetty Pyhällä Hengellä ja voimalla. 18. Neitsyellä, joka on tähän tarkoitettu, täytyy olla puhdas henki ja niin myös Kirkastettu ruumis ja sen on oltava läpikotaisin kyllästetty Pyhällä Hengellä. 19. Tämä kirkko, näin synnytetty ja merkitty jumalallisen nimen merkillä, on koristettu Ihmeellisillä Lahjoilla ja Voimilla ylittäen kaiken, mitä milloinkaan on ollut... 23. Tämän katolisen ja voidellun kirkon täytyy olla täydellisesti pyhä, kuten Kristus itse on pyhä, niin että se voi arvokkaasti kantaa Herran meidän Pyhyytemme ja Herran meidän vanhurskautemme nimeä. 24. Kristus ei tule itse alas juhlistamaan tätä avioliittoa ja esittämään morsianta Isälle, ennen kuin sellainen kirkko on valmistettu maan päälle, niin pyhä, niin katolinen ja niin voideltu, joka on ilman tahraa ja ryppyä ja joka on koristeltu morsiamena kohtaamaan ylkänsä. -

 

Profetia täydelliseksi tehdystä seurakunnasta (jota myöhemmin on kutsuttu "monijäseniseksi poikalapseksi") (10), joka on Kristuksen inkarnaatio maan päällä Kristuksen ollessa vielä taivaassa, asettaa näyttämön 20. vuosisadan Latter Rain liikkeelle, joka esittäisi samoja väitteitä. Saiko tämä liike ideansa Leadelta, vai päätyikö se samaan eksytykseen itsenäisesti? Sitä en osaa nyt sanoa. Ajatukset ovat kuitenkin yhteneväiset: seurakunta täytyy tehdä täydelliseksi ennen kuin Kristus voi palata. Tätä tulevat seuraamaan ihmeet ja voima joka on suurempi kuin milloinkaan kirkkohistoriassa - helluntai mukaan lukien.

 

Myöhäissade liike: Viiden (t. viisinkertaisen) palvelutehtävän elitismi

 

20. vuosisadan alussa mies nimeltä David Wesley Myland käytti termiä "Latter Rain" kuvaamaan helluntailaista herätystä joka tuolloin oli käynnissä. Hän allegorisoi jakeen Joel 2:23, jossa puhutaan Jumalan siunauksesta viljasadon korjuulle Israelissa, luodakseen teorian kirkkohistoriasta. Israelissa viljelyksen kiertokulkuun kuuluivat kevätsateet (varhaissade) ja syyssade (myöhäissade eli latter rain). Myland käytti tätä terminologiaa ja sovelsi sitä Apostolien tekojen helluntaihin (varhaissade). Hänen mukaansa yksi sellainen "sade" oli taas käynnissä Azusa-kadulla ja muualla (myöhäissade).  Näiden varhaisten helluntailaisten tärkein ajatus oli, että kielilläpuhumisen lahja palautettiin seurakuntaan ja se tulisi tuomaan suuren voiman maailman evankelioimiseksi. Helluntailiike oli kuitenkin täynnä harhoja, jotka pian nousivat pintaan, kuten ykseyden oppi joka kielsi kolminaisuuden.

 

Nämä varhaiset "myöhäissateen" helluntailaiset ajattelivat, että Jumala oli palauttamassa alkuseurakunnan apostolisen voiman. Ne, jotka halusivat säilyttää perinteisen evankelisen opin ja silti omaksua käsityksen kielilläpuhumisen lahjasta merkkinä Pyhän Hengen kasteesta, liittyivät yhteen sellaisiksi ryhmiksi kuin AOG (Assemblies of God). Nämä ryhmät hylkäsivät myöhäissateen käsitykset ja pitivät kiinni perinteisestä premillenniaalisesta eskatologiasta, johon monet evankeliset uskoivat.

 

1930-luvulla mies nimeltä William Branham alkoi saarnata ja esittää yliluonnollisia manifestaatioita. George Hawtin ja P. G. Hunt kuulivat Branhamin puhuvan Vancouverissa ja toivat hänen ajatuksiaan Saskatchewaniin, North Battlefordiin. Siellä alkoi ns. Latter Rain herätys, josta tuli New Order of the Latter Rain NOLR (Myöhäissateen uusi veljeskunta). Tärkeä kirja, jota tuohon aikaan kierrätettiin, oli Franklin Hallin kirjoittama "Atomic Power with God Through Prayer and Fasting" (Jumalan atomivoima rukouksen ja paaston kautta - KF/JA huomautus: kirja suomennettiin ja sitä luettiin aikanaan myös Suomen helluntaipiireissä).

 

Edelleen on voimissaan liikkeen keskeinen ajatus, että Jumala haluaa jatkuvasti tehdä suuria ja valtavia ihmeitä seurakunnan kautta, mutta Hän ei voi tehdä niitä,

-koska seurakunta ei ole tullut kyllin pyhäksi,

-ei ole halunnut sitä tosissaan,

-on epäonnistunut monilla muilla tavoilla,

-tai siltä puuttuu välttämätön usko näiden ihmeiden toteutumiseksi.

Latter Rain on aina perustanut elitistisiin ideoihin, sellaisiin, kuin edellä lainattu Jane Leade. He katsovat tavallisten seurakuntien olevan surkeita häviäjiä, joita Jumala ei voi käyttää.

 

Vuonna 1951 George Warnock kirjoitti kirjan "The Feast of Tabernacles" (Lehtimajanjuhla), josta tuli yksi tärkeimmistä NOLR:n ajatusten julistuksista. Kirja perustuu Israelin juhlien vertauskuvalliseen tulkintaan. Siinä Lehtimajanjuhla tarkoittaa kirkastettua lopunaikojen seurakuntaa, joka nousisi ennen kuin Kristus voi palata. Kirja on luettavissa internetissä, koska sen ovat julkaisseet nykyiset Latter Rain opin kannattajat.

 

Warnock julistaa Latter Rain opin tärkeintä olettamusta, joka on myös NAR:n opin taustalla:

- Kuinka kiitollisia olemmekaan, että Jumala on paljastamassa täydellistämisen mallin. Taivaaseenastumisen lahjat, palvelutehtävät Kristuksen ruumiissa - nämä ovat välineitä pyhien täydellistämiseksi - ja kuten olemme lukeneet, niiden tulee pysyä seurakunnassa, kunnes kaikki tulemme uskon ja Jumalan Pojan tuntemisen yhteyteen, täydelliseksi ihmiseksi! -

 

"Taivaaseenastumisen lahjat" on viittaus ns. "viisinkertaiseen palvelutehtävään", joka on mainittu Ef.4:11. Ymmärretään, että seurakunta tehdään täydelliseksi uudistamalla apostolien ja profeettojen palvelutehtävät ennen kuin Kristus palaa. Mylandin tavoin Warnock allegorisoi Israelin sateet luodakseen  niistä kirkkohistorian kaavion:

- Joelin profetia puhuu helluntaista, mutta se jatkuu omaksuen helluntain täyteyden, jopa Lehtimajanjuhlan. Jumala antoi aikaisemman sateen kohtuullisesti – helluntailaisella ajalla, jota kesti alkuseurakunnasta nykyhetkeen. Tässä on kuitenkin jotakin hyvin epätavallista. Juuri tässä viljelyvuoden "ensimmäisessä kuussa"... Jumala on luvannut tehdä jotakin mitä epätavallisinta, sillä Hän antaisi, ei vain aikaisempaa sadetta, joka kuuluu tuohon kuuhun, vaan Hän antaisi varhaissateen ja myöhäissateen yhdessä! - (11).

 

Hän tulkitsi, että Myöhäissateelle olisi tunnusomaista paljon suurempi voima ja kirkkaus, kuin mitä nähtiin Apostolien teoissa. Näin Warnock laski perustan isotteleville väitteille, joita meidän aikamme apostolit ja profeetat esittävät. Ei ole väärin sanoa, ettei löydy niin suureellista väitettä etteivät viimeisten päivien apostolit sitä esittäisi. Tulemme osoittamaan sen kun tarkastelemme erään heidän huippujohtajansa kirjoituksia. 

 

Warnock väitti Jane Leaden tavoin, että Jeesus pysyisi taivaassa kunnes seurakunta saavuttaisi kirkkohistoriassa ennen näkemättömän eliittiaseman, mukaan lukien Raamatun päivät:

- Oi näiden sanojen valtavuutta! Ja mikä vielä enemmän, Kristus tulee pysymään siellä missä Hän on, Jumalan oikealla puolella, kunnes nousee voittajien joukko joka alistaa kaikki Jumalan viholliset... Ja silti kristittyjen enemmistö odottaa tempausta milloin tahansa, jolloin Kristuksen oletetaan tempaavan pois surkean, lyödyn, tautien vaivaaman seurakunnan. -

 

Huomaa, että tavalliset kristityt ovat tässä elitistisessä ajattelussa "surkeita, lyötyjä ja tautien vaivaamia". Meitä ei pidetä sen arvoisina, että Kristus palaisi meitä varten ja tempaisi meidät kohtaamaan Hänet pilvissä. Kaiut Leaden Filadelfialaisesta yhdistyksestä ovat ilmeisiä. Sen sijaan, että odottaisivat Kristusta seurakunnan "autuaana toivona", elitistit Leadesta Warnockiin - ja kuten tulemme näkemään myös NAR - odottavat seurakunnan tulevan uudeksi Kristuksen inkarnaatioksi, samalla kun Kristusta vielä "pidetään taivaissa". On ironista, että seurakunnan toivon kohteeksi on siten tullut seurakunta itse!

 

Yksi harhaoppisimmista NOLR:n opeista nimettiin "Jumalan ilmestyslapsiksi", (KF/JA: mainitaan myös "Jumalan lasten ilmestyminen" nimellä - Manifested Sons of God, ns. MSOG-oppi). Se väittää, että tietyt eliittikristityt saisivat jo tässä ajassa kuolemattomuuden lupauksen (kuten Room.8:19 lupaa) ennemmin kuin Herran tulemuksessa (parousia).

 

Warnock opetti, että seurakunnan täytyy voittaa kaikki viholliset, joihin kuuluu myös kuolema, "viimeinen vihollinen", ennen kuin Kristus voisi palata:

- Jumala sanoo, että Kristus tulee pysymään siellä missä Hän on, kunnes kaikki Hänen vihollisensa ovat Hänen jalkojensa alla. Ja Hänen vihollisiinsa kuuluu 'viimeinen vihollinen', joka on kuolema. Voittajien joukon on noustava, se alistaa ja saavuttaa ehdottoman voiton kaikista maailman vastustavista voimista, lihasta ja paholaisesta ennen kuin tämä dispensaatio loppuu - (12).

 

"Voittajat" on toinen Latter Rain termi kuvaamaan eliittikristittyjä, joiden on määrä erottua meistä muista. Näin siitä huolimatta, että seuraava jae soveltuu kaikkiin kristittyihin: "Sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme" (1Joh.5:4).

 

Ironista Latter Rain ja NAR liikkeissä on, että ne pitävät kiinni "ennallistamisesta", jossa Jumala muka vähitellen palauttaa kirkkohistorian aikana kadotettuja totuuksia joita nyt ennallistetaan uskonpuhdistuksesta alkaen. On kuitenkin ironiaa, että NOLR ja NAR opettajat kiistävät ja hylkäävät tärkeät uskonpuhdistuksen opit. He väittävät uskonpuhdistusta omakseen ja hylkäävät sen samaan aikaan.

 

Uskonpuhdistus esim. opetti kaikkien uskovien pappeutta, mutta NOLR George Warnock opetti elitististä "Melkisedekin" pappeutta, joka koskee vain muutamia:

- Melkisedekin pappeus on elämän ja katoamattoman kirkkauden pappeutta. Se on Kristuksen ikuisen ystävyyden ja yhteyden pappeus, eikä kuten aaronilainen pappeus, jossa Jumalan läsnäolo koettiin vain tietyssä tilanteessa kerran vuodessa... Tämän uuden pappeuden täyteydessä meidät kirkastetaan täydellisesti kuten Kristus. Kuitenkin jopa Kristus aloitti pappeutensa maan päällä rukoilemalla veljiensä puolesta - joten alkakaamme jo nyt omistaa tätä kirkkauden perintöä Hengessä, Jumalan valtakunta sisällämme. -

 

Warnockin mukaan tämä koskee vain viimeisen ajan pyhiä, jotka ovat saavuttaneet tämän aseman ja tulevat toimimaan suuren ahdistuksen aikana lyhentäen sen. Aikaisempien sukupolvien pyhillä ei ollut tätä asemaa.

 

Aiemmin mainittu William Branham tuli Latter Rain-liikkeen tärkeimmäksi hahmoksi. Monet kunnioittavat häntä edelleen. Kerrotaan, että hän tuhansissa eri tilanteissa antoi tarkkoja ja yksityiskohtaisia tietoja ihmisistä joista ei luonnollisin keinoin voinut tietää mitään. Tulkiten kyvyn "tiedon sanoiksi" (1.Kor.12) hänen kannattajansa olivat vakuuttuneita sen olevan merkki, että hän oli suuri Jumalan profeetta. Branham väitti, että hänellä oli oma enkeli joka opetti häntä ja antoi hänelle ilmoituksia. 

 

Hän väitti enkelin sanoneen, että hän olisi Elia, joka tulisi ennen Kristuksen paluuta. Hän väitti myös olevansa Laodikean seurakunnan sanansaattaja. Branham on haudattu pyramidin alle jossa on tuo väite (13). Branham hylkäsi kolminaisuusopin. Hän osoitti lopullisesti todeksi, että Latter Rainin kaltaiset ennallistamisliikkeet himoitsevat merkkejä ja ihmeitä tekeviä profeettoja siinä määrin, että hyväksyvät lähes minkä tahansa harhaopin tai härskiyden, kunhan vain ihmeet ja merkit seuraavat.

 

Myöhäissateesta Uuteen Apostoliseen Uskonpuhdistukseen

 

Ern Baxter oli Branhamin henkilökohtainen avustaja useiden vuosien ajan. Kun karismaattinen uudistus tuli maisemiin kohta Branhamin kuoltua, Baxterista tuli liikkeen tärkein johtaja. Hän liittyi miehiin nimiltä Bob Mumford, Charles Simpson, Derek Prince ja Don Basham ja heistä tuli "Fort Lauderdalen viisikko", joka julkaisi New Wine (Uusi Viini) -lehteä. Ryhmästä tuli tunnettu kiistellyn paimenliikkeen vuoksi. Omaksuen käsitykset, että Jumala puhui nykyaikana ihmisille Raamatun ulkopuolisilla ilmoituksilla, ja että tietyt ihmiset olivat päässeet pitemmälle kuin toiset "Jumalan kuulemisessa", he perustivat hierarkkisen liikkeen, jossa paimenet "kuulivat Jumalalta" ohjeita heidän alaisilleen ja siitä alaspäin pyramidimuodossa.

 

Olin mukana liikkeessä 1970-luvun lopulla. Avainkäsitys oli, että valta tuli "Jumalan kuulemisesta". Sääntöjen mukaan ryhmäni johtaja (mies nimeltä Jack Winter) "kuuli Jumalalta". Hän tuli "aseistautuneena" repullisella ihmeellisiä tarinoita ja toisti niitä vakuuttaakseen muut, että mitä tuli Jumalan kuulemiseen hän oli siinä lyömätön. Hänen alaisiaan olivat paimenet, jotka kuulivat Jumalalta omille alaisilleen. Kaikki mitä teimme, alistettiin ylipaimenten tutkittavaksi. Siihen kuului jokainen päätös naimisiin menosta kaikkein arkisimpiin päätöksiin, kuten matkoihin.

 

Vaikka sankarimme kansallisella tasolla olivat Baxter ja Mumford & kumppanit, meidän ei tarvinnut mennä sen korkeammalle kuin Jack Winteriin saadaksemme lopullisen Jumalan hyväksymisen. Jos järjestelyssä esiintyi jotakin vakavampaa valittamisen aihetta, niin Winter tuli kaupunkiin ja piti saarnan "Koorahin kapinasta" soveltaen, että Winter oli Mooses ja jokainen hänen kanssaan erimielinen oli Koorah. Kuulin itse tuon saarnan useammin kuin kerran.

 

Tämä paimenliike yleensä - ja varsinkin meidän paikallinen versiomme - ratkesi saumoistaan 1980 luvun alussa. Paimenliike, kuten Latter Rain sitä ennen, oli häväisty, mutta ne jotka uskoivat perusmalliin ennallistetusta apostolisesta seurakunnasta jolla on enemmän voimaa kuin Apostolien tekojen seurakunnalla, eivät koskaan luopuneet käsityksistään. Heidän mielissään oli vain ajan kysymys kun lopun ajan eliittiseurakunta nousisi ja löisi Jumalan viholliset. He hylkäsivät aikaisempien liikkeiden epäonnistumiset perusteella, että tietyt johtajat joutuivat pois, mutta he itse olivat pitäneet unelman elossa.

 

Latter Rain opit tulevat Uuteen Apostoliseen Uskonpudistukseen

 

Bill Hamon syntyi vuonna 1934 ja kirjansa,  "Apostles, Prophets, and the Coming Moves of God", mukaan hän aloitti palvelutyönsä teini-ikäisenä:

- Kahdeksantoista ikäisenä minut synnytettiin ennallistamisopetukseen, että seurakunnassa on edelleen nykyajan apostolit ja profeetat. Minut vihittiin papiksi ja aloitin paimenena 19 vuoden ikäisenä - (14).

Se merkitsee, että hän oli ennallistamisliikkeessä ja aloitti työnsä samaan aikaan kun Warnock julkaisi kirjansa "The Feast of Tabernacles". Hänen väitteensä, kuten tulemme osoittamaan, ovat lähes identtisiä Warnockin kanssa. Myös hän allegorisoi Hag.2:9 todistaakseen, että lopunajan seurakunta on oleva kunniakkaampi kuin seurakunta Apostolien teoissa (15).

 

Hamon tuli mukaan C. Peter Wagnerin NAR:n aivan alussa:

- Tri. C. Peter Wagnerin koolle kutsuma kokous (The National Symposium on the Post-Denominational Church) Fullerin seminaarissa 21-23.5.1996, oli historiallinen tapaus seurakunnan historian Jumalan aikakirjoissa. Se oli Pyhän Hengen profeetallisesti järjestämä, toteuttamaan Jumalan tavoite viedä seurakuntansa lopulliseen päämäärään... Keskustelijat olivat yksimielisiä, että seurakunnassa on edelleen apostoleja ja profeettoja ja että on olemassa esiin tuleva Apostolinen liike, joka tulee mullistamaan 21. vuosisadan seurakunnan. Viimeisen sukupolven seurakunnalla on oleva apostolinen uskonpuhdistus, joka on yhtä suuri kuin ensimmäisen sukupolven apostolinen liike - (16).

 

Wagnerin suosituksella Hamon toi Latter Rain liikkeen opetukset NAR:n. Wagner "suosittelee voimakkaasti" Hamonin kirjaa apostoleista ja profeetoista (17) ja kirjoitti siihen esipuheen. Hamonin kirja toistaa lähes jokaisen Latter Rain liikkeen häpeällisen väitteen. Esimerkiksi yksi hurjimmista NOLR:n opetuksista on oppi "ilmestyslapsista" ("manifested sons"), mutta Hamon opettaa samaa asiaa lainaten raamatunkäännöstä, joka kääntää sen "revealing of the sons" - "lasten ilmituleminen":

- Koko luomakunta odottaa viimeisen sukupolven seurakuntaa. Maa ja koko luomakunta odottavat Jumalan viimeisten päivien apostolien ja profeettojen, ja täysin ennallistetun seurakunnan ilmestymistä. "For the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God." Room.8:19 NKJV. (Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Room. 8:19. KR -38). Kun seurakunta on täysin ennallistettu, niin silloin pyhät saavat lopullisen lunastuksensa, kuolevien ruumiittensa kuolemattomuuden - (18).

 

Hamon väittää, että tämän on tapahduttava ennen Kristuksen paluuta, jotta seurakunta voi toteuttaa tehtävänsä. Seuraavassa lisätodisteita kun hän väittää, että kuolemattomat ruumiit saadaan ennen parousiaa (Kristuksen toista tulemista):

- Pyhien ylösnousemusmuuttuminen, joka saa aikaan heidän kuolevaisten ruumiidensa lunastuksen kuolemattomiksi, katoamattomiksi ruumiiksi, tapahtuu, jotta Jumala voi toteuttaa suuren päämääränsä seurakuntaansa varten ja sen kautta - (19).

 

Latter Rain harhaoppi nimetään ja esitellään uudelleen

 

Latter Rain liikkeen ja NAR:n väliset erot koskevat enimmäkseen terminologiaa, ei oppia. 1980-luvulla kiersi eräs opetus niiden keskuudessa, jotka osallistuivat profeetallisen liikkeen keskuudessa "uudeksi ihmisroduksi" kutsutun ryhmän pitämiin konferensseihin. Perusajatus on, että tavalliset kristityt läpi seurakunnan historian ovat olleet suunnattomia vätyksiä ja että Jumala aikoi nyt tulla tiettyjen ihmisten elämään Pyhän Henkensä kautta ja "kyllästää" (KF/JA: impregnate, ilmaisu, joka tänä päivänä esiintyy usein karismaattisessa puheessa ja kirjoittelussa koskien Toronto/Pensacola/Lakeland yms. "Jumalan läsnäolo" -herätyksiä) heidät niin, että he voisivat "synnyttää" jotakin kokonaan uutta (KF/JA: mm. torontolaisuudessa ihmiset ovat kokeneet transsitilassa näitä "synnytystuskia").

 

"Uuden rodun ihminen" olisi korotettujen pyhien joukko, joilla olisi aikaisemmin tuntematon pyhyys ja voima. Muistan tuohon aikaan väitelleeni ihmisten kanssa jotka kannattivat tätä oppia. Earl Paulk oli 1980 luvun huomattava johtaja, joka sekaantui näihin oppeihin. Myöhemmin hän ryvettyi seksiskandaaleissa, jotka vieläkin ovat uutisissa (20).

 

Paulk selittää liikkeen elitistisiä ideoita:

- "Ensihedelmät" tarkoittaa, että monia Hänen kaltaisiaan on tuleva. Jeesus oli Jumalan inkarnaation ensihedelmä, ihminen, joka eli Jumalan täydellisen tahdon. Nyt Hän sanoo: "Haluan ruiskuttaa (inject) elämän panemalla Pyhän Hengen siemenen seurakuntaan. Minun kansani tuo esiin elämän, kun heistä tulee 'lihaksi tullut Sana' maaplaneetalle. Olen varma, että tämä määritelmä vaivaa joitakin teologeja, mutta seurakunta on 'jatkuva Jumalan ilmentymä" - (21).

 

Siis kyllästetystä seurakunnasta tulee "lihaksi tullut" Kristus. Tämä idea on täsmälleen se, mitä Jane Leade opetti vuonna 1679 ja jota myöhemmin Latter Rain opettajat selittivät.

Paulk toistaa ajatusta:

- Jumalan valtava työ asettaa Pyhä Henki sisällemme tekee meistä Jumalan inkarnaation - (22).

 

Bill Hamon sisällyttää "uuden rodun" idean opetuksiinsa:

- Joosua-sukupolven apostolien uusi rotu vaeltaa ihmeissä ja tuo selvästi ilmi apostolin merkit - (23).

"Joosua-sukupolvi" on eräs suosittu vertauskuva tässä liikkeessä. Israelin Jordanin ylitys luvattuun maahan allegorisoidaan tarkoittamaan seurakunnan voittoa kaikista vihollisista maan ottamiseksi: "Jokainen paikka, johon jalkasi astuu", he vaativat. "Uusi rotu" tarkoittaa, että he eivät ole samaa ihmisten järjestystä, kuin muut koskaan olleet kristityt.

 

Hamon julistaa edelleen:

- Riittäköön, kun sanotaan, että apostolien uutta rotua motivoi Viisauden Henki - (24).

Viisauden Henki, Jes.11:2, on erillään Kristuksesta. NAR väittää, että Kristus tulee seurakunnassa eikä seurakuntaa varten. Hamon väittää olevansa yksi Jumalan viimeisten päivien apostolien "uutta rotua" (25)!

 

Aikaisemmin William Branham oli väittänyt olevansa Elia joka tulisi (Matt.17:11). Kuitenkin Branham kuoli eikä kaiken ennallistamista tapahtunut. Hamon on muokannut väitteen käsittämään sellaista, jota he kutsuvat nimellä "Elia ryhmä" (Elijah Company): 

- Kuitenkin se toteutuu tulevaisuudessa, kun Elia tulee valmistamaan tietä Kristuksen toiselle tulemiselle. Tällä kertaa se ei olisi vain yksi profeetta, vaan suuri joukko profeettoja, jotka eivät vain valmistaisi tietä ja kansaa, vaan he ennallistaisivat kaiken  - (26).

 

Tämän "ennallistamisen" täytyy tapahtua seurakunnan kautta ennen kuin Kristus voi palata:

- Jeesus ei voinut lähteä maailmasta, ennen kuin oli toteuttanut messiaaniset profetiat, eikä Hän voi palata maan päälle, ennen kuin seurakunta toteuttaa kaikki ennallistamista koskevat Kirjoitukset - (27).

 

Samalla kun hylkäävät tempauksen ennen jumalan vihan aikaa, Hamonin kaltaiset opettajat eivät usko, että Antikristus tekee marttyyreja heidän kirkastetusta lopunajan seurakunnastaan. He itse lyövät ahdistuksen ajan koko babylonialaisen systeemin! Seuraavassa hänen väitteensä:

- Jumalan seurakunnan pyhillä apostoleilla ja profeetoilla on yhteinen palvelutyö tuoda esiin suuren Babylonin valtava sortuminen. Heidän valtansa ylittää kaiken, mitä olemme nähneet ajassamme...  Kuten Mooses ja Elia, Jumalan apostolit ja profeetat voittavat kaikki vihollisensa loppuun saakka - (28).

 

Raamattu sanoo, että Jumala tuhoaa Babylonin. Se ei sano, että seurakunta sitä tekisi (ks. Ilm.18).

 

Harhaoppi Joelin armeijasta esitellään uudelleen

 

Yksi NOLR:n hyljätyistä opeista oli oppi "Joelin armeijasta". Väitettiin, että Joel2:1-11 ennustaa, että lopun ajan seurakunta on "Joelin armeija", joka toimeenpanee Jumalan tuomiot maan päällä. Tämä on toinen väärä Latter Rain oppi, jota Bill Hamon levittää edelleen.

 

Seuraavassa hänen väitteensä:

- Pyhiä koulutetaan nyt kansainvälisten (kristillisten liikkeiden) koulutuskeskusten sotilastukikohdissa ja heidän paikallisten seurakuntiensa varikoilla. Päämäärä on saada heidät opetetuiksi, varustetuiksi ja kenttäkoulutetuiksi olemaan upseereita, jotka johtavat Jumalan profeetallisten, evankelisten pyhien armeijaa tulevan Pyhien Liikkeen (Saints Movement) aikana. He tulevat palvelemaan heidät kouluttaneiden viisinkertais-liikkeen apostolien ja profeettojen suojeluksen ja johdon alla. Nämä pyhät toimivat kuin Jumalan armeija, jota profeetta Joel kuvailee profeetallisesti  (Joel. 2:1-11) - (29).

(KF/JA: tässä mainittu viisinkertainen liike siis tarkoittaa karismaattista "Fifefold ministry" -käsitystä, jonka mukaan seurakuntaa lopun voitollisena aikana johtavat apostolit, profeetat, evankelistat, pastorit ja opettajat, ja siksi Jumala palauttaa voimassa kaikki em. toimet srk:aan - suurin valta tulee "uusille apostoleille", opetus pohjaa Ef.4:11).

 

Joel 2:1-11 ei sisällä mitään, josta voisi päätellä, että tämä armeija koostuisi lopun ajan eliittikristityistä. Hamonin allegorinen menetelmä sallii hänen lukea Raamatusta mitä tahansa.

 

Hän jatkaa edelleen seurakunnasta lopun ajan armeijana:

- Jumalan  suurta lopun ajan armeijaa valmistetaan toimeenpanemaan Jumalan kirjoitetut tuomiot Kristuksen voiton ja jumalallisten tuomiosäädösten mukaan, jotka on jo vahvistettu taivaassa. Aika on määrätty, kun ne toimeenpannaan maan päällä Jumalan pyhien armeijan toimesta. Kaikki, mitä on määrätty ja tarvitaan, käynnistetään Jumalan ennallistavan Herran Armeija-liikkeen (Army of the Lord Movement) aikana - (30).

 

Kaikki tämä jättää vaille huomiota sen tosiasian, että Ilmestyskirjan kuvaileman Suuren ahdistuksen aikana vuodatettavat tuomiot ovat suoria Jumalan vihan purkauksia maan päälle, eivätkä mitään seurakunnan aikaansaannoksia. "Liikkeitä" joita Hamon kuvailee, ei löydy Raamatusta, vaan hän profetoi niistä omavaltaisesti ilman todisteita ja meidän pitäisi uskoa häntä.

 

Valtakunta Nyt -harhaoppi esitellään uudelleen

 

Yhtä ennustamaansa "liikettä", Hamon kutsuu “Valtakunnan perustamisen liikkeeksi (The Kingdom Establishing Movement) (31). Hän esittää vieläkin suurellisempia väitteitä:

- Liike ei lakkaa, ennen kuin jokainen polvi taipuu ja jokainen kieli tunnustaa, että Jeesus on todella Herra, Jumala yli kaiken maan. Se ei kuitenkaan tarkoita, että jokainen tuon tunnustuksen tehnyt olisi pelastettu. Kuitenkin on oleva sellainen maailmanlaajuinen osoitus Jumalan voimasta yli kaiken, ihmisiä herätetään kuolleista, luonnonkatastrofeja hallitaan ihmeillä, ihmeellisiä profeetallisia ilmoituksia ja loputtomasti yliluonnollisia manifestaatioita, merkkejä ja ihmeitä, kunnes jokaisen on tunnustettava, että ei ole Jeesuksen Kristuksen, jumalien Jumalan ja herrojen Herran kaltaista jumalaa - (32).

 

NOLR ja NAR opettajien mukaan seurakunta perustaa Jumalan valtakunnan historian aikana ja ennen parousiaa.

Hamon kirjoittaa:

- Rukoilkaamme nyt, että Hänen kirjaimellisen valtakuntansa täysi hallinta perustettaisiin kaikessa todellisuudessaan maan kaikkien valtioiden ja ihmisten yli... He tulevat rukoilemaan ja julistamaan, että on aika perustaa Jumalan valtakunta yli kaiken maan jumalallisesti saadulla arvovallalla ja Kristuksen seurakunnan palvelutyöllä - (33).

 

Raamattu ennustaa lopun ajan eksytyksen

 

Nähtyämme johdonmukaiset väitteet useiden vuosisatojen ajalta aina nykyaikaan siitä, että

-eliittikristityt nousevat ja voittavat kuoleman ennen tempausta,

-tekevät suurempia ihmeitä kuin Raamatussa mainitut,

-voittavat kaikki Jumalan viholliset, samalla kun Kristusta ”pidetään taivaissa”

- ja heistä tulee neitseellisesti syntynyt uusi ihmisrotu, ilmestyslapset, Jumalan inkarnaatio maan päällä,

niin ajatelkaamme, mitä Raamattu ennustaa lopun ajasta.

Raamattu ei opeta mitään näistä harhaopeista, jotka kaikki perustuvat allegorisoituihin Kirjoituksiin, vaan sen sijaan opettaa, että massiivinen petos väärien merkkien ja ihmeiden kautta on tunnusomaista lopun ajalle.

 

Jeesus sanoi: "Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.... Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin" (Mt.24:11,24). Hän ei käskenyt meidän odottaa "voideltujen (kristusten) uutta rotua", vaan kehotti meitä karttamaan heidän petoksiaan.

(KF/JA: Raamatun mukaan on vain yksi voideltu, Messias/Kristus tarkoittaa Voideltu. Kristukseen uskovalla ei ole mitään omaa/erillistä/uutta/toista/muuta voitelua Jumalalta, vaan Jumala lukee Kristuksen voitelun, joka merkitsee Jumalalle erotettua, uskovan eduksi. Raamatussa voitelu ei pohjimmiltaan tarkoita sen kummempaa, kuin että Kristuksen sovitustyö luetaan Häneen uskovan eduksi, hänet on, kuten Kristus, erotettu Jumalalle, so. hän on pelastettu/sovitettu Jumalan edessä Kristuksen kautta, jolla yksin on ja jolle yksin kuuluu kaikki ansio).

 

Paavali varoitti synnin ja pahuuden vaarallisista ajoista lopun aikana, kun ihmiset vastustavat totuutta tekemällä vääriä merkkejä ja ihmeitä kuten faaraon noidat vastustivat Moosesta (2.Tim.3:1-8). Pietari ennusti, että vääriä opettajia nousisi ja viettelisi seurakuntaa hyötyen meistä "valheellisilla sanoilla" (2.Piet.2:1-3). Johannes varoitti, että viimeisenä aikana on vääriä "voideltuja" (antikristuksia). Paavali kertoo, mihin tämä kaikki johtaa: "Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi" (2.Tess..2:3).

 

Ilmestyskirja ei opeta, kuten itse itsensä apostoleiksi nimittämät NAR:n ja NOLR:n apostolit, että seurakunta voittaisi maailman omilla ponnistuksillaan, samalla kun Jeesusta "pidetään taivaissa". Heidän tulkintansa ovat mielikuvituksellisia eivätkä lainkaan perustu terveeseen sananselitykseen. He allegorisoivat Raamattua, koska ei ole mitään mahdollisuutta löytää heidän ajatuksiaan Raamatusta jos se otetaan kirjaimellisesti. Meidän täytyy päättää uskommeko mitä Jeesus, Paavali, Johannes ja Pietari sanoivat erehtymättömissä Kirjoituksissa, vai uskommeko profetioita ihmisiltä, jotka väittävät olevansa uusia apostoleja ja profeettoja, vaikka samanaikaisesti vastustavat oikeiden apostolien ja profeettain opetuksia.

 

Johtopäätös

 

Kirkkohistoria osoittaa, että aina, kun uusia apostolin viran vaatijoita on noussut, myös väärät opit ovat nousseet. Tänä päivänä sellaisten ihmisten opetukset ovat, kuten olemme nähneet, tyrmistyttäviä ja äärimmäisiä harhaisuudessaan. Silti C. Peter Wagner väittää, että seurakunnat, jotka hän nimeää "apostolisiksi" tässä uudessa mielessä, ovat tänä päivänä osa maailman nopeimmin kasvavaa seurakunnan sektoria (34). Jos hän tavallaan on oikeassa, niin se on todistus massiivisesta lopun ajan eksytyksestä, eikä herätyksestä, kuten hän väittää.

 

Ainoa velvoittava auktoriteetti seurakunnassa on Raamattu. Jumala ei sitonut meitä sekoitukseen, harhaan eikä ihmisten pohdiskeluihin. Väärillä NOLR ja NAR apostoleilla ja profeetoilla ei ole mitään valtaa oikean, verellä ostetun Jumalan seurakunnan ylitse. Profeetoilla, jotka ovat vähemmän kuin erehtymättömiä, ei ole muuta myytävää kuin pelko: "Kun profeetta puhuu Herran nimessä, ja kun se, mitä hän on puhunut, ei tapahdu eikä käy toteen, niin sitä sanaa Herra ei ole puhunut; julkeuttaan se profeetta on niin puhunut; älä pelkää häntä" (5.Moos.18:22).

 

Suurelliset väitteet, jotka ulottuvat Leadesta Warnockiin, Branhamiin, Paulkiin ja Hamoniin eivät milloinkaan ole käyneet toteen, eivätkä tule käymään. Ei tule olemaan mitään neitseellisesti syntyvää monijäsenistä poikalasta, Elia ryhmää, uutta rotua, Kristuksen uutta inkarnaatiota maan päällä, eikä mitään muuta vastaavaa rienausta. Se rooli, jota nämä termit kuvailevat, on antikristuksen rooli. Todellinen Kristus palaa ruumiillisesti ja tempaa seurakuntansa kohtaamaan Hänet yläilmoissa (1.Tess.4:17).

 

Käännös Samuel Korhonen,

Tarkennukset KF/Juhani Aitomaa

Viitteet

1         Bill Hamon, Apostles Prophets and the Coming Moves of God (Destiny Imagine: Shippensburg, PA, 1997) 10.

2         Roberts, Alexander ; Donaldson, James ; Coxe, A. Cleveland: The Ante-Nicene Fathers Vol.I : Translations of the Writings of the Fathers Down to A.D. 325. Oak Harbor : Logos Research Systems, 1997, S. 16; First Epistle of Clement to the Corinthians chapter 42.

3         Ibid, Clement chapter 44.

4         See CIC issue 66 that addresses the pertinent passages: Issue 66

5         http://www.newadvent.org/cathen/05677a.htm

6         C. Peter Wagner, Apostles and Prophets – The Foundation of the Church (Regal: Ventura, 2000) 19, 20.

7         CIC Issue 102

8         http://www.passtheword.org/Jane-Lead/60-propositions.htm

9         Ibid.

10      Terminologia on edelleen käytössä: http://latter-rain.com/escha/manchild.htm

11      Warnockin kirja on luettavissa: http://latter-rain.com/escha/warnock.htm

12      Ibid.

13      http://www.letusreason.org/Latrain26.htm

14      Hamon, 120.

15      Ibid. 2.

16      Ibid. 10.

17      Wagner, 20.

18      Hamon, 235

19      Ibid. 22.

20      Marraskuun 19. vuonna 2007 tuli tietoon, että Paulkin "veljenpoika" joka toimi pastorina Paulkin perustamassa srk:ssa, on itse asiassa hänen oma poikansa, syntynyt avioliiton ulkopuolisesta suhteesta veljensä vaimon kanssa: www.msnbc.msn.com/id/21888916/

21      Earl Paulk, Held In The Heavens Until… God’s Strategy for Planet Earth; (Atlanta: K Dimension Publishers, 1985) 163.

22      Ibid. 227

23      Hamon, 34.

24      Ibid. 39.

25      Ibid. 131.

26      Ibid. 109, 110.

27      Ibid. 110.

28      Ibid. 139.

29      Ibid. 247.

30      Ibid. 252.

31      Ibid. 270.

32      Ibid. 271.

33      Ibid. 277.

34     http://www.globalharvest.org/index.asp?action=apostref