Mies Synagogassaan

 

 

Nigerian ihmeidentekijä T.B.Joshua toivoo Nigeriasta uutta Jerusalemia.

 

 

Katolinen Rooma on julistanut ole­vansa ”uusi Jerusalem”. Toronton he­rätyksen puolesta puhujat ovat pitä­neet Torontoa  ”uutena Jerusale­mina”, josta lopun aikana lähtee Herran Sana. Nyt tuota asemaa sovi­tetaan Nigeriaan. ”Mitä tapahtuu tä­nään täällä synagogassa, on tarpeeksi tekemään Nigeriasta Mekkaa tai Jeru­salemia kuuluisemman. Ihmeet ja merkit, jotka Jumala täällä tekee, voivat tehdä Nigerian maailman suu­rimmaksi pyhäksi maaksi ja turisti­kohteeksi”. Näin sanoo saarnaaja, ihmeiden tekijä, T.B.Joshua. Jos Jo­shuaan on uskominen niin kristillisen uskon tehtävä nykyajassa on luoda turismia. Toki on sanottava, että ka­rismaattisen liikkeen suhteen se pi­tääkin paikkansa ihmisten velloessa milloin mihinkin ”ihmetilaisuuteen”.

 

Ne, jotka ovat asettaneet ns. ”ihmeet ja merkit” aidon uskon ensisijaisiksi merkeiksi Sanan opetuksen sijaan sa­novat, että Jeesushan sanoi seuraaji­ensa tulevan tekemään suurempia ihmeitä kuin Hän. Tällä yhdellä raa­matunpaikalla oikeutetaan kaikenlai­nen toiminta.

”Parantajat”, ”profeetat” ja ”ih­meidentekijät” ovat suosiossa. Monet uskovat, että aina kun jotakin yli­luonnollista tai siltä vaikuttavaa ta­pahtuu, se on Jumalasta. Kun julistaja, mies tai nainen, puhuu Jeesuksesta ja esiintyy kristillisissä kulisseissa, sitä pidetään aidon kristillisyyden merk­kinä. Raamattu kuitenkin painottaa, että kaikki pitää koetella vertaamalla sitä Sanaan. Yliluonnollinen ei ole todiste, vaan onko toiminta ja siihen liittyvä opetus sopusoinnussa Juma­lan Sanan kanssa.

 

Monet kristilliset viestimet kertovat Nigeriassa käynnissä olevasta ”suu­resta Jumalan toiminnasta”.

Valtavat ihmisjoukot tulevat suurko­kouksiin ja parantumisten sanotaan olevan tavallisia. Nigerian suurim­paan kristilliseen liikkeeseen, “Re­deemed Christian Church of God”, kuuluu n. 3 milj. jäsentä. Maan sa­notaan olevan 45%:sti kristitty. Vä­estö jakaantuu pääasiassa muslimei­hin ja kristittyihin. Jännitteet pur­kautuvat välillä väkivaltaisesti.

Osa nigerialaisista kristityistä ovat kuitenkin huolissaan ”herätyksestä”. Monia seurakuntia pidetään opillisesti epäilyttävinä. Useat pastorit ovat ot­taneet oppia amerikkalaisesta mal­lista, jossa julistajat ovat palvottuja sankareita. Menestysteologia valtaa alaa ja monet julistajat ovat mukana liikkeessä saaden siitä myös henkilö­kohtaista hyötyä. David Oyedepo johtaa ”Winner’s Chapel” seurakun­taa: ”Jos herätys jää hyppimiseen, ta­puttamiseen ja kielillä puhumiseen olemme haaskanneet Jumalan ar­mon”.

Kristillisessä kentässä maa on huo­mattu myös suurevankelista Reinn­hard Bonnken suurkokouksista. Bonnken massakokoukset herättävät ristiriitaisia tunteita. Hän sanoi koko Nigerian olevan matkalla taivaaseen ja piti Pyhän Hengen läsnäolon merkkinä, kun suuri ihmisjoukko pu­hui kielillä. Paikallinen raamattuseu­ran työntekijä arvosteli Bonnken opetusta sanoen, että myös okkultistit ja maailman muiden uskontojen seu­raajat puhuvat kielillä, eikä yleinen kielillä puhuminen (ilman selitystä) ole yksinään merkki Pyhän Hengen läsnäolosta. Karismaattisessa liik­keessä on vallalla opetus, jonka mu­kaan kielilläpuhuminen on aina merkki Pyhän Hengen läsnäolosta, tai Pyhän Hengen kasteesta. Kuitenkin käytäntö ja Raamattu osoittaa toisin. Raamatussa kielilläpuhumisella on oma, helluntaipäivään liittyvä mer­kityksensä ja se asettaa selvät rajat kielilläpuhumiselle, eikä korosta sitä.

 

T.B.Joshua johtaa Lagosissa sijaitse­vaa seurakuntaansa nimeltä ”The Sy­nagogue, Church of All Nations” (sy­nagoga, kaikkien kansojen kirkko t. seurakunta).

Joshuan toimintaa eivät kaikki nige­rialaiset kristityt hyväksy. Helluntai­liikkeeseen kuuluva pastori Chris Okotie on lausunut Joshuan olevan epäilyttävä ja harjoittavan shamanis­mia kristillisin termein. Okotie  ku­vasi Joshuaa okkultistiksi. Toinen seurakunta, ”House on the Rock”, on antanut lausunnon: ”…emme usko Joshuan toiminnan perustuvan Ju­malan sääntöihin ja olemme täysin sitä mieltä, että hän ei ole Jumalan mies”. Kun eräs toinen helluntaipas­tori, Chris Oyakhilome, kävi Jo­shuan seurakunnassa ja esitti Jo­shuasta kiittäviä lausuntoja, Okotie arvosteli häntä kovin sanoin.

Nigerialainen Matthew Ashimolowo, pastori ja tv-saarnaaja. johtaa Euroo­pan suurinta seurakuntaa Lontoosta käsin. Ashimolowo puuttui kahden pastorin väittelyyn vaatien näitä lo­pettamaan julkisen kiistansa. Ashi­molowokin tosin arvosteli Oyakhilo­mea siitä, että tämä kävi Joshuan kir­kossa. Ashimolowin mukaan Joshua ei puhu Jeesuksesta Kristuksesta Pe­lastajanaan ja Vapahtajanaan, hän ei puhu synnistä, helvetin ja taivaan to­dellisuudesta, eikä pelastuksesta yk­sin armon kautta: ”Tosiasiassa Raa­mattu varoittaa sellaisista ihmisistä, jotka esiintyvät valon enkeleinä, mutta ovat väärän palvelijoita”. As­himolowon mukaan: ”Nigerian kris­tityillä on profeetallinen tehtävä. Ju­mala on antanut meille sanan, että meidän saarnaajamme menevät ja ra­vistelevat maailmaa”.

Prof. Tom Gouws varoitti Etelä-Afri­kassa, Johannesburgissa ilmestyvässä ”Beeld” lehdessä Joshuasta ja osoitti tämän opetuksen olevan samankal­taista, kuin Benny Hinnin, Rick Joy­nerin, ym. äärikarismaattisten julis­tajien.

 

T.B.Joshua lähestyy 40-vuoden ikää ja on naimisissa oleva “profeetta” ja “parantaja”. Monet karismaattiset (to­ronto, pensacola, ym. herätykset)  kristityt maailman eri puolilta vierai­levat hänen kokouksissaan. Myös suomalaisia on käynyt paikalla. Jo­shuan toimintaa mainostaa ympäri maailmaa leviävä video, jossa hänen kauttaan tapahtuvia ihmeitä kuvataan. Seurakuntaan kuuluu n. 100000 jä­sentä.

Joshuaa kuvataan usein sanoin ”mies synagogassa” ja ”Jumalan mies”. Hä­nen seurakuntansa nimessä esiintyvät maininnat ”synagoga” ja ”kaikkien kansojen kirkko”. Synagoga on juu­talainen sana tarkoittaen israelilaisten pyhää kokoontumista, kokouspaik­kaa. Jälkimmäinen nimitys taas lienee otettu Mar.11:17 jakeesta, jossa Jee­sus kutsuu Jerusalemin temppeliä kaikkien kansojen rukoushuoneeksi. Miksi nigerialaisen (sen kummemmin kuin suomalaisenkaan) pakanaseura­kunnan nimessä tulisi esiintyä puh­taasti juutalaiseen taustaan kuuluva nimitys? Asiaan liittynee Joshuan pyrkimys esiintyä raamatullisena ja Kristuksen seuraajana. Olihan Jee­suskin usein synagogassa.

 

Joshuan synagogaan kuljetaan kol­men sisäänkäynnin kautta. Niitä kut­sutaan porteiksi. Ensimmäisen portin kautta tullaan paikkaan, jossa seinään on asennettu hanoja. Hanat on yhdis­tetty paikalliseen vesijohtoverkkoon. Kun ”mies synagogassa” siunaa ja pyhittää veden siitä tulee ”Kristuksen verta”. Tämä muistuttaa roomalais­katolisesta messusta, jossa papilla on valta muuttaa viini Jeesuksen vereksi. Videolla, jonka tuottaja on Joshuan seurakunta, hän siunaa veden kos­kettaen kahtatoista hanaa ja julistaa niiden kautta vuotavan veden ”Jee­suksen vereksi”. Seurakunta tungeksii hanojen luo juomaan, loiskuttelemaan ja jotkut ottavat suihkun ”Jeesuksen veressä”. Joutuessaan kosketukseen veden kanssa toiset ihmiset alkavat vapista ja kaatuvat lattialle. Eräät, yleensä naiset, saattavat oksentaa ja jopa virtsata alleen. Ihmisillä näyttää olevan tuskia vatsan alaosassa ja toi­set pitelevät sukuelimiään. Siunatun veden sanotaan saavan aikaan ih­meitä. Joshua sanoo: ”Mihin tahansa Jumalan mies koskee se on siu­nattu… se (vesi) on Jeesuksen veri”.

Tämä on Jeesuksen uhria edestämme rienaavaa käytöstä, eikä sitä voida mitenkään puolustella Raamatun Sa­nalla. Joshuan seurakunta tekee Raa­matun sovitukseen liittyvästä asiasta taikauskoisen kokemuksen. Käytäntö kuuluu magiaan ja pakanuuteen, ei kristillisyyteen. Kristuksen veri vuo­datettiin edestämme Isä Jumalalle so­vituksen merkiksi, kun Herra kärsi syntiemme tähden. Kuka tahansa Suomessa propagoi tämänkaltaista seurakuntaa ja toimintaa, tekee siinä suuren virheen! Kuitenkin näitäkin videoita katsellaan suomalaisen seu­rakuntaväen keskuudessa ja Joshuaa mainostetaan Jumalan miehenä.

 

Joshuan sanotaan parantavan HIV/AIDS potilaita, syöpää, sokeutta ja karkottavan pahoja henkiä. Myös raajoja ja lihaskudosta kasvaa.

Joshuan ihmekokoukset pidetään kaksi kertaa viikossa. ”Jumalan mies” ilmestyy paikalle varsin epäsäännölli­sesti, ”kuten Pyhä Henki johtaa”. Hän tulee kokoukseen mihin aikaan ta­hansa klo 10-18 välillä. Kokous voi kestää pitkälle yöhön. Odottaessaan tuntikausia suurta miestä kokousväki kuulee todistuksia ja sille esitellään parantumisihmeitä. Seurakunnassa on monia tv-vastaanottimia, joista me­noa saa seurata. Kokoukset videoi­daan ja nauhat arkistoidaan.

Joshua, kuten ihmeparantajat yleensä, valikoi parannettavansa. Rygbyn pe­laaja Wium Basson tuli Joshuan ko­koukseen parantuakseen maksasyö­västä. Joshua ei ottanut häntä rukoil­tavaksi. Wiumin kuoleman jälkeen Joshua otti yhteyttä tämän äitiin sa­noen olleensa yhteydessä kuolleeseen poikaan. Joshua sanoi äidille Wiumin lähettäneen terveisiä ja olevan onnel­linen. Kuolleisiin yhteyden ottaminen on Raamatussa kielletty, koska se johtaa yhteyteen petollisten henkien kanssa.

Parantamisen väärä korostaminen käy ilmi Joshuan synagogan kirjoituk­sista. Niiden mukaan kristillisyys syntyi ja sitä alettiin julistaa, kun Pietari paransi ramman temppelin ”Kauniin Portin” edessä. Seurakunta syntyi sen pohjalle, kun parantumisia alkoi tapahtua Jeesuksen poistumisen jälkeen. Jos ihmisiä halutaan saada uskoon tarvitaan ihmeitä.

Raamattu ei opeta näin. Uskoontulo edellyttää oman syntisen minän koh­taamista ja syntien tunnustamista Ju­malan edessä. Synti erottaa Juma­lasta, ei sairaus. Jeesus itse korostaa useassa kohden samaa asiaa. Uuden liiton seurakunta oli jo syntynyt Pie­tarin kohdatessa ramman.

 

Joshuan parantamismenetelmät eivät kuulu Raamatun maailmaan. Videol­laan hän heiluttaa käsiään ihmisiä kohti. Parantaessaan henkilön suuta hän nuijii ja hieroo omaa suutaan toi­sen käden osoittaessa parannettavan naisen suuhun. Verta ja ektoplasmaa tulee naisen suusta ja hänet juliste­taan terveeksi. Kuvat ennen ja jälkeen parantumisen ovat ristiriitaiset. Eräät sanovat kuvien esittävän kahden eri henkilön suuta. Toisessa parantumi­sessa esitetään vakavasti sairas mies, joka myöhemmin todistaa parantu­neensa. Mutta todistaja näyttää aivan eri henkilöltä.

John Rindel julistettiin parantuneeksi HIV’istä, mutta kuukausi tuon jäl­keen hän oli edelleen HIV-positiivi­nen.

Video on lievästi sanottuna karkea. Se näyttää miesten ja naisten vahin­goittuneiden sukuelimien alueita en­nen parantamista ja parantamisen ai­kana. Jälkeenpäin nämä parantuneet esiintyvät yleisölle riisuutuen ja pal­jastaen intiimit paikkansa. Kaikki tämä tapahtuu ns. seurakunnassa.

Joshua saa ihmiset kaatumaan ja va­pisemaan pelkällä käden liikkeellä. Kun hän kyykistyy ihmiset tekevät samoin, kun hän nousee seuraajat nousevat. Mesmerismi  toimii. Voo­doo toimii. Pakanuus verhoutuu kris­tilliseen kaapuun. Aina löytyy niitä kristittyjä, jotka kyselemättä uskovat tämänkaltaiseen toimintaan. Riittää kun saadaan sensaatiota, tunnelmaa ja omia kokemuksia. Kristillisen kentän luopumus on todellinen.

Karismaattisessa liikkeessä on opet­tajia, jotka sanovat oksentamisen ku­vaavan puhdistautumista. Oksenta­minen tässä tarkoituksessa kuuluu monen pakanallisen uskomuksen pii­riin. Joshuan kokouksissa virtsataan ja oksennetaan matoja, kiviä, simpu­kankuoria, jne.

Tässä ei ole mitään raamatullista. Se on silkkaa pakanuutta.

 

Keskeinen piirre on evankeliumin ju­listamisen ja Raamatun opetuksen puute. Joshua sanoo, ”Vastaanotat tämän parantumisen sielusi pelastuk­seksi… Ihme tänään on pelastus sie­lullesi”. Parantaessaan hän saattaa koskettaa omaa ruumistaan samalta kohtaa missä parannettavan sairaus on. Menetelmä tunnetaan energian siirtona ja sitä harrastetaan kulteissa.

Joshuan opetus on, että jos puhutaan Jumalan nimessä voiman takana on aina Jumala. Niin ei ole. Siksi Raa­mattu on tarkka kehottaessaan kris­tittyjä tutkimaan ja arvostelemaan opetus. Noita Simonista sanottiin, että ”tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan ’suureksi’”. Simon teki ihmeitä, ehkä kuten Joshua. Mutta hän ei ollut Raamatun Jumalan lä­hettämä. Me emme pelastu ihmeiden tai merkkien kautta.


Kirkon tiloissa on useita kuvia. Eräässä Jeesus esitetään paaluun si­dottuna ja ruoskittavana. Kuvassa on viittaus Jes.53:5 raamatunpaikkaan.

Nigeria, kuten koko Afrikka, on laa­jalti islamilainen. Joshuan kirkossa on katolisen mallinen ristiinnaulitun kuva, jonka yhteydessä on Koraanin teksti: “Ei ole muuta Jumalaa kuin Allah”. Se on kirjoitettu myös arabi­aksi ja tekstin yhteyteen on merkitty asianmukainen Koraanin kohta. Ko­raanissa kielletään, että Jumalalla olisi Poika. Ehkä Joshua pitää isla­mia ja kristillisyyttä samankaltaisina uskontoina ja kuvan kautta haluaa vaikuttaa maansa muslimeihin.

 

Joshua esittää mitä omalaatuisempia lausuntoja. Hän uskoo afrikkalaiseen taikauskoon. Sanojensa mukaan hän on kasvissyöjä, koska erityiset afrik­kalaiset noidat ja tietäjät (Ogbanjes) eivät ole ihmisiä, vaan puoliksi ka­loja. ”Joten jos syöt kalaa, et voi va­pauttaa heitä”.

Hän sanoo omaavansa kyvyn ilmestyä yhtä aikaa ”jumalallisen per­soonansa” kautta tuhansille ihmisille ja myös näiden uniin. Tämä kaikki on puhdasta okkultismia.

Joshua sanoo saaneensa lahjan tehdä ihmeitä syntymässään. Raamattu ei kerro, että Jumala jakaisi armoituksi­aan näin. Lahjat ovat aina Pyhän Hengen lahjoja, Hänen omistukses­saan, eikä ihminen niistä määrää. Ju­mala toimii ja käyttää niitä oman tar­koituksensa ja tahtonsa mukaan. Me emme kykene määräilemään koska ja missä Hän toimii. Me emme omista Hänen kykyjään.

 

Joshua esittää okkulttisia näkemyk­siä.

Kirjassa, I.B.Agbaje, A.Kalu, ”Pastor W.F.Kumuyi and Prophet T.B.Joshua: Are Both Messengers of God?” tämä käy selvästi ilmi.

Joshua sanoo, ettei hän arvostele muita julistajia, koska silloin, ”hen­gelliset voimasi siirtyvät sille, jota olet solvannut…”. Hän käyttää sol­vaamisesta samaa nimitystä, joka lii­tetään jumalanpilkkaan. Näin hän asettaa itsensä jumalaksi, tai ainakin Hänen ainutlaatuiseksi edustajakseen. Joshua uskoo, että kun hänen toi­mintaansa arvostellaan, hän imee ar­vostelijoiden ”hengellistä voimaa” itseensä. ”Mitä enemmän he tuomit­sevat minua, sitä vähäisemmäksi käy heidän voitelunsa… Kriitikkoni ja vainoojani ovat saaneet minut etsiy­tymään lähemmäs Jumalaa ja luotta­maan yksin Häneen… Minulla ei ole maallisia ystäviä, koska tiedän, että ennemmin tai myöhemmin petyn hei­hin. Haluan aina tehdä Jumalan tah­don, totella Häntä ja seurata kirjai­mellisesti Hänen ohjaustaan.  Siksi jumalallinen voimani lisääntyy päi­vittäin…”.

Joshua osoittaa uskovansa ihmisen ”hengellisiin voimiin”. Se on okkult­tinen perinne. Raamatun mukaan ih­misellä ei ole sellaisia voimia, eikä valtuuksia. Kristitty julistaa Jumalan suvereenia voimaa. Jumala voi il­mestyä voimansa kautta jossakin ti­lanteessa, eikä ihmiselle kuulu siitä mitään kunniaa. Itsessään heikko ja voimaton kristitty voi vain luottaa Jumalan voimaan. Tätä Raamattu opettaa kerta toisen jälkeen. Elämme ajassa, jossa kristillisyyteen on tullut mukaan ”voideltujen” julistajien pal­vonta. Sitä eivät halunneet edes Her­ran apostolit.

Joshua haluaa omien sanojensa mu­kaan palvella vain Jumalaa. Mutta mistä hän ottaa ohjeensa? Raamatun Jumalan tahto käy ilmi yksin Hänen Sanastaan. On monia ”jumalia”, jotka voivat tarjota psyykkistä voimaa. Saatanakin mainitaan ”tämän maailman juma­lana”.

 

Joshua kerskaa, “kuinka vahingoitta­jani voivat ajatella ja uskoa… että mukana on pahoja voimia, samalla kun miljoonien nigerialaisten jou­kossa ei ole toista henkilöä, joka te­kisi samoja tekoja…”.

Hän jatkaa sanoen, että Nigerian hal­lituksen tulisi koota kaikki pastorit ja evankelistat, ”Tafawa Balewa auki­olle ja antaa jokaiselle Jumalan mie­helle 10 minuuttia aikaa rukoilla ih­misten puolesta. Sitten ihmeet ja merkit, jotka vahvistavat palveluteh­tävän, saavat aikaan, että hallitus tie­tää ketkä ovat aitoja Jumalan miehiä ja ketkä palvelevat mammonaa”.

Nyt siis maallinen hallitus (vaikka Nigerian johdossa olevan miehen sa­notaankin olevan kristitty) päättäisi kuka on ”aito Jumalan mies”. Ihmeet ja merkit eivät todista aitoudesta. Jo­shua julistaa lopun ajan profeettojen petosta, jossa ”ihmeet ja merkit” to­distavat. Suhde Raamattuun ja sen Sanaan ei ole merkittävä. Raamatun mukaan väärät opettajat nimenomaan tekeytyvät valon enkeleiksi (so. he toimivat kristillisin termein) ja teke­vät ”ihmeitä” (joiden kautta saavat auktoriteetin). Juuri noin ”väärät kristukset” ovat aina toimineet.

Raamattu antaa ymmärtää, että lo­pullinen antikristus saa vallan ihmei­den ja merkkien voimalla. Joshua jopa sanoo hänellä olevan voiman kutsua tuli taivaasta syntiä tekevien seurakuntalaistensa ruumiinosien ylle. Eräs video näyttää naisen pitele­vän tuskissaan jalkoväliään, kun Jo­shuan kutsuma ”tuli” puhdistaa hänen syntinsä. Tapaus näyttää huvittavan sitä seuraavia.

 

Joshuan mukaan hän on ”lupauksen lapsi”. Hän opettaa samoja kykyjä valituille nuorille seuraajilleen. Va­linta on tarkka prosessi. Shamaanin­kin koulutus aloitetaan nuorena. Vanhempi shamaani kouluttaa nuo­rempia. Joshuan mukaan, ”Toiset tu­levat jonkun ongelman takia tai koska Jumala kutsuu heitä, mutta loppujen lopuksi kaikki eivät tule valituiksi. Ensin he palvelevat kuten Elisa pal­veli Eliaa. Elisa meni Elian luo pal­vellakseen tätä. Palvelijasta, jos olet tottelevainen ja rehellinen, voit Ju­malan valinnan mukaan tulla opetus­lapseksi”. Vaikka Joshua mainitsee, että lopulta Jumala valitsee kenestä seuraajasta tulee profeetta ja Jumalan palvelija, hänen oma toimintansa omaa shamanismin piirteet.

Okkulttisen voiman viehätys piilee juuri ”ihmeissä ja merkeissä”. Siinä, että ihmisillä on seurattavaa ja koet­tavaa. Tavallinen raamatunopetus on tylsää. Kun ihmiset ovat hylänneet Sanan vastaanottamisen ja halun sii­hen, eksytys saa vallan. Rodney Ho­ward Brownen mukaan ei ole väliä vaikka saatana toimisi seurakunnan keskellä, kunhan vain jotakin tapah­tuu. Näin ”vanha” kristillisen ko­koontumisen malli, joka keskittyy sa­nanopetuksen ympärille, väistyy ”uu­den” kokemukseen perustuvan tieltä. Mutta onnettomat seuraajat eivät ta­jua, että ”uusi” on vanhaa pakanuutta. Ainoastaan käärepaperi on uutta. Siinä on kristillisiä kuvia. Siinä kaikki.

 

Joshuan mukaan erottelu väärän ja oikean välillä kuuluu Jumalalle ja Hän aikanaan tekee sen tiettäväksi. Siihen asti vallitsee sekaannus ja ha­jaannus.

Tietyssä mielessä näin on. Joshua kuitenkin tarkoittaa, että kristityn ei tulisi itse arvostella eikä tutkia, vaan hyväksyä kaikenlainen kristilliseksi mainittu toiminta. Raamattu opettaa, että väärät opit ja opettajat pitää tuoda julki seurakunnan varjelemi­seksi.

Joshuan opetus johtaa juuri siihen, mihin äärikarismaattinen eksytys tähtää: Kaikki se on oikein, mikä esitetään Kristuksen ja Jumalan ni­messä. Raamatun opetus ei ole tär­keä. Jos julistaja sanoo olevansa Ju­malan asialla se riittää.

Joshua yhtyy menestysteologian opetukseen sanojen voimasta: ”Usko tarkoittaa Jumalan Sanan ja Hengen yhtymistä. Kun puhut Jumalan Sanan ja se yhtyy Jumalan Hengen kanssa, mitä tahansa päätät se tapahtuu”. Edelleen: ”Kun Jeesus elää sinussa, nälkä, köyhyys ja sairaus ovat men­neisyyttä”.

Kun tällainen lupaus annetaan afrik­kalaiselle, eurooppalaiselle, amerik­kalaiselle, kelle tahansa ihmiselle, se tehoaa. Kukaan ei halua olla nälis­sään, köyhä eikä sairas. Raamattu ei kuitenkaan lupaa vapautusta kaikista näistä tässä maailmanajassa, ei edes kristitylle. Jumala lupaa pitää huolen omistaan, mutta silti ahdistus ja kär­simyskin kuuluvat ajoittain elämään. Sana ja Pyhä Henki eivät ”yhdy” vaan ne ovat aina olleet, ovat ja tule­vat olemaan yhtä. Pyhä Henki on Sanan Henki ja auttaa kristittyä ym­märtämään Sanaa.

 

Joshua sanoo olevansa kristitty. Se osoittaa, että kristillisyydestä on tul­lut sana, joka voidaan liittää mihin tahansa. Kuinka tähän on tultu? Raa­mattu osoittaa, että näin tulee käy­mään ennen Kristuksen tulemusta. Surkeinta asiassa on, että monet vas­tuuta kantavat eivät ole hereillä. Epä­varmat seurakuntalaiset saavat väärää opetusta, tai eivät saa sitä lainkaan. Heitä ei varoiteta, eikä opeteta itse tutkimaan ja olemaan tietoiset, että kristittykin voi eksyä seuraamaan vääriä opettajia ja väärää opetusta. Ainoastaan Raamatun tuntemus ja tarkkaavainen varovaisuus on turva. Jumala on antanut Sanansa siksi, että  sitä tutkitaan ja sitä tulee kunnioittaa.

Juhani Aitomaa

 

alkuun / johdanto / kristityn foorumi artikkelit / israel / linkit / mikä on kristityn foorumi

Lähetä sähköpostia