TBN:n Menestysteologia

 

 

Benny Hinnin profetia ”Praise The Lord Show’ssa”: ”TBN tulee olemaan taivaan jatke maan päällä… jos haluat mennä taivaaseen, ’maistaa’ taivasta, nähdä taivaan käännä tälle kanavalle …”[1]

 

 

Paul Crouch katsoi kameraan ja kertoi kannattajilleen, että TBN tarvitsee 8 milj. USD levit­tääkseen evankeliumin yli koko Intian pelastamaan miljardi sielua kadotuk­sesta.[2]  Crouch johtaa maa­ilman suu­rinta kristillistä TV verkostoa. Hän sanoi, että jopa niiden, joilla ei ole va­raa luvata 1000 USD, pitää ottaa “uskon as­kel” ja tehdä lahjoitus joka tapauksessa. Herra tulee antamaan ta­kaisin monin verroin. ”Luu­letteko, että Ju­malalle olisi jotenkin vaikeaa saada teille 1000 USD yli­mää­räistä”, kysyi CrouchPraise a Thon” lähetykses­sään Costa Mesan studiolta. Ja niin verkoston ”rukouskump­panit” tekivät sen taas: puhelimen kautta saatiin yhden illan aikana tarpeeksi lupauksia lahjoituk­sista, joilla saadaan TBN:n ka­nava nä­kyviin Intian tuhansilla TV-kana­villa.

 

Praise a Thon lähetys voi kerätä kymmeniä miljoonia dollareita yh­dessä illassa. Ohjelmien kautta kerätyt nimi- ja osoitetie­dot pal­jastavat, että TBN:llä on yli 1,2 nimeä henkilörekisteris­sään. Nämä henkilöt saavat säännölli­sesti hyvin vaikuttavia ja manipu­loivia rahalahjoitus­vetoomuksia. TBN ei kärsi ra­hapulasta. Tosi­asiassa se olisi voinut maksaa In­tian toimin­tansa jo olemassa ole­vista va­roistaan. Mutta TBN:n toimin­taan kuuluu, että rahanke­ruu on jatkuvaa. 31 vuoden ai­kana Crouch yhdessä vaimonsa Jea­nin kanssa on luonut rahanke­ruuseen perustuvan, maailman­laajan TV imperiumin ja samalla luksuselämän itselleen.

 

TBN tunnetaan parhaiten karis­maattis/helluntailaisissa ja niihin liittyvissä piireissä. Suuri osa maailman kristittyjä ei noteeraa sitä, silti sen ohjelmia katsoo mil­jooniin nouseva määrä maa­ilman eri puolilla, USA:ssa yksin n. 5 miljoonaa viikoittain. Monet näistä pitävät TBN kanavaa ju­malanpal­veluksenaan ja sen ohjelmissa esiintyvät julistajat ovat heidän pastoreitaan. Osa ihmisistä kat­soo TBN:ia käytän­nössä koko valveillaoloaikansa. Vaikka osassa lähetyksiä voi esiintyä ter­vehenkinenkin evan­keliumin ju­listaja, niin huomatta­vin osa oh­jelmistoa on menes­tysteologia, uskon sana, ruko­uksella paran­tamis-, yms. oh­jelmia, joissa kaikki karismaatti­sen liikkeen tär­keimmät varojen kerääjät vetoa­vat katsojiin saa­den näiltä miljoo­natulot toimin­nalleen ja itselleen.

 

TBN:n saa tuottoa 35 milj. USD vuodessa muille vuokraamas­taan TV-ajasta. Koko vuosi­tuotto on enemmän kuin 170 milj. USD, josta katsojilta saa­daan n. 2/3 osaa. TBN ohjel­misto leviää sa­telliitin, kaapelin ja lähe­tysasemien kautta ja sen ohjelmia dubataan 11 kielelle. USA:ssa TBN:lla on n. 400 työntekijää. TBN hallituksen muodostavat Paul ja Jean Crouch sekä Paulin 74-vuotias sisar Ruth Brown. Oi­keuden kuulustelussa 2001 Jan sanoi, ettei tiennyt olevansa TBN:n yritysjohtaja, eikä hän osannut sanoa koska hallitus oli viimeksi koolla. TBN on ollut me­nestyk­sekäs ja laajenemisen kautta löytyy yhä uusia työlle uh­raajia. Sen tilinpäätökset ovat vuodesta 1997 lähtien olleet kes­kimäärin 60 milj. USD plussalla. 2002 ti­linpäätös listaa nettovaral­lisuu­deksi 583 milj. USD, josta 31 milj. käteistä.

 

Crouchien, kuten monen muun TBN kanavalla esiintyvän, ”kulta­munia muniva hanhi” on oppi ni­meltä ”menestysteologia”. Sen yksinkertainen lupaus on, että kun annat varasi TV:ssa esiintyville ju­listajille, teet sen Jumalalle ja Hän antaa sinulle vastalahjaksi mate­riaalista hy­vää monin verroin ta­kaisin. Crouchin sanoin: ”Kun an­nat Jumalalle, niin yksinkertaisesti lainaat Herralle ja Hän antaa sen saman tien takaisin”.

Uskollisimmat TBN:lle uhraajat ovat pienituloisia. TBN:n toi­mintaa vuosia seuranneen Tri­nity Foun­dation järjestön johta­jan Ole Ant­honyn mukaan, on paljon tapauk­sia, joissa köyhä ihminen on lä­hettänyt kaikki saatavilla olevat varansa Crouchien paksuun lom­pakkoon. TBN:n mukaan 70% sille tule­vista lahjoituksista on alle 50 USD:n summia. Kaikki lahjoi­tuk­set ovat lain mukaan verova­paita, koska TBN on aikanaan saanut verovapauden ”kristilli­senä hyväntekeväisyysjärjes­tönä, tar­koituksella levittää evankeliumia maailmaan”. Crouchien vannou­tuneet kan­nattajat pitävät heidän luksus­elämäntasoaan osoituk­sena Jumalana siunauksesta. Siksi paheksujat, vaikka kuinka pe­rustaisivat katsantonsa Raa­matun ohjeisiin, ovat vain ka­teelli­sia. Rahanlähettäjiä kan­nustaa toivo ehkä saada joskus osalleen ripaus Crouchien siu­nausta, pitää vain olla uskolli­nen.

 

Lahjoitukset mahdollistavat Paul ja Jean Crouchille luksuselä­män, jollaisesta heidän tukijansa voivat vain uneksia. 70-vuotias Paul nauttii 403700 USD vuosi­palkkaa yhtymän pääjohtajana. Varapää­johtajan asemassa oleva Jean saa tililleen 361000 USD vuosit­tain. Chronicle of Philanthropy-lehden mukaan heidän palkkansa on suurin mitä vertailussa olleet 12 suurinta uskonnollista, ei-voit­toa tavoit­televaa järjestöä, maksoivat johta­jilleen. Crouchien lapset kuulu­vat TBN:n dynastiaan naut­tien sen mukaisia etuja. Vanhin poika Paul jr. ansaitsee vuo­dessa 90800 USD. Toinen poika Matt­hew on kerännyt vuodesta 1999 lähtien 32 milj. USD tuotta­mallaan ja TBN:n markkinoimalla “The Omega Code” elokuvalla.

 

Palkka ei suinkaan ole kaikki. Crouchit matkustavat ympäri maailmaa 7,2 milj. maksaneella 19-paikkaisella Canadair Tur­bojet yksityiskoneella, jonka omistajaksi on nimetty TBN. Heidän autonsa ovat huippukal­liita luksusmalleja. TBN:n luotto­korteilla he maksavat kalliita aterioita ja ostavat kallisar­voisia huonekaluja taloihinsa. Ai­van niin: taloihinsa, joita TBN:n omistuksessa lasketaan olevan n. 30, mukaan lukien kalliilla New­port Beach alueella olevat huvilat, loistokas vuoristomaja lähellä Lake Arrowheadia ja Te­xasissa sijaitseva maatila.

 

Yleisölleen Crouchit esittävät it­sensä vaatimattomina ja kustan­nustietoisina ihmisinä. Erään lä­hetyksen aikana Paul kertoi anta­neensa TBN:lle perheensä shek­kitilin koko varat: 50000 USD. Usein hän on maininnut asuvansa yhdessä vaimonsa kanssa jo 33 vuotta sitten 38500 USD:lla oste­tussa vanhassa ta­lossa. Väite ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Va­linnan varaa löytyy mm. Kalifor­nian, Texasin, Tennesseen ja Ohion suunnilta. TBN:n edustajan mukaan kiin­teistöt palvelevat yh­tiön ”hy­väntekeväisyystoimintoja”, koska ne toimivat TV lähetysten kuvauspaikkoina ja tarjoavat ma­japaikan Croucheille ja hei­dän vierailleen näiden matkus­tellessa ympäri maata. Varsi-naista hyväntekeväisyystar-koitusta on vaikea osoit­taa. Usein näyttää siltä, että sitä on vain nimeksi. Esim. Texasissa sijaitsevan Shiloh Ranch’in sanot­tiin palvelevan huumeista vieroi­tuspaikkana. Paikan aiemmat työntekijät sa­noivat projektin kestäneen vain jonkun aikaa ja sitten se lope­tettiin.

 

Crouchit esiintyvät ”Praise the Lord” show:ssa, joka on TBN ohjelmien ”lippulaiva”. Lähetyk­sessä he näyttävät tulevan hy­vin toimeen keskenään. Studion ul­kopuolella he asuvat erikseen ei­vätkä välitä nähdä toisiaan usein, kertovat TBN:n entiset työntekijät ja muut heitä tunte­vat.

 

Trinity Christian International Costa Mesassa on lähetysten pääpaikka. Koristeellista raken­nuskompleksia ympäröivät vesi­lähteet, veistokset ja pylväiköt.[3] Vierailijat voivat olla TBN:n lähe­tysten yleisönä ja ostaa TBN lo­golla merkittyjä vaatteita, enkeli­veistoksia, kirjoja, ym. tavaraa. Rakennuksessa on ”Via Dolo­rosa” käytävä, joka on tehty muistutta­maan Jeesuksen ajan Jerusale­min vastaavaa ka­tuosuutta. Dal­lasin lähellä on toinen samankal­tainen lähetys­paikka ja Nashvillen lähistöllä sijaitsee TBN:n ”kristilli­nen huvi­keskus”, Trinity Music City. Alu­eella on TV-studio, kirkko, kon­serttisali ja elokuvate­atteri. Sekä Paulilla, että Jeanilla on kum­mallekin oma loistokas oleske­lutilansa, sisustettu kalliilla ma­ulla kummankin vaatimusten mukaan.

 

The Timesin haastattelussa Jan Crouchin entinen avustaja, Kelly Whitmore, kuvaa kuinka Crouchit käyttävät surutta TBN:n luotto­korttejansa henkilö­kohtaisiin ku­luihin: kalliisiin huo­nekaluihin, al­koholiin, kosme­tiikkaan, vaattei­siin, ym. Toinen entinen TBN:n työntekijä, 41-vuotias Enoch Lonnie Ford, tuli julkisuuteen sa­noen Paul Crouchin käyt­täneen häntä ho­moseksuaalisesti hyväkseen.[4] Los Angeles Times lehden mu­kaan Ford on valmis tarvittaessa vaikka valheenpaljastuskokee­seen todistaakseen väitteensä. Ford halusi tulla julkisuuteen, vaikka TBN oli luvannut hänelle vaitiolosta 425000 USD (huom: TBN saa varansa hyväuskoisten kristittyjen lahjoituksista!).

 

Whitmoren paljastusten jälkeen Crouchit ovat syyttäneet häntä, samoin kuin Paul Crouchin ho­moudesta kertovaa Fordia, ym. TBN:n toimista kertovia entisiä työntekijöitä, katkeruudesta ja pe­rättömistä lausunnoista. Luotto­korttilaskut eri vuosilta kertovat kuitenkin karua totuutta yhtiön korteilla tehdyistä henki­lökohtai­sista ostoksista: antiik­kiesineitä ja kalliita huonekaluja kymmenien­tuhansien dollarei­den arvosta (esim. yhtenä päi­vänä 32 851 USD edestä).

 

Whitmoren mukaan Crouchit lä­hettivät hänet hankkimaan alko­holinsa ”Frugal McDougal” nimi­sestä liikkeestä, koska liikkeen nimi luottokorttilaskussa ei pal­jasta sen myyvän alkoholia. Luottokorttilaskut paljastavat niillä maksetun myös luksusate­rioita yli 180 USD/hlö.[5] Entisen TBN:n työntekijän mukaan näillä ateri­oilla käytettiin runsaasti al­koholia: ”Minulle ei ole ongelma ihmiset jotka ryyppäävät, mutta minulle ovat ongelma ihmiset, jotka ryyp­päävät rukouskump­paniensa[6] ra­hoilla”.[7] Whitmoren mu­kaan Paul Crouchilla oli toisi­naan tapana tällaisen aterian jälkeen nostaa TBN:n luotto­kortti ilmaan ja to­kaista ylimieli­sesti: “Kiitos pikku kumppanit”.


 

 

 

 

 

 

Poimintoja apostoli Paul Crouchin

1.   kirjeestä

korint­tolaisille

(TBN käännöksen mu­kaan)[8]

The Door Magazine

 

1:1-9 Paul Crouch, kutsuttu apostoli Jumalan tahdosta ja raamattukoodien[9] todistuksen mu­kaan olemaan TBN kanavan pe­rustaja: kaikille Korinton TV-ase­mille, ja niille, jotka katsovat lä­hetyksiämme ja jotka ovat haluk­kaat tukemaan toimintaamme – meillä on tässä kuussa sinulle eri­koistarjous, jos lähetät lahjanasi meille viisikymmentä dollaria …

 

1:17-22 Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan levittä­mään evankeliumia satelliittitele­visio-ihmeen kautta. TBN:n julis­tus on hullua harhaoppien met­sästäjille, mutta meille se on tie vaurauteen. Onhan kirjoitettu: harhaoppien metsästäjät menevät suoraan helvettiin. Missä tämän maailman vastaan väittäjät? Minä olen pieni jumala käyskentele­mässä maan päällä! Kriitikot, ka­dotkaa! Kun he etsivät opetusta, me taas näytämme aina edellistä suuremman ihmeen toisensa jäl­keen …

 

3:5-7 Mikä Benny sitten on? Ja mikä Paul Crouch on? Palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet us­komaan TBN televisioon, palveli­joita, joille Herra on antanut luk­suselämän. Minä istutin TV ver­koston, Benny parantamisristiret­ket – mutta Jumala antoi meille tukijat, kun jokainen teistä antoi kuukausittaisen uskon lahjansa. Mutta ei verkosto eikä ristiretket sinänsä ole mitään: vain se, että saamme tukijoita toiminnallemme …

3:11-13 Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, nimittäin säännölliset tuki­joidemme lahjoitukset. Tälle pe­rustukselle me olemme rakenta­neet kullasta ja hopeasta, jaloki­vistä ja käsinkaiverretusta ma­hongista, mutta kunkin henkilön teko on tuleva näkyviin. Sen on saattava ilmi se päivä, joka tu­lessa ilmestyy, ja tuli on koette­leva rahalahjoitustesi määrän …

 

4:1-4 Niin pitäköön jokainen meitä Jumalan pankkiireina, joille Ju­mala on uskonut rahansa. Mutta siitä minä hyvin vähän välitän, että te minua tuomitsette tai joku inhimillinen oikeus – niin kauan kuin verottaja hyväksyy toimin­tamme ei-verollisena. En minä it­sekään tuomitse itseäni, minun omatuntoni ei vaivaa minua. Kriiti­kot, häipykää! …

 

4:14-17 En kirjoita tätä häväistäk­seni teitä, vaan niin kuin rakkaita tukijoitani neuvoen. Sillä vaikka teillä olisi kymmenentuhatta dolla­ria, teidän pitää uhrata sitäkin suurempi uskonsiemen. Kehotan siis teitä: Nosta puhelimen luuri ja tee lupaus lahjoituksesta, jotta meidän maailmanlaaja toimin­tamme media-avaruudessa jatkuu …

9:1-18 Enkö minä ole vapaa? Enkö minä ole suurimman kristilli­sen TV verkoston perustaja? Enkö ole nähnyt omia näkyjäni Jumalasta? Ettekö te ole minun TBN kanavani toiminnan tukijoita? Jos en olekaan Jumalan profeetta muille, olen ainakin teille, sillä te olette minun tulonlähteeni.

Tämä on minun puolustukseni niitä vastaan, jotka asettuvat mi­nua tutkimaan: kriitikot, häipykää! Eikö meillä olisi oikeus elää ylelli­sesti ja ylenpalttisessa vaurau­dessa, kuten Jumala meille on lu­vannut? Eikö meillä olisi oikeus kuljettaa muassamme make-up ja mascara kerrosten peittämää kristittyä vaimoa? Kuka tekee koskaan sotapalvelusta omalla kustannuksellaan? Kuka istuttaa viinitarhan, eikä syö sen hedel­mää? Tai kuka kaitsee karjaa, eikä nauti karjansa maitoa?

Puhunko tätä vain ihmisten ta­valla? Onhan VT:ssa jossakin sa­nottu: älä sido puivan härän suuta. Eihän Jumala häristä näin huolta pitäne? Eikö se ole kirjoi­tettu meidän tähtemme? Meidän tähtemmehän se on kirjoitettu. Lähettäkää lahjoituksenne nyt! Ja on vain oikein, että hyödyn itse tästä anteliaisuudesta. Ei kukaan ole minun kerskaustani tyhjäksi tekevä. Sillä se, että levitän TBN:n verkostoa antaa minulle oikeuden kerskata siitä, mitä Ju­mala on minulle tehnyt. Mikä siis on minun palkkani? En voi tarjota evankeliumia ilmaiseksi. Siksi tar­vitsen teidän uskonlupauksenne rahalahjoista, ystävät. Lähettäkää lahjanne tänään – jotta minä voin jatkaa kerskailuani TV toiminnas­tamme …

 

14:26-33 Kuinka siis ”Praise the Lord” ohjelman tulisi näkyä, vel­jet? Kun tulette yhteen, on jokai­sella jotakin annettavaa, psalmi tai tunteisiin vetoava kyynelehtivä todistus tai gospel musiikkiesitys. Mutta pitäkää huoli, että jokainen tuo rakkaudenlahjansa rahana. Tulkoon kaikki nämä asiat – eri­tyisesti rahalahjoitukset – tehdyksi niin, että se näkyy televisiossa. Jos kielillä puhutaan, pitäkää huoli, että mikrofoni on hänellä ja että kohdistatte kohdevalon hä­neen. Pitäkää huoli myös, että yleisö huutaa niin lujaa kuin jak­saa. Hyppyyttäkää heitä ylös ja pitäkää huoli, että he heiluttavat käsiään ja kaatuilevat hengen lyöminä; me haluamme niin paljon hälyä TV ruutuun kuin mahdol­lista, jotta kaikki saisivat kuulla teiltä hengessä hölmöilyä …

 

16:21-22 Tervehdys minulta, Paul Crouchilta, omakätisesti. Jos joku ei rakasta ja tue TBN:ia, hän ol­koon kirottu! Menköön hän suo­raan helvettiin[10]. Herra saapuu – toivottavasti lähetyksemme ai­kana, jotta voimme kuvata tem­pauksen videolle kaikkia niitä varten, jotka jäävät jälkeen, ei­vätkä enää voi hyötyä säännölli­sistä TBN:in lähetyksistä.

Jälkikirjoitus – Kun lähetät suu­rimman rakkauden rahalahjasi tässä kuussa, niin saat erikois­lahjamme – P.C.

Mitä Raamattu sanoo ra­hasta, menestyksestä

ja muiden hyväksikäytöstä ?

 

Raamattu lupaa monissa VT:n ja UT:n kohdissa vanhurskaan menestyvän. Menestys luvataan, kun noudatetaan Jumalan tahtoa (esim. Snl.16:3, 3Joh.1:2).

 

Kristitty voi rukoilla Jumalalta, että Hän antaa menestystä (esim.Ps.90:17).

 

Raamatun mukaan myös ”jumalaton” menestyy maallisesti ja vanhurskas voi elää köyhänä ja puutteessa, kui­tenkin tiedostaen, että todellinen rik­kaus on pelastus Kristuksessa (esim.Ps.9:19, 12:6, 40:18, 69:34, 73:3, 1Sam.2:7-8).

 

Köyhyys ei ole merkki synnistä, Raa­mattu kehottaa oikeudenmukaisuu­teen ja auttamaan köyhiä (esim. 5Moos24:14, Snl.14:31, 28:27).

 

Raamatullinen menestys on ennen muuta sitä, että ihminen sovitetaan Jumalan edessä. Se ei tarkoita ylen­palttista maallista vaurautta (esim. Snl.28:13, Jes.55:2, Snl.19:1).

 

Raamattu tuomitsee rakkauden (hi­mon) rahaan (esim. Saarn.5:9, 1Tim.6:10, 2Tim.3:2).

 

Raamattu tuomitsee rahan väärin­käytön ja sen, että rahaa saadakseen käytetään hyväksi muita ihmisiä – etenkin köyhiä (esim. Hes.18:8, Aam.2:6).

 

Raamattu tuomitsee papit ja raama­tunopettajat, jotka toimivat rahan moti­voimina (esim. Miika 3:11, Luuk.16:14).

 

Maallinen menestyminen ei pelkäs­tään ole merkki Jumalan siunauksesta – Jumalan siunausta ei osteta rahalla (esim. Apt.8:20).

 

Eli - Raamattu ei aseta maallista rikkautta eikä köyhyyttä sinänsä merkiksi mis­tään hengellisestä siunauksesta tai kirouksesta. Maailma on mikä on. Ne, ”hengessä köyhät”, jotka kokevat tar­vitsevansa Jumalan armon Kristuk­sessa pelastuakseen, ja jotka eivät luota omiin tekoihinsa pelastuakseen – tulevat ”hengessä rikkaiksi”. Jumala haluaa ennen muuta meidän iankaikkista parastamme.

 [1] TBN, Trinity Broadcasting Network, Praise the Lord Show, 19.10.1999

[2] Kirjoitus perustuu Los Angeles Times (USA), 19.9.2004 artikkeliin: William Lobdell, Times Staff Writer, The Prosperity Gospel, The top Christian broadcaster's steady plea for money funds growth -- and a life of luxury for Paul Crouch and his wife. L.A.Times julkaisi tänä syksynä useita TBN:n rahankeruuta ja toimintaa tutkivia artikkeleita.

 

[3] Videolla ”Karismaattinen Herätys ja Jumalan Läsnäolo”, on pastori Joseph Chambersin kuvaus ko. paikasta. Siellä on mm. madonna ja lapsi patsas (katolinen/pakanuussymboli).

[4] Los Angeles Times 22.9.2004

[5] n. 150 eur (n. 900 mk)

[6] TBN käyttää Prayer Partners nimeä sille lahjoittavista ihmisistä, jotka antavat osoite ym. tietonsa TBN:n rekisteriin ja antavat rahaa kutakuinkin säännöllisesti.

[7] Los Angeles Times (USA) TBN:n entisen työntekijän haastattelu, 19.10 2004

[8] Käännös The Trinity Foundationin The Door Magazine (heinä/elokuu 2004) lehdestä, joka käyttää satiiria arvostellessaan äärikarismaattista yms. toimintaa, jossa ihmisten hyväuskoisuutta ja heidän tukalaa asemaansa käytetään surutta hyväksi.

[9] 2001 Paul Crouch’in ohjelma väitti, että hänen TV kanavansa on ”Jumalan lopun ajan arkki”, lopun ajan Nooan arkki ihmiskunnalle. Crouchin ja hänen vieraansa Yakov Rambselin mukaan tämä käy ilmi ns. raamattukoodeista.

[10] Ohjelmassaan Crouch on kironnut hänen käytäntöään ja opetustaan arvostelevat helvettiin.