MITÄ TBN EDUSTAA ?

 

 

Edustaako TBN Jeesusta? Oheinen artik­keli on Let Us Reason Ministries’in, jota johtaa Mike Oppenheimer, tekemä. On syytä tiedostaa se vaara, mikä sisältyy ns. ”kristillinen tv” konseptiin. Yhdysval­loista lähtöisin oleva TBN (Trinity Broad­casting Network) on satelliittiaikana näh­tävissä lähes maailman joka kolkalla. TBN on kanava, jota käyttäen kaikki ääri­karismaattiset ”suuret nimet” ovat pääs­seet pinnalle. Sen eurooppalainen vastine on GOD-TV (Jumala TV). Muuten – kuinka TV-kanava voidaan nimetä Juma­lan nimellä ja kuinka tunnustava kristitty voi sellaiseen yhtyä? Missä kulkee raja Jumalan nimen turhaan lausumisen ja kristillisen nöyryyden välillä? Myös TBN-nimi viittaa suoraan Pyhään Jumalaan, kun se on liittänyt nimeensä ”kolmiyh­teys” sanan. Myös Suomeen suunnitellaan omaa kristillistä TV kanavaa. Alkuvai­heissa on puhuttu, että se ostaisi myös eu­rooppalaisen GOD-TV:n ohjelmia (jossa on paljon samaa TBN hömppää).

 

TBN perustettiin 1973 ja siitä on kas­vanut maailman laajin uskonnollinen TV-ohjelmatuottaja. 1999 sen ohjel­mia tuli ulos 1200:n paikallisen TV-aseman kautta.  Omistajat, Paul ja Jean Crouch, pyörittävät vuositasolla yli 100 milj. dollarin bisnestä. 1998 heidän yhtiöstään tehtiin ostotarjous, mutta se hylättiin. Paul Crouch’in mukaan hän ei koskaan myy yhtiötä. Tuolloin yhtiön arvoksi laskettiin 1,9 miljardia dollaria (euroissa suunnil­leen sama). Samana vuonna Crouc’in oma palkka nousi 64%. Erään uutis­lehden mukaan nousu oli ”USA:n mittakaavassa suurin palkannousu, koskien voittoa tavoittelemattomien yritysten huippujohtoa”. 1997 Paul Crouch’in palkka oli 159500 USD, vuonna 1998 263915 USD. Hänen vaimonsa Jean on yrityksen varapää­johtaja (vice president). Jean sai palkkaa -97 159500 USD ja -98 321375 USD, eli palkka nousi yli kaksinkertaiseksi. Orange County Realtors (kiinteistönvälityststo) il­moitti TBN hankkineen lähes 5 milj. USD:n rantakiinteistön Newport Beach’in alueelta. Tuohon aikaan Crouch’it asuivat pienemmässä ta­lossa samalla alueella. Uusi kiinteistö on kolmikerroksinen, pinta-ala n. 850 m2 sisältäen mm. 6 makuuhuonetta, 9 kylpyhuonetta, biljardihuoneen, il­mastoidun viinikellarin, hissin, kuu­den auton tallin, jne. Piha-alueella on mm. tenniskenttä ja upea uima-allas suihkulähteineen.

Crouchit omistavat myös TBN maa­tilan Colleyvillessa, Texasissa. Tilan koko on yli 32 ha käsittäen 8 taloa ja hevostallia. Sen arvo on n. 10 milj. USD.

 

TBN ei ole pikkutekijä, se ulottaa verkkonsa lähes joka kolkkaan maa­ilmassa. Kysymme, mitä ihmiset nä­kevät katsoessaan TBN:n ohjelmia? Vuoden 2000 tammikuun uutiskir­jeessä kanava esiintyi Ilm.14:6 enke­linä. Crouchit katsovat toimintansa olevan tämä enkeli. Heille ei mer­kitse, että Raamattu sanoo enkeleiden olevan Jumalan luomia erityisiä olentoja, vaan he näkevät satelliitin kautta lähetettävän ohjelmatoimin­tansa profetian täyttymyksenä. Ne, jotka ovat valokeilassa (kristillinen työ, TV, tms.) pitäisi ymmärtää, että heidän elämäntyylinsä vaikuttaa sii­hen, millaisena suuri yleisö näkee kristillisen seurakunnan. Nyt ihmiset vertaavat yleensä julistajia TV-evan­kelistoihin, ajatellen, että kaikki ovat samalla tavalla rahaa nyhtäviä. Ei-us­kovat näkevät mitä on meneillään ja monet erottavat huijarin. Siksi tä­mänkaltainen toiminta vahingoittaa monia seurakunnassa ja saattaa mei­dät kaikki huonoon valoon. Monet TV-julistajat uskovat asiaansa pyr­kien vahvistamaan omaa mukavuut­taan valmistaessaan valtakuntaa, jota ovat rakentamassa.

 

Vuosien aikana olen nähnyt mitä tör­keimpiä asioita TBN:n ohjelmissa. Robert Schullerin toisesta evanke­liumista aina niihin, jotka ”pakotta­vat” katsojia antamaan heille varansa saadakseen Jumalan siunauksen. Opetetaan ”uusia ilmestyksiä”, jotka ovat oman mielen tuotetta. Väärät profeetat ovat säännönmukaisesti ohjelmissa ja heidät esitetään aitoina. Katolilaisuus epäjumalanpalvontoi­neen esitetään raamatullisena kristil­lisyyden muotona. Dominionismi, kuinka seurakunta valtaa maailman Jeesukselle ennen Hänen paluutaan, on yleinen opetus. Nykyisen ajan kristityt ovat maailman valtaajia ja omaavat suuremman aseman ja voi­man kuin apostolit. Monet nykyiset epäraamatulliset opit on esitetty seu­rakunnalle TBN:n lähetyksissä.

Onko TBN:ssa mitään hyvää? Olen tietoinen, että joistakin asioista voi­daan sanoa näin. Ohjelmien teossa on muutamia hyviä kristittyjä. Evoluu­tioteorian virheitä käsitellään joissa­kin opetuksissa. Joskus evankeliumi­kin esitetään pelastumattomille. Mutta enemmistö ohjelmista ei opeta tervettä oppia. T.D. Jakes ja oneness-helluntailaisuus, jotka kieltävät kol­miyhteyden, ovat ohjelmissa, jne. Mutta mitä muuta voidaan odottaa kanavan omistajalta, joka sanoo, että oppi ei merkitse hänelle mitään.

Ei tarvinne edes kysyä mihin kaikki toinen toistaan seuraavat ”liikutuk­set” ja ”järistykset” johtavat. Sähköi­sestä mediasta on muodostunut suu­relle osalle seurakuntaa väline, jonka kautta heille välitetään opetusta, evankeliumin esittämisen pelastu­mattomille sijaan.

 

Olen seurannut TBN:n kehitystä huo­nosta aina huo­nompaan ja monet us­kovat, että hyviä opettajia ovat ne, joilla on suuria TV-ohjelmia. Ei muisteta, että saamme palkan tai­vaassa sen mukaan, mitä teemme jul­kisesti ja yksityisesti, näyttää se pie­neltä tai suurelta. Maa­ilmallinen kat­santokanta on tullut seurakuntaan ja sillä on omat tähdet, jotka ”edusta­vat” Kristusta, kuten Hollywoodilla on omansa. Monet pi­tävät näitä mie­hiä ja naisia suuressa arvossa uskoen heidän olevan malli siitä, mitä evan­keliumi ja kristillisyys on. Sitä he ei­vät ole. Maailmassa on paljon pieniä seurakuntia ja monia evankelistoja, jotka eivät ole kuului­sia Herran työssä. He kärsivät varojen puutetta, osittain koska seurakunnan varat oh­jautuvat niille, jotka eniten ovat julki­suudessa. Evankelistan työ on jätetty muutaman kuuluisan TV-esiintyjän kontolle, kun ihmiset ku­vittelevat, että näin sanoma saavuttaa suurem­man ihmisjoukon.

 

”No, minulla on pienet tulot. Ei ole varaa – sinulla ei ole varaa tehdä, ei kylvää jota­kin. Jos aiot totella Jee­suksen käskyä mennä kaikkeen maa­ilmaan ja saarnata evankeliumia, ai­noa tapa monille on, että he lähettävät jonkun toisen… antavat, että toiset voivat mennä” (Praise a Thon 1/4/91). TBN:n kautta annetaan ym­märtää, että vain TV:ssa esiintyvät kuuluisuudet ovat kykenevät julista­maan evankeliumia ja he tarvitsevat varamme. Totta kai meidän tulee tu­kea evankeliumin työtä, mutta onko tämä sitä? Suurista rahavirroista heille huolimatta, vain muutama ju­listaa oikeaa evankeliumia. TBN:sta on tullut niiden äänitorvi, jotka eivät oikeastaan julista evankeliumia, vaan kerskaavat numeroilla tyyliin ”14 miljoonaa sielua on pelastunut” – heidän sanomanaan se kuulostaa vä­hän samalta, kuin McDonaldsin ham­purilaismyyntiluvut. Kun joku vain jotenkin uskoo Jeesukseen, hänet li­sätään lukuun, vaikka tällä ei olisi mitään käsitystä synnistä ja mitä Jee­sus teki sen suhteen.

Oikea evankeliumi on syrjäytetty korvasyyhyyn puhumisella. Kyseen­alainen opetus Raamatun koodeista (eräässä Crouch’in ohjelmassa Yacov Ramsel sanoi löytäneensä Jes.30 lu­vusta profetian kaksoistorneista, 11.9, ja Manhattanista) on yksi esimerkki. Raamattukoodit ovat salaopillista se­litystä. Ihmiset kääntyvät niihin, kun kirjaimellinen Jumalan Sana ei kiin­nosta. Ramsel sanoo löytäneensä esim. 1.Moos.7:13-14, kohdasta jossa eläimet siirtyvät Nooan arkkiin, raa­mattukoodimenetelmällä niin Paul’in kuin Jean’in nimet yhdessä muiden TBN:n työhön liittyvien nimien kanssa, joita ovat esim. heidän poi­kansa Matt ja tämän vaimo.[1] Tietyllä laskume­netelmällä näin tapahtunee,  mutta sellaisen hyväksyminen raa­matulli­sena totuutena on toinen juttu.

”The Omega Code” on TBN:n tuot­tama kokopitkä elokuva. Se perustuu Raamatun sisältämään salaiseen koo­diin. Elokuvasta tuli ”kristillinen elo­kuva”, hitti, huolimatta sen epäraa­matullisesta sisällöstä. Suuri osa sen katsojista oli TBN-kanavan seuraajia.

 

”Pyhän Hengen baarimikko”, Rodney Howard Browne, esitteli ”nauruhe­rätyksen”. Siitä kehittyi ”Toronton siunaus”, josta kehittyi ”Brownsvillen herätys”, jne. RHB sai ”voitelun” Benny Hinniltä, joka kiistatta on TBN:n suosikkiesiintyjä. Kanava on propagoinut kaikkia ei-raamatullisia ilmiöitä, kultahippuja ym. ja sama jatkuu.

Ei ole mahdollisuutta mainita kaikkia näkemiäni ja kuulemiani kummalli­suuksia. Seuraavassa kuitenkin muu­tama:

9.11.90 Hinn kertoi Crouchille uu­desta ilmestyksestään. ” Paul, voin sa­noa – oletko valmis? Meillä voi olla kaksi vuotta aikaa tempauk­seen… Voinko olla suora kanssasi? En tiedä onko meillä kahta vuotta jäljellä… Aion todistaa si­nulle tänä iltana Sanasta, että meillä on vähem­män kuin kaksi vuotta.” Sitten Crouch pyysi ihmisiä antamaan ra­haa, koska niin vähän aikaa on jäl­jellä. 1993 tuli ja meni ilman tempa­usta. Yllätys?

 

Maaliskuussa past. John J.Hinkle, Christ Church Los Angeles, jakoi il­mestyksensä TBN:n yleisön edessä: “Minut herätettiin ja Herra puhui mi­nulle mitä suurenmoisemmalla ää­nellä, jonka kuulin itseni ulkopuolella ja sisälläni. Kun nousin ylös, Hän sa­noi… ’torstaina, kesä­kuun 9 pvä minä leikkaan pahan tästä maail­masta’. Katsoin kalenteriin ja kesä­kuun 9 pvä 1994 todella on torstai, silloin paha revitään pois maailmasta ja tiesin, että se on valtavin mullistus mitä maailma on kokenut sitten ylös­nousemuksen.” Crouch selitti Hink­len sanomaa: Muista ennen muuta, että Johnille tehtiin selväksi, ettei ky­seessä ole Kristuksen toinen tulemus, ei seura­kunnan tempaus, vaan jotakin mikä tapahtuu kesäkuun 9 pvä. Kesä­kuun 9 tuli ja meni, pahaa ei revitty maail­masta, mutta mitään anteeksi­pyyntöä tai selitystä ei annettu Crouchin tai Hinklen taholta. Missä on luotetta­vuus ja oikeamielisyys, joiden tulee olla osa kristityn johtajan persoonaa. Muista, että kaikki nämä esitetään koko maailmalle, ei vain seurakun­nalle.

 

1997 TBN:n varojenkeruuohjelmassa esiintyi Lavern Tripp puhuen ikään kuin Jeesus olisi suoraan äänessä hä­nen kauttaan selittäen leipä- ja ka­laihmettä: ”…Minä (kertoja on siis Jee­sus itse) tiesin etukäteen, mitä tu­lisin te­kemään, kun esitin hänelle ky­symyksen (ks. Filippus, Joh.6:5), mutta halusin nähdä mitä hän tekisi ja sanoisi. Tiesin mitä tekisin, kun sinä olet tällä paikalla, mutta halusin nähdä mitä aiot… Nyt, pieni poika leipien ja kalojen kanssa, hän antoi kaiken opetuslapsilleni, he eivät pitä­neet sitä paljon minään, koska sanoi­vat, ’täällä on pieni poika ja hänellä on joitakin leipiä ja kaloja, mitä ne ovat näin monelle?’ Mutta minulle se oli paljon ja samoin hä­nelle. Ja kun hän antoi sen, mikä oli hä­nelle kal­lisarvoista, minä annoin jotakin takai­sin. Annoin hänelle takaisin 12-ker­taisesti sen, mitä hän antoi ja aion nyt tehdä saman. Aion nyt tehdä sa­moin… Hän antoi kaiken mitä hä­nellä oli. Tiesin, mitä tulen tekemään, kun esitin kysymyk­sen. Nyt, minä olen elämän leipä ja olen tullut anta­maan elämän koko maailmalle. Ky­syin heiltä, mistä saamme ruokaa koko joukolle... Minua liikuttavat satutetut, näl­käiset ihmiset maail­massa. Tunnen myö­tätuntoa ja toimin niiden elämässä, joilla on minun myötätuntoni ja Henkeni. Tie­dän mitä tulen tekemään. Haluan vain nähdä mitä sinä teet, en ole muuttu­nut. Olen sama nyt kuin silloin. Tun­nen edel­leen myötätuntoa nälkäisiä, haavoitettuja ihmisiä kohtaan… mi­nulla on pieniä poi­kia, joilla on leipää ja kalaa. Joidenkin opetuslapsieni mielestä heillä ei ole pal­jon, mutta he eivät näe kuten minä. Kun minun pienoiseni tuovat korinsa ja antavat sen minulle, minä siunaan sen. Minä mur­ran sen ja moninkertaistan sen. Ja kun se on ohi, haluan sinun katsovan kuinka paljon sinulle jää yli… Kyllä, minä aion antaa heille takaisin, minä olen yltäkylläi­syyden Jumala ja otan sen mitä ihmiset pitävät vähänä ja muutan sen suureksi. Näin toimii mi­nun valtakuntani… Pääset minun valtakuntaani uskomalla ja luotta­malla minuun. Minulla on valtakun­nan kirja, jota kutsutaan Raamatuksi ja se oh­jaa sinua, kuinka valtakun­nassa toimitaan. Tiedät jo, että kun annat, niin saat. Otan lahjasi, siunaan sen ja lisään sen ja se kas­vaa ja kas­vaa ja kasvaa ja kasvaa kunnes minun valoni ja kunniani täyttää maan… Olen tullut sinun pelastajaksesi, ku­nin­kaaksesi ja herraksesi. Tulkaa pie­noiseni, tulkaa ja tuokaa mitä olen teille antanut. Laskekaa se minun kä­siini ja minä siunaan teitä tulella kor­keudesta. Mikään ei järkytä eikä horjuta sinua enää…  sillä tuli polttaa sen ennen kuin se koskee sinuun… huuuh… Nyt se tulee, nyt se tulee, tässä on sinun parantumisesi, tässä se on… Tässä on vatsasi parantumi­nen… rintasi… niveltesi… veresi… silmäsi… nenäsi… niskasi… jal­kasi… huuhhooh… Tuli on tullut, tuli on tullut polttamaan kaiken sil­pun… sairauden… kaiken mitä vihollinen on tehnyt. Tämä on minun päiväni… mi­nun päiväni. Sillä Herran päivä on koitta­nut!”(yleisö alkaa puhua kie­lillä).

Tämä oli siis suoraa Jeesuksen pu­hetta ensimmäisessä persoonassa. Pi­kemmin se edustaa new age liikkeen henkikanavointia. Onko Herran päivä koittanut? Ollaanko nyt suuressa ah­distuksessa? Joku on siis sekaisin, eikä se ole Jeesus. Ikävä kyllä monet ihmiset eivät edes huomioi näitä, vaan hyväksyvät kaiken.

 

Tämänkaltaista on vaikka kuinka paljon ja TBN:n omistajat hyväksyvät sen. Kaikki, mitä esitetään Jeesuksen nimessä käy, sillä he eivät usko, että meidän tulee erotella ja arvostella. Sitä he painottavat myös ihmisille. Mutta he kyllä tuomitsevat ne, jotka arvostelevat heidän ohjelmiaan. Tuomio on ehdoton. Paul Crouch sa­noi ampuvansa harhaoppien arvoste­lijat, jos Jumala ei sitä tee (Praise a Thon, 2/4/91). “Jumala, me julis­tamme kuoleman kaikelle ja kaikille, jotka nosta­vat kätensä tätä lähetys­toimintaa ja –pal­velua vastaan, joka kuuluu sinulle, Ju­mala. Se on sinun työsi, sinun ajatuksesi, sinun omai­suutesi, sinun ääniaaltosi, sinun maa­ilmasi ja me julistamme kuoleman jo­kaisen osaksi, joka tulee Herran suuren äänen julistuksen kaikkeen maailmaan - tielle. Jeesuksen nimessä ja kaikki kansa sanoi amen!” (Praise the Lord, 7/11/97). 

Eikö Jeesus tuominnut tämän hengen opetuslapsissaan?

Toisinaan Crouch reagoi niihin, jotka kritisoivat mm. ”olemme jumalia” –oppia. ”Minä olen pieni jumala…  minä olen pieni jumala. Kriitikot häi­pykää!” (Praise the Lord, 7/6/86). “Jumala ei tee eroa itsensä ja meidän välillä. Jumala tuo meidät kolmiyh­teyteen, tuo meidät siihen” (Praise a Thon 11/90). Kun Raamattu puhuu hengellisestä yh­teydestämme juma­luuteen, se ei tar­koita, että meistä tu­lee osa Jumalaa tai pieniä jumalia.

 

Della Reese on TV-sarjan ”Enkelin kosketus” tähti ja häntä haastatteli myös näyttelijänä toiminut Clifton Davis, TBN:n ohjelmassa 2002. Reese edustaa panteismia, ”katsos… Jumala on antanut meille kykyjä, joita voimme käyttää ja voima on yksi niistä, se on jo sisälläsi. Syy miksi useimmat eivät saa mitä halua­vat, on kun he etsivät sitä jostakin muualta… Kukaan muu ei voi tehdä puolestasi sitä, kun kuljet täällä Kristus sisälläsi ja kutsut voimaa…”

Clifton Davis: ”Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä.”

Della Reese: ”Ehdottomasti, kaikki mitä tarvitsin ollakseni mitä olen ja tehdäkseni mitä pitää tehdä, oli mi­nussa kun synnyin, se oli kaikki si­sälläni. Ei ole Jumalan vika, jos en kurota sinne ja käytä sitä.”

Davis: ”On niin monia, jotka ovat so­keita näille hengellisille asioille, he tarvitsevat hengellisen näkökyvyn si­simpäänsä, että voivat nähdä, että Kristus on  siellä ja ha­luaa asua heissä.”

Reese: ”No, asiahan on niin, että et ajat­tele itsestäsi tarpeeksi, katsos, useimmat eivät ajattele, että he ovat erinomaisia. Olen tehty Jumalan ku­vaksi ja kaltaiseksi, hän sanoi mi­nusta, että olen suurenmoisin asia, jonka hän on tehnyt. Minun asenteeni voi sinusta olla röyhkeä, mutta mi­nulle se on luonnollinen” (PTL, 21.2.02).

Kumpikaan puhuja ei edusta aitoa kristillistä näkemystä, silti haastatte­lija painottaa, että useimmat ihmiset ovat sokeita näille ”hengellisille” asi­oille. Della Reese edustaa new age näkemystä ja tuo sitä esille ”kristilli­sen” TV-kanavan kautta miljoonille.

 

Eräs ystäväni, nainen, joka on jo Her­ran luona, sanoi kerran: ”Jos anti­kristus olisi paikalla, niin TBN var­maankin haastattelisi häntä.” Olen samaa mieltä. Jos Benny Hinn osoit­taisi tiettyä henkilöä ja väittäisi hänen olevan Messias, joka jo vuosien ajan on ilmestynyt Bennylle, suuri joukko uskoisi sen, eikä kyselisi perään. Olen väitellyt eräiden kanssa, jotka väittävät nähneensä Jeesuksen il­mestyneen fyysisesti Bennyn koko­uksissa. Jotkut ovat niin petettyjä, että voivat puhua itsensä näkemään jotakin, jonka ajattelevat olevan Kristus ja Hänen fyysinen ilmestymi­sensä. Onko TBN:n toimilla mitään rajaa? Ei taida olla.

 

2002 Paul Crouch puhui Jumalan tar­peista ja kuinka Hän kylvää siemenen (samaa kuin Creflo Dollar ja Mike Murdock): “Haluan kertoa ja kerron nyt ja Herran sana on suussani, kun puhun tämän teille, koska Herran sana tuli mi­nulle hyvin selvästi, kirk­kaana kuin korvin kuultava ääni juuri nyt ja Hän sanoi, ‘lap­seni, annoinko ainoan Poikani Jeesuksen Kristuksen maailmaan odottamatta mitään takai­sin?’ Hetken ajan istuin hiljaa häm­mentyneenä ja ajattelin sitä, kunnes sa­noin, ’niin tietenkin’ ja sitten se al­koi tul­via sieluuni: mikä oli Jumalan tarve? Hä­nellä oli tarve, koska Hän oli menettänyt ensimmäisen per­heensä, kun Adam ja Eeva olivat teh­neet synnin ja pettäneet Hänet. He olivat antaneet koko maailman Saa­tanalle ja Jumala tarvitsi jotakin. Hän tarvitsi poikia ja tyttäriä, joten mitä Hän teki? Hän antoi pois sen, mitä Hän eniten tarvitsi, ainokaisen Poi­kansa, parhaan lahjan mitä taivas oli kyennyt antamaan. Entä mitä Jumala sai takaisin annettuaan lahjansa? Sinä tiedät vastauksen, koska olet yksi noista pojista ja tyttäristä kuten mi­näkin. Hän sai takaisin miljoonia, ei vaan miljardeja poikia ja tyttäriä lah­jaansa vastaan.”

 

Jos tässä esitetty jumala on ”Minä Olen”, tosi Jumala, jolla on kaikki valta, voima ja rakkaus itsessään, silloin häneltä on jokin hukassa. Ju­mala ei tarvitse mitään, Hän on ääre­tön kaikessa olemuksessaan. Hän on meille tarpeidemme täyttäjä ja suoje­lijamme. Hänellä ei ole alkua, ei lop­pua, eikä Hän muutu. Crouch’in mu­kaan Jumalalla on tarve. Jumala siis puhui hänelle korvinkuultavasti ja sa­noi tämän.

Raamatun mukaan Jumala lähetti Poikansa rakkautensa tähden, ei sen tähden, että Hänellä olisi ollut jokin tarve. Crouch käyttää tätä tietenkin esipuheena saadakseen ihmiset uh­raamaan hänen yhtiölleen. Koska Jumala antoi parhaansa, niin sinunkin pitää antaa heille. Se on ovela tapa kerätä rahaa, jotta oma imperiumi kasvaa ja voidaan jatkaa toisen jee­suksen edustamista. Tosi on, että vuosien aikana on käytetty vaikka mitä konstia rahallisen tuen keräämi­seksi tällaista ohjelmatuotantoa var­ten.

 

Menestysjulistajien mukaan suuri va­rallisuuden siirto seurakunnalle on luvattu lopun aikana. John Avanzini mursi velkasiteet sanoillaan, R.W.Shambach lupasi 1999, jos ih­miset sitoutuvat uskossa maksamaan TBN:lle 2000 USD, niin Jumala an­taa heille saman summan ennen vuotta 2000 ja lisäksi vapauttaa hei­dät kaikista veloistaan ja vielä koko perhekunta pelastuu ennen vuotta 2000. Jokainen vuosi tuo muassaan uuden ovelan ”Jumalalta saadun il­mestyksen”.

Snl.21:6 sanoo. “Jotka hankkivat aarteita petollisin mielin... hakevat kuolemaa”. Paul Crouch sanoi va­rainkeruuohjelmassaan: ”…jos olet pa­rantunut tai pelastunut TBN:n kautta, etkä ole antanut (rahaa) toi­minnalle, ryöstät Jumalalta ja  mene­tät palkkasi taivaassa” (Ed Tarkows­kin nauhoitus elokuu 1997). Tällai­nen uhkailu ja lupailu on jatkunut pitkään. 21/6/1992: ”Jos ra­hasi ovat lopussa, jos nokkeluutesi ei riitä, jos ei ole työtä, anna kun kerron. Meidän ei ole vain tarkoitus siunata maailmaa ja saarnata Kristusta miljoonille ym­päri maailmaa, vaan sinä voit myös pelastua kylvämällä tähän hedelmäl­liseen maape­rään, jota kutsutaan TBN:ksi.”[2]

 

R.W.Shambach: ”Sinä et syö etkä tuhlaa siementäsi, sinä kylvät sen ja kun olet kylvänyt tulet korjaamaan sadon. Kerron teille, että Hän lähettää sen takaisin 30-, 60-, 90-, jotkut 100-kertaisena.”

Raamatun mukaan siemen on Sana ja he ovat muuttaneet rahan tarkoituk­sen. Roger L’eStrange sanoi, ”Joka palvelee Jumalaa rahan takia, tulee palvelemaan paholaista vielä parem­man palkan takia.” Monet uskovat köyhyyden olevan kirous. Jos haluat päästä eroon veloista niin lähetä ra­hasi ja saat takaisin 100-kertaisesti. Jos köyhyys on kirous, niin lähes kaikki Hep.11 luvussa  mainitut us­kon sankarit olivat kirottuja. Jumalan mukaan he olivat siunattuja. Paino­tetaan, että he olivat muukalaisia maan päällä eivätkä etsineet maallista valtakuntaa, vaan taivaan valtakun­taa. Siksi he luopuivat muusta.

 

Benny Hinn totesi 3/4/91: “Olet saa­nut tarpeeksesi rahannälkäisistä, ah­neista te­kopyhistä kurkkuasi myö­ten… he tulevat tyhjentämään taskusi ja lupaavat sinulle kasoittain kultaa. Silti et ole saanut mitään vuorta tähän mennessä!” Silti Hinn on yksi ah­neista. Hän sanoi ovelasti 6/11/90: ”Pahat keräävät varoja kasoit­tain ja rakastan tapaa, kuinka John (Avan­zini) opettaa tästä. Hän on paras siinä, kuinka saada varat pahoilta. Pidän siitä!” [3]

Avanzini todella tietää, kuinka tyh­jentää ihmisten taskut. Kun ihmiset antavat hän julistaa, ”me lisäämme sen takaisin 100-kertaisena… me pu­humme sinulle 100-kertaisesti takai­sin ja pääset veloistasi.”

Menestysjulistajat lupaavat kaiken menestyksen seuraajilleen, kun kylvät siemenen (rahaa) uskossa heidän työ­hönsä. Nämä uhraajat eivät erota mitä on tekeillä ja julistajat nylkevät lau­maa, eivät ruoki sitä. He saarnaavat rahan evankeliumia kerta toisen jäl­keen ja lopulta kuulijat uskovat sen olevan aito evankeliumi! Jeesuksen mukaan kukaan ei voi palvella kahta herraa: Jumalaa ja mammonaa. Ra­han omistaminen ei ole väärin, mutta jos raha omistaa sinut niin asiat ovat pahasti. Kuinka voimme testata sen? Jos haluat tietää, mitä joku todella uskoo, katso kuinka hän elää, mikä on elämäntapa, mistä he eniten puhu­vat. Jos heidän elämäntapansa on ylellinen, he ovat hylänneet Jeesuk­sen varoituksen. Molempia ei voi palvella (Matt.6:24). Jeesuksen mu­kaan siemen on Sana ja kun se putoaa ohdakkeisiin se kestää vain hetken, kunnes ”maailman huolet ja rikkau­den viettelys ja muut himot pääsevät valtaan ja tukahduttavat sanan ja se jää hedelmättömäksi” (Mar.4:19).

Raamattu opettaa päinvastoin kuin he. Silti Crouch väittää: ”Ne meistä, jotka antavat saavat kaiken palk­kion.” TBN:n joukon hurratessa tu­keaan hän kerskaa: ”Me saamme kai­ken. He saavat odottaa meitä, pojat. He saavat pestä jal­kamme. He tulevat tarjoilemaan sinulle myöhäisillan TV-välipalasi. He saavat odottaa meitä taivaassa, kyllä. Sinä naurat, mutta tämä on absoluuttinen totuus” (7/11/95). Keihin hän viittaa? Niihin, jotka eivät anna TBN:lle. Crouchin mukaan he palvelevat kerran TBN:n tukijoita.

Taivas ei ole maa ja uskovat taivaassa palvelevat Jeesusta, eivät jonkun TV-aseman johtajia ja sen tukijoita.

 

Tutkimusten mukaan köyhät ja tar­peessa olevat antavat useimmin. Vanhukset, sairaat ja epätoivoiset uh­raavat saadakseen parannuksen ti­lanteeseensa. Sydämiemme tulisi sär­kyä näiden ihmisten takia, kun tilan­teet eivät parane, mutta pettäminen jatkuu. Jeesus varoittaa Mar.12:40 niistä, ”jotka syövät leskien huoneet”. Snl.22:16: ”Joka sortaa köyhää lisä­täkseen rikkauttaan, ja joka antaa rik­kaalle, köyhtyy varmasti” (käännös eng.kielestä).

Tunnen niitä, jotka ovat vuosien ajan antaneet TBN:lle. Jotkut  suuriakin  summia. Kun he ovat tarvinneet apua ja pyytäneet sitä TBN:ltä, heitä ei ole kuultu. TBN on kerännyt massoittain omaisuutta, mutta ei silti voi auttaa apua tarvitsevia. En puutu siihen, kuinka monta ns. orpokotia he ra­kentavat säästyäkseen verotukselta. Mutta on väärin pyytää ihmisiltä käyttäen Raamattua tukemaan sitä ja sitten torjua avunpyynnöt. Eräät tu­kevat TBN:ia. koska he haluavat ja toiset saavatkin siitä jotakin hyötyä omaan toimintaansa. Raaputa sinä minun selkääni, niin minä raaputan sinun.

Ihmiset otaksuvat heidän julistavan Raamatun Jeesusta vain siksi, koska kuulevat nimen Jeesus. Nämä TV-evankelistat pukeutuvat tuhansien dollareiden pukuihin, kalliisiin ken­kiin, ajavat kalleimmilla autoilla ja oleskelevat matkojensa aikana lu­xushotelleissa. Heillä on sitä, mitä useimmat eivät saa koko elinaika­naan. Se oikeutetaan sillä, että heidän seuraajiensa mukaan ”Jumalan pal­velijat” ansaitsevat vain parasta. Jos sanot jotakin tätä vastaan, niin olet kateellinen. Sillä ei ole väliä mitä Jeesus opettaa. Paikalliset seurakun­nat jäävät rippeiden varaan, kun sen jäsenet lähettävät suuria summia TV-evankelistoille ja rahoittavat näiden ylellisen elämäntyylin lähetysajan ja satelliittien lisäksi. He eivät kuiten­kaan evankelioi raamatullisessa tar­koituksessa ja seurakunta ei lisäänny sen kummemmin nyt kuin ennen­kään.

 

Miksi sähköinen media on saanut tällaisen opetusvallan suuressa osassa seurakuntaa? Koska me olemme tul­leet laiskoiksi, pidämme viihteestä ja olemme hukanneet raamatullisen ymmärryksen, olemme oppimattomia Sanan suhteen. Evankeliumi ei ole keskeistä näille medioille, vaan se, kuinka seurakunta pitää heidät pys­tyssä. Sen sijaan, että meitä opetettai­siin kasvamaan toimijoiksi Herran työssä, ihmiset katsovat näitä saar­naajia antaen heille rahaa, odottaen saavansa luvatut siunaukset. Sitten kuvitellaan, että nämä saarnaajat pal­velevat Jumalaa ja itse ollaan mukana Herran työssä.

Se on ahneuden, ei armon evanke­liumi. Menestysoppi on väärennös raamatullisesta antamisesta ja tekee saarnaajista miljonäärejä. Vain harva kysyy etiikan ja raamatullisen perus­telun perään. Opetus, että Jumala an­taa sinulle enemmän, kun annat mi­nulle, on väärennös Raamatun lupa­uksista. Jumalan työtä tekevät tarvit­sevat tukea, mutta vääristää Sana tällä tavalla tarkoittamaan mitä se ei sano, on petosta.

 

Kristillinen TV saattoi alkaa tarkoi­tuksella tavoittaa pelastumattomia. Nyt suuri osa siitä on sähköinen seu­rakunta ja monille ainoa hengellisyy­den malli. Manipulaatio, tyhjät lupa­ukset, väärä opetus, valheellinen pro­fetointi on pinnalla. On aika niiden, jotka arvostavat totuutta, mutta ovat tukemassa TBN:ia ja vastaavia, erota heistä ja luoda muut kanavat julki­tuodakseen sanomaansa. Monia kun­non ihmisiä käytetään hyväksi anta­maan arvostusta väärän ja totuuden sekoitukselle. Eräät ajattelevat, että ohjelma-aika TBN:ssa on keino saada sanoma maailmalle. Pitää olla muita keinoja. On vaarallista olla osana toimintaa, joka turruttaa ihmiset niin, että he eivät enää erota oikeaa vää­rästä. Selvän erotuksen tekeminen voi auttaa. Jos TBN ja vastaavat lopettai­sivat, niin monet pääsisivät vapaaksi sydämissään ja mielissään. Se tuntuu kovalta, mutta silloin päättyisi riip­puminen näissä opettajissa ja profee­toissa. Eräät saattaisivat ryhtyä itse työhön, eivätkä enää olisi riippuvaisia TV:n kautta esitetystä mallista. Näille saarnaajille tuhlattu raha voisi hyö­dyttää aitoa Herran työtä. Ihmisten pitää kasvaa ymmärryksessä ja tie­dossa sekä osallistua itse. Muokkaako kristillinen TV meitä, vai me kristil­listä TV:tä?

 [1] Tämä sai Crouch’it mainostamaan TBN-kanavaansa Jumalan lopun ajan ark­kina, suom. huom.

[2] Katolisen anekaupan mu­kaan, ”kun raha arkkuun kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa”, sa­moin tässä, pelastus saavutetaan an­tamalla rahaa TBN:lle, voiko olla suurempaa harhaa?, suom.huom.

[3] Tämä saa meidät ajattelemaan, mitä he ajattelevat niistä, jotka uhraavat heille, ovatko uhraajat näitä pahoja?