PYHÄN HENGEN TOIMINTA SEURAKUNNASSA

Alan Morrison

 

Pyhä Henki ilmapiirissä, tunteissa ja  kokemuksissa. Pyhän Hengen voitelemat ”suuret” Jumalan miehet. ”Ihmeet, ilmiöt ja merkit”, joiden sanotaan olevan Pyhästä Hengestä. Mutta kuka enää tarkistaa Sanasta, mitä se ilmoittaa Pyhästä Hengestä? Oheinen artikkeli on hyvä kuvaus siitä, mitä Pyhä Henki oikeasti tekee ja kuinka Hän toimii.

--------------

Meidän aikanamme puhutaan pal­jon Pyhästä Hengestä. Jos edes puolet siitä, mitä useat kristityt pi­tävät Pyhän Hengen toimintana olisi todella Hänen työtään, meidän Jumalamme olisi enemmänkin kaa­oksen kuin maailmankaikkeuden järjestyksen Luoja. Miksi Pyhän Hengen sanotaan saavan aikaan lii­oittelua ja sekasortoista käyttäyty­mistä? Olisiko niin, että monen kohdalla jo perusasiat koskien Py­hää Henkeä ovat vääriä. Hänet ymmärretään enemmänkin jonakin jumaluuden voimana tai energiana. Mitä Pyhä Henki todella tekee seu­rakunnassa? Millä tavoin Hän ar­vokkaasti, jalosti ja voimakkaasti tekee työtään?

Keskeisenä otamme esille Jeesuk­sen sanat.

Joh.16:7 ”Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä me­nen, niin minä hänet teille lähetän”.

Joh.14:18 ”En minä jätä teitä or­voiksi; minä tulen teidän tykönne.

Tässä puhutaan samasta tapahtu­masta. Toisessa puhutaan Puolus­tajan, Pyhän Hengen lähettämisestä ja toisessa Kristuksen tulemisesta. Ymmärrettävä loppupäätelmä on, että Herra Jeesus tulee omiensa tykö Pyhän Hengen välittämänä. Kaikki jumaluuden ”persoonat” toimivat aina erottamattomasti yh­dessä ja Jumalan järjestyksen mu­kaan. Kun järjestystä ei ymmärretä, seurakunnissa harjoitetaan type­ryyksiä Pyhän Hengen nimessä. Näin on ollut kautta seurakunnan historian.

Monet miltei pitävät Pyhää Henkeä Jumalana, joka toimii itsenäisesti. Lainaan George Smeatonia, joka kirjoitti erinomaisen tutkielman ”Oppi Pyhästä Hengestä” (The Doctrine of the Holy Spirit), ”Py­hän Hengen vaikutukset seurakun­taan ovat monen mielestä enem­mänkin Hengen oman voiman vai­kutusta kuin Kristuksen, jonka edustaja Hän on, kuten heidän kes­kinäiset suhteensa edellyttävät”.

Otetaan esimerkkinä Joh.16:14-15 ”Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille”.

Jos tämä sana olisi aina otettu kuten se on kirjoitettu, niin seurakunnan historiassa olisi vältetty monia tar­peettomia tyhmyyksiä. Kun väärät karismaattiset profeetat tulivat Lut­herin luo väittäen puhuvansa Hen­gen vaikutuksesta, hän sanoi, ”Minä läimäytän henkeäsi kuo­nolle!”. Lutherin ei olisi tarvinnut sanoa noin, ellei Pyhää Henkeä olisi alun perin käsitetty väärin.

Paljon puhutaan ja kirjoitetaan Py­hän Hengen työstä yksilökristityn kohdalla. Vähemmän kuinka Hän toimii koko seurakunnan suhteen. Yksilöuskovan elämän tulisi olla edistyvää, henkilökohtaista, Pyhän Hengen vaikuttamaa  pyhittymistä. Kirjoitukset puhuvat kuitenkin paljon myös siitä, mitä Pyhä Henki tekee koko seurakunnan, Kristuk­sen ruumiin, osalla.

Näitä kahta ei tietenkään tule erot­taa toisistaan. Hengen työ yksi­löissä vaikuttaa koko yhteisöön. Se on kannatettavaa.
Tarkastelemme mitä ovat ne teot, joilla Pyhä Henki valmistaa yksilöä ja seurakuntaa yhteisesti. Hänen aito työnsä yksilön kohdalla on aina koko yhteisön hyödyksi.

 

1.Pyhä Henki perustaa seura­kunnan

Seurakunnalla tarkoitan maanpäällä elävää uskovien joukkoa. Eräässä mielessä seurakunta oli olemassa jo Vanhan testamentin aikoina. Tähän liittyen Jeesus nuhteli Nikodemusta tämän tietämättömyydestä koskien uudestisyntymistä Pyhän Hengen kautta, ”Sinä olet Israelin opettaja etkä tätä tiedä!”, Joh.3:10.

Kristus on aina ollut ovi seurakun­taan. VT:n aikaan vaikutti tietenkin usko lupaukseen tulevasta Messi­aasta. Nyt vaikuttaa usko tulleeseen Messiaaseen. Entä kuka johdattaa ihmiset tälle ovelle?

Kirjoitukset paljastavat tämän ole­van Pyhä Henki, “Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa”, Joh.3:3. Tämä ”uudestisyntyminen” on Joh.3:5 mukaan syntyminen Hen­gestä ja 1Piet.3:18 mukaan se on eläväksitekeminen. Vaikka tämä tapahtuu yksilöllisesti se johtaa uu­destisyntyneiden yhteyteen ja seu­rakunnan muodostumiseen.
Vaikka voimme sanoa seurakunnan olleen olemassa jo VT:n aikaan siinä merkityksessä, että aina oli uskova jäännös Israelin keskuu­dessa, he eivät kuitenkaan järjes­täytyneet omaksi yhteisöksi, kuten UT:n ajan uskovat.

Monet mieltävät seurakunnan syn­tyhetken helluntain tapahtumiin. Hyvin voidaan myös sanoa, että kyse oli pikemminkin seurakunnan kehittymisestä kohti täyttymystään. Pyhä Henki oli jälleen mukana, kuten Apt. 2.luku kertoo. Ne, jotka olivat “hengen pyhittämisen kautta” (1Piet.1:2) uloskutsutut maailman­järjestyksestä, muodostivat UT:n seurakunnan, joka oli erillinen, us­kovien muodostama yhteisö virkoi­neen ja lahjoineen. Samoin heillä oli yhteinen näky maailmanlaajui­sesta tehtävästä.

1Kor.12.13 ”sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juu­talaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä”.

Ef.2:21-22 ”jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa; ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa ra­kennutte Jumalan asumukseksi Hengessä”.

Ef.4:4 ”yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yh­teen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte”.
Ensimmäinen Pyhän Hengen työ koskien UT:n seurakuntaa on sen perustaminen. Sekä siinä mielessä, että seurakunnan alku oli hellun­taissa, kuin myös siinä mielessä, että Jumala on kutsunut ihmistä yhteyteensä jo ennen sitä. 2Tess.2:13 ”Mutta me olemme vel­volliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastuk­seen Hengen pyhityksessä ja us­kossa totuuteen”.
 
2. Pyhä Henki yhdistää seura­kunnan

Näinä (väärän) ekumenian aikoina on tärkeää ymmärtää tämä työ oi­kein.

a) Yhdistää toinen toiseensa

Tämä yhteys syntyy luonnostaan niiden välillä, joiden sisimmässä Pyhä Henki vaikuttaa. 1Kor.12:13 ”sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruu­miiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä”. Olemme niitä, jotka pyr­kivät “säilyttämään hengen yhtey­den rauhan yhdyssiteellä”, Ef.4:3.
b) Yhdistää Kristukseen

Otan kolme raamatunpaikkaa ja mitä ne opettavat?

1Kor.3:16 ”Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Ju­malan Henki asuu teissä?”

1Kor.6:19 ”Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?”

Room.8:9-10 ”Mutta te ette ole li­han vallassa, vaan Hengen, jos ker­ran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Hen­keä, se ei ole hänen omansa. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskau­den tähden”.

Tämä kuvaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen näkymätöntä työtä. Juma­lan Henki asuu niissä, joissa asuu Kristus. Henki yhdistää seurakun­nan maailmassa toinen toiseensa samalla kun yhdistää heidät Kris­tukseen.


3. Pyhä Henki hallitsee seura­kunnassa

1Kor. 12 luvusta opimme, että Ju­mala on varustanut tietyt ihmiset tietyin Hengen jakamin lahjoin val­vomaan seurakuntaa. Apt.20:28 sanoo samaa, ”Ottakaa siis itses­tänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla ve­rellänsä on itselleen ansainnut”.

Herra Jeesus on seurakunnan pää (Ef.5:23, Kol.1:18). Mutta Hän hallitsee seurakuntaa taivaasta kä­sin, jossa Hän istuu Isän oikealla puolella. Hänen hallitsemisensa toteuttajana maan päällä toimii Py­hän Hengen voima. Siksi Jeesus sanoo Joh.16:15 ”Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille”. Pyhä Henki toteuttaa Jeesuksen Kristuk­sen hallintaa. Isä lähetti Hänet te­kemään sitä Kristuksen auktoritee­tilla, Joh.14:26 ”Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut”.
Matteus 18:20 mukaan Kristus on siellä, missä kaksi tai kolme ko­koontuu Hänen nimessään. Kuinka Hän voi olla heidän keskellään? Tietenkin Henkensä kautta.


4. Pyhä Henki ohjaa seurakun­nan jumalanpalvelusta
Augustus Strong kirjoittaa erin­omaisessa, 3-osaisessa “Systematic Theology” sarjassaan, kuinka kaikki Jumalasta lähtevä ja kaikki Hänen eteensä tuotu tapahtuu Hen­gen työnä. Hep.9:13-14 sanoo, “Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtau­teen, kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka ian­kaikkisen Hengen kautta uhrasi it­sensä viattomana Jumalalle, puh­distava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elä­vää Jumalaa!”

Kaikki Jumalalle esitetty ja Hänen eteensä tuotu on Hengen työn tu­losta. Eräs teologi esitti asian käyt­täen vertauskuvana keskipakovoi­maa. Kristuksesta käsin lähtee ulospäin maailmaan ilmoitus Ju­malasta, ikään kuin ulospuhallus - Pyhä Henki vetää meitä kohti tätä ilmoitusta, kohti Jumalaa, ikään kuin sisään imien.

Ihmisen käsitykset eivät koskaan ylety selittämään jumaluuden mys­teeriä. Mutta ajatteluamme ne sti­muloivat.
Pyhä Henki ottaa meidän vajavaiset pyrkimyksemme palvella Jumalaa ja tekee ne Jumalalle mieluisiksi. Esimerkki tästä on Room.8:26-27 ”Samoin myös Henki auttaa mei­dän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoile­man, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puoles­tamme sanomattomilla huokauk­silla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä”.
Kun Herra Jeesus Kristus on puo­lustajamme taivaassa, rukoillen edestämme, niin Pyhä Henki on sielumme puolustaja, rukoillen edestämme jumalanpalveluksemme ja jumalayhteytemme tähden.
Apostoli painottaa, miten aito ja oikea Hengellä täyttyminen ilme­nee seurakunnan elämässä, ”Äl­kääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä, puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hen­gellisillä lauluilla, veisaten ja lau­laen sydämessänne Herralle, kiit­täen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä”, Ef.5:18-20. Mitä enemmän saamme Hengen täyteyttä, sitä enemmän Hän ohjaa jumalanpalvelustamme.

Ymmärrämme, että Hengen kes­keinen tehtävä on kirkastaa Kris­tusta ja tehdä Hänet tiettäväksi maailmassa (Joh.16:14-15).

Pyhä Henki ohjaa seurakunnan ju­malanpalvelusta. Kuinka olemme kykenevät kutsumaan Jumalaa ”Abba, Isä”? Koska, ”te olette lap­sia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!”, Gal.4:6. Oikea käsitys Pyhän Hengen työstä johtaa oikeaan käytäntöön seura­kunnan jumalanpalveluksessa. Mieletön oppi Kristuksen jatku­vasta uhraamisesta ehtoollisella olisi jäänyt syntymättä, jos ihmiset olisivat ymmärtäneet ja ottaneet vastaan totuuden, että Kristus ei ole nyt kanssamme ihmisruumiissa, vaan kaikkialla läsnä olevan Hen­kensä kautta. 


5. Pyhä Henki opettaa seurakun­taa

Joh.16:13 ”Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän tei­dät kaikkeen totuuteen…”. Aivan varmasti tämä koskee seurakuntaa kaikkina aikoina, ei vain alussa. Oman aikamme kristityllä on mah­dollista tutustua ja olla perillä mo­nista asioista paremmin kuin mui­noin eläneillä seurakunnan histori­aan vaikuttaneilla. Ihmiset tuskaili­vat teologian kanssa ja Henki va­laisi asioita. Seurakunnan opillinen historia on hyvin mielenkiintoista. Siitä on kirjoitettu monia hyviä kirjoja. Kristillinen oppi on muo­toutunut harhaoppien paineessa. Vielä tänä päivänä meillä on opit­tavaa. Opettaminen on Hengen työtä ja niin on ollut kautta seura­kunnan historian.
”Mutta me emme ole saaneet maa­ilman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on

meille lahjoittanut; ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen vii­sauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen hen­gelliset hengellisesti”, 1Kor.2:12-13. Se, että opetuksessa on selviä eroja, on osoitus ihmisluonnon syntisyydestä ja ylpeästä välinpitä­mättömyydestä. Vika ei ole Py­hässä Hengessä.


6. Pyhä Henki puolustaa seura­kuntaa

Hänet tunnetaan myös nimillä Puolustaja, Auttaja ja Lohduttaja. Kaikki nimet johdetaan kreikan sa­nasta Parakletos, joka kirjaimelli­sesti tarkoittaa ”kutsuttu olemaan vieressä”. Ja tätä Puolustaja tekee. Pyhä Henki antaa meille hyviä neuvoja. Ilmestyskirjasta luemme 7 kertaa, ”Jolla on korva, se kuul­koon, mitä Henki seurakunnille sa­noo” (Ilm.2:7,11,17,29, 3:6,13,22). Näissä jakeissa Henki neuvoo seu­rakuntaa monin tavoin. Älä hylkää ensimmäistä rakkautta (Kristusta), älä pelkää vainoa, hylkää väärä opetus ja väärät opettajat, ole elävä seurakunta, pidä (hyvä) mitä sinulla on, ole kestävä, älä ole penseä, jne. Pyhä Henki muistuttaa ja opettaa. Usein tämä neuvo on varoitusta. 1.Tim.4:1 ”Mutta Henki sanoo sel­västi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien op­peja”. Tämä on ajallinen varoitus UT:n seurakunnalle, erikoisesti omalle ajallemme.


7. Pyhä Henki suojelee seurakun­taa

Tämä käsittää seurakunnan jäsenten hengellisen varjelemisen ahdistuk­sissa. Nähtävissä on myös, että seu­rakunnan vainoaminen kääntyy en­nemmin tai myöhemmin siunauk­seksi. Pietarin sanoin, ”Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkau­den ja Jumalan Henki lepää teidän päällänne”, 1Piet.4:14. Herra Jee­sus lupaa, ”Mutta ennen tätä kaik­kea he käyvät teihin käsiksi ja vai­noavat teitä ja vetävät teidät syna­gogiin ja heittävät vankiloihin ja vievät teidät kuningasten ja maa­herrain eteen minun nimeni tähden. Ja näin te joudutte todistamaan. Pankaa siis sydämellenne, ettette edeltäpäin huolehdi, miten te vas­taatte puolestanne. Sillä minä annan teille suun ja viisauden, jota vas­taan eivät ketkään teidän vastusta­janne kykene asettumaan tai väit­tämään”, Luuk.21:12-15.

Pyhä Henki varjelee, kun uskova joutuu tiukkaan paikkaan. Tämä käy ilmi myös Matt.10:18-20 ja Luuk.12:11-12. Vaikka joutuisit tilanteeseen, jossa sinuun suhtau­dutaan vihamielisesti ja vangitaan, se ei ole sinua musertava, vaan Ju­malan edeltä valmistama tilaisuus välittää totuutta. Olemme kaiken aikaa Pyhän Hengen suojelevan käden alla. Kun Stefanusta kivitet­tiin hänen sanottiin olevan ”täynnä Pyhää Henkeä”, Apt.7:54-55. Ehkä sanot, että Jumala ei varjellut Ste­fanusta, koska hänet kivitettiin kuoliaaksi. Jumalan varjelus ei en­sisijaisesti ole fyysistä. Henki antaa voiman todistaa Jumalasta noissa tilanteissa. Siksi Paavali saattoi sa­noa Fil.1:19-21 ”Sillä minä tiedän, että tämä on päättyvä minulle pe­lastukseksi teidän rukoustenne kautta ja Jeesuksen Kristuksen Hengen avulla, minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, etten ole missään häpeään joutuva, vaan että Kristus nytkin, niin kuin aina, on tuleva ylistetyksi minun ruu­miissani kaikella rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta. Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuo­lema on voitto”.
Jo VT:ssa esiintyy sama totuus. Kun vihollinen uhkaa, Herran Henki nousee sitä vastaan. Se on varjelusta


8. Pyhä Henki varustaa seura­kunnan

1.Hengellisin lahjoin. Tämä on kiistanalainen alue. Mutta niin ei välttämättä pitäisi olla. Toiset ovat sitä mieltä, että tietyt merkkilahjat oli tarkoitettu seurakunnan alkuai­kaan. Sitä voidaan perustella Sa­nalla. Toiset katsovat kaikkien lahjojen kuuluvan seurakunnan elämään edelleen. Mutta tämä ei ole asia, jota nyt tarkastelemme. Sen sijaan haluan painottaa peri­aatteita, joilla hengellisiä lahjoja voidaan tutkia ja valvoa.

- Epäilemättä Pyhä Henki varustaa omansa monella eri tavoilla. Lah­joja ja armoituksia on paljon enemmän, kuin mitä yleensä pide­tään Hengen lahjoina.

- Lahjat ovat Pyhän Hengen anta­mia ja Hän jakaa ne oman tahtonsa mukaan, 1Kor.12:11, Hep.2:4. Lahjat ovat armon osoitusta. Se merkitsee, että me emme voi omia niitä. Se merkitsee myös, että me emme voi opettaa itseämme tai toi­sia kuinka ”saada” ne. Henki suve­reenisti antaa, kuten Hän haluaa.
- Niiden ei koskaan tulisi saada ai­kaan hajaannusta uskovien keskuu­dessa, 1Kor.12:25, 12:13-14.
- Ne eivät ole henkilökohtaista käyttöä varten, vaan tarkoitetut hyödyntämään koko seurakuntaa, 1Kor.12:7, 14:12.

- Lahjat ilmenevät täysin eri tavoin, kuin ilmiöt pakanallisten uskonto­jen keskuudessa, 1Kor.12:2. 1Kor.14:33 ”sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Ju­mala. Niinkuin kaikissa pyhien seu­rakunnissa…”, 14:40 ”Mutta kaikki tapahtukoon säädyllisesti ja järjes­tyksessä”.
- Mikään lahja ei ole yleisesti kai­killa. 1Kor.12:29-30 ”Eivät suin­kaan kaikki ole apostoleja? Eivät kaikki profeettoja? Eivät kaikki opettajia? Eiväthän kaikki tee voi­mallisia tekoja? Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja? Eivät­hän

kaikki puhu kielillä? Eiväthän kaikki kykene niitä selittämään?” On siis aivan väärin väittää, että joku lahja tai merkki olisi välttä­mätön todistus uskoontulosta. Sa­moin jonkun lahjan tai merkin puuttuminen ei ole merkki epäus­kosta.
- Lahjat toimivat toisiaan täyden­täen koko Kristuksen ruumiin hyö­dyksi. Kuten 1Kor.12:12-17 näh­dään, eri lahjojen tarkoitus on ra­kentaa kokonaisuutta. Pyhä Henki varustaa yksilöt lahjoilla, mutta nii­den tarkoitus on hyödyttää koko uskovaa yhteisöä. Siksi näen, että lahjojen kohdalla ei tule korostaa yksilöä, vaan niiden yhteistä mer­kitystä koko seurakunnalle. Tämä johtaa arvosteluun sitä itsekeskeistä ja itseään esille tuovaa menettelyä vastaan, joka nyt on liiankin yleistä.

2. Pyhä Henki varustaa seurakun­nan yhä syvenevällä tietoisuudella Jumalan rakkaudesta omiaan koh­taan. Hengen päämäärä on vakuut­taa Jumalan kansa ja täyttää se luottamuksella Jumalaa kohtaan. Vain uskon ja luottamuksen omaava seurakunta voi uskottavasti olla evankeliumin todistajana.  Room.5:5 ”mutta toivo ei saata hä­peään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu”. Room.8:16 ”Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia”.

3. Hän varustaa seurakunnan kestä­vällä toivolla. Room.15:13 ”Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla

ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta”. Tämä tapahtuu yk­silön kohdalla ja on koko seura­kunnan rakentumiseksi. Sama peri­aate toimi alussa, Apt.9:31 ”Niin oli nyt seurakunnalla koko Juude­assa ja Galileassa ja Samariassa rauha; ja se rakentui ja vaelsi Her­ran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hen­gen virvoittavasta vaikutuksesta”


9. Pyhä Henki valmistaa seura­kunnan hyviin tekoihin

Joh.15:4-5 ”Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette te­kään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä”. Kuinka Kristus on läsnä omissaan? Heissä asuvan Pyhän Henkensä kautta (Room.8:9-10, Ef.3:16-17). Hän vaikuttaa halun hyviin tekoihin. Aito halu ja kyky hyvyyteen on hengen hedelmää (Gal.5:22). Pyhitys on koko ajan etenevä prosessi ja Hengen työtä yksilöuskovassa (2Kor.3:17-18). Ilman muuta tällä prosessilla on suuri merkitys koko seurakunnalle.

10. Pyhä Henki ohjaa seurakun­nan todistustehtävää

Hän antaa voiman palvelutehtävää ja todistusta varten. Apt.13:2 ”Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja

paastotessaan Pyhä Henki sanoi: ’Erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut’”. Apostolien tekojen alussa Herra lupaa ”…kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusale­missa että koko Juudeassa ja Sama­riassa ja aina maan ääriin saakka”, 1:8. Hengen työ käsittää ”kylvämi­sen, kastelun ja kasvun”, kuten lu­emme   1.Kor.3:6-7 ”Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa”. Tämä tapahtuu Hengen uudistavan työn kautta. Kyse ei ensisijassa ole mei­dän kyvystämme.


Kun Paavali lopettaa 2. kirjeensä korinttolaisille hän kirjoittaa “Her­ran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne”. Ilman tätä osallisuutta kukaan ei tuntisi Jumalaa Isänä, eikä sitä armoa, joka meille tulee Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. Pyhä Henki seurakunnassa tekee tämän mahdolliseksi. Se on Hänen voimansa osoitusta. Kuinka moninaiset ja valtavat ovat Pyhän Hengen toimet uskovan ja seura­kunnan kohdalla. Olemme käsitel­leet vain jäävuoren huippua. Mitä enemmän käsitämme Pyhän Hen­gen toiminnasta, sen mukaan kuin se Sanassa on ilmoitettu, sitä enemmän meidät täyttää kiitos ja hämmästys Jumalan valtasuuruutta ja armoa kohtaan. Samalla pää­semme aina enemmän eroon itse­keskeisyydestämme, joka johtaa uskonnolliseen epäjumalanpalve­lukseen.