Palvelijan Auktoriteetti

(Servant Authority)

 Sandy Simpson

 

Matt.20:20-28.

 

Vietin lapsuuteni Palaun saarella. Meillä lapsilla oli kirjoittamaton sääntö: kun leikin sisareni ja minua nuo­rempien poikien kanssa, olin johtaja. Heidän tuli toi­mia minun tavallani. Yksi il­keä temppu oli johdattaa heidät viidakkoon paikkaan, jossa he eivät ennen olleet käyneet ja piiloutua heiltä. He huolestuivat ja alkoivat huutaa nimeäni. Hyvin pian, etenkin jos mukana oli tyt­töjä, he alkoivat itkeä. Sil­loin ilmestyin esiin suurena sankarina ja vakuutin: ”Äl­kää pelätkö, olen tässä”. Olin varmaan välillä julma johtaja. Lapset voivat olla ilkeitä. Mutta jos paikalla oli minua vanhempi poika, mi­nun piti seurata häntä ja hän puolestaan osasi kiu­sata minua.

 

Näin toimii tämän maailman järjestys. Kun kasvamme aikuisiksi, niin meidän kult­tuurissamme Tyynenmeren saarilla vanhimmat, arvos­tetuimmat suvut, rikkaimmat ja vahvimmat ovat johtajia. Johtajat eivät aina välitä yhteisistä eduista. Toisi­naan he ovat julmia ja it­sekkäitä.

 

Alussa oleva raamatun­paikka kertoo, kuinka Jee­sus otti äidin pyynnön esi­merkiksi opettaakseen tär­keän asian: mitä auktori­teetti tarkoittaa kristityn elämässä. Sebedeuksen vaimo, Jaakobin ja Johan­neksen äiti, pyysi Jeesuk­selta suosionosoitusta. Ta­vallisen äidin tavoin hän toi­voi parasta omille pojilleen. Jeesus kysyi häneltä mitä hän tahtoi. Mutta Hän ei voinut luvata, että täyttäisi vaimon pyynnön. Tämä ta­paus oli yksi niistä har­voista, jolloin Jeesus ei lu­vannut vastata pyyntöön toivotulla tavalla. Näin ta­pahtui myös, kun Hän kiel­täytyi tekemästä ihmeitä merkiksi fariseuksille ja saddukeuksille. Sen sijaan Hän kehotti näitä katumaan.

 

Jeesus kysyi Jaakobilta ja Johannekselta, voisivatko he ”juoda sen maljan, jonka minä olen juova?” On il­meistä, etteivät he täysin ymmärtäneet kysymystä. He eivät myöskään käsittä­neet myöntävän vastauk­sensa merkitystä. Ehkä he käsittivät Jeesuksen puhu­van tavallisesta syömisestä ja juomisesta noudattaen Hänen tapojaan. Tai ehkä he ymmärsivät Jeesuksen kysymyksen viittaavan Hä­nen elämäntyöhönsä kul­kea, parantaa ja opettaa ihmisiä. He eivät ymmärtä­neet Jeesuksen tarkoittavan ristiinnaulitsemista.

 

Voisivatko he tulla osalli­siksi Jeesuksen kuolemasta kuolemalla Hänen nimensä tähden? Voisivatko he kuolla maailman syntien puolesta? Olisiko heidän osansa marttyyrikuolema sen tähden, koska uskoivat Jeesukseen? Heidän oma vastauksensa oli profetia siitä mitä heille myöhemmin tapahtui. Jeesus sanoi, että Jaakob ja Johannes joutui­sivat vainottaviksi ja he kuolisivat uskonsa tähden. Apt. 12:2 kertoo, että Jaa­kob oli ensimmäinen kah­destatoista, joka tapettiin. Herodes mestautti Jaakobin miekalla. Johannes otettiin kiinni ja juutalaisen Sanhe­drinin määräyksestä häntä ruoskittiin. Hänet karkotet­tiin Domitianin toimesta Patmoksen saarelle. Eräi­den tietojen mukaan hänet laitettiin suureen, kiehuvaa öljyä täynnä olevaan pa­taan, mutta hän ei kuollut siihen. Jeesuksen vastaus heille kertoi edeltä käsin, että he joutuisivat kärsi­mään uskonsa tähden. Ei niin, että usko toisi heille kunniaa ja menestystä maailman silmissä, kuten he toivoivat.

 

Jeesus sanoi, että paikat Hänen valtaistuimensa vie­ressä, kuuluivat Isän pää­tösvaltaan. Tässä tapauk­sessa tulee esille Jeesuk­sen nöyryys. Fil.2:6-7: ”joka ei, vaikka hänellä olikin Ju­malan muoto, katsonut saa­liiksensa olla Jumalan kal­tainen, vaan tyhjensi it­sensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen.” Tämä on todellista nöy­ryyttä. Jeesus ilmoitti, että vain Isä Jumala määrää, kuka istuu lähinnä Jeesuk­sen valtaistuinta.

 

Toinen merkittävä seikka on, että myöhemmin Jo­hannes, jonka äiti yritti saada pojalleen korkean aseman, sai tietää ketkä tulevat istumaan lähellä Jeesuksen valtaistuinta. Mutta ei ennen kärsimystä ja nöyryytystä Kristuksen tähden. Vasta sen jälkeen asia paljastettiin hänelle. Ilm.4:4: ”Ja valtaistuimen ympärillä oli kaksikymmen­täneljä valtaistuinta ja val­taistuimilla istui kaksikym­mentäneljä vanhinta, puet­tuina valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli päässänsä kultai­set kruunut.” Joten Johan­nes tulisi kuitenkin istumaan Kristuksen vieressä. Ym­märrän, että kaksitoista opetuslasta ja kaksitoista Israelin päämiestä tulevat olemaan 24 vanhinta 24:llä valtaistuimella.

 

Nämä ovat valtaistuimet Kristuksen istuimen ympä­rillä. Johannekselle annet­tiin myös toinen ilmestys siitä, ketkä istuvat Kristuk­sen kanssa Hänen valtais­tuimellaan. Ilm.3:21-22: ”Joka voittaa, sen minä an­nan istua kanssani valtais­tuimellani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isän kanssa hänen valtais­tuimellansa.”

 

Lupaus kuuluu niille ”jotka voittavat”. Ilmestyskirjan 3 luvussa on kirje Laodikean seurakunnalle. Laodikea tarkoittaa ”kansan (ihmis­ten) oikeuksia”. Monet kris­tityt tutkijat käsittävät kirjeen sanoman tarkoittavan vii­meisten aikojen seurakun­taa. Viimeisen ajan seura­kunta on penseä, mutta us­koo itse olevansa hengelli­sesti ja materiaalisesti rikas. Mutta voittajat ovat ne, jotka näkevät asian oikean tilan. He näkevät itsensä sellai­sena kuin ihminen on: hen­gellisesti sokea, köyhä, alaston, kaikin tavoin heikko ja huono. He nöyrtyvät ja avaavat ovensa Jeesuk­selle Hänen kolkuttaes­saan. Heille kuuluu Juma­lan lupaus Jeesuksen lä­heisyydestä uudessa tai­vaassa ja maassa.

 

Toiset opetuslapset suuttui­vat Jaakobille ja Johannek­selle. Ehkä he olivat kateel­lisia ja ajattelivat, että paikat Jeesuksen vieressä eivät kuulu ainakaan näille kah­delle. Tässä tilanteessa Jeesuksella, seurakunnan kulmakivellä, oli mahdolli­suus opettaa mitä on hen­gellinen johtajuus ja aukto­riteetti. Hän antoi hyvin sel­vän kuvan seurakunnan keskellä vallitsevasta aukto­riteettijärjestyksestä ope­tuslapsilleen, jotka Raa­mattu mainitsee seurakun­nan ”perustukseksi”.

 

Voimme käyttää pyramidi­muotoa havainnollistamaan maailman auktoriteettijär­jestystä. Maailmanjärjestys on aina ollut ”ylhäältä alas” systeemi, alkaen pyramidin huipulta ja päättyen sen pohjalle. Kuningaskunnissa kuningas on huipulla, sitten prinssit, ylimystö, tavalliset ihmiset ja pohjalla orjat. Demokratiassa meillä on presidentti, korkeat hallitus­henkilöt, yms. tavallisen ih­misen yläpuolella. Liike­maailmassa on pääjohtaja, ylin johtotaso, alempi joh­totaso, toimistovirkailijat, jne.

 

Ikävä kyllä, eräässä vai­heessa 3. vuosisadalla seu­rakunnassa otettiin käyt­töön sama malli ja se alkoi elää harhakuvitelman mu­kaan. Rooman kirkko otti käyttöön pyramidimallin, ylimpänä paavi, sitten kar­dinaalit, piispat, papisto ja tavalliset seurakuntalaiset. Ehkä kysymme: mitä vää­rää siinä on?

Ef.4:11-12: ”Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toi­set profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset pai­meniksi ja opettajiksi, teh­däkseen pyhät täysin val­miiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin raken­tamiseen.” Nämä lahjat ei­vät ole arvonimiä, eivätkä oikeuta erityisasemaan. Ne on annettu, koska niillä au­tetaan toisia ihmisiä!

Seurakunta tarvitsi aposto­lit.

He ovat seurakunnan pe­rustus.

He näkivät Jeesuksen li­hassa ja Hän opetti heitä henkilökohtaisesti.

He kirjoittivat Uuden testa­mentin.

 

Apostolin ja profeetan teh­tävät eivät sellaisena kuin Raamatun aikoina enää ole voimassa. Mutta evanke­listan, paimenen ja opetta­jan työ on samaa kuin sil­loin. Evankelista ei tarkoita henkilöä, joka pitää nimi­tystä arvonimenä itselleen, jotta voisi hallita muita. Syy siihen, että joillekin on an­nettu evankelistan lahja, on se, että he voivat jakaa eteenpäin hyvää uutista.

 

Miksi meillä on pastoreita? Onko tarkoitus se, että he määräävät seurakunnassa ja kaikkien on tuettava heitä ja taivuttava heidän vaati­muksiinsa? Ei. Heidän teh­tävänsä on palvella seura­kuntaa auttamalla ihmisiä syvempään ja täydempään Kristuksen tuntemiseen, jotta pyhistä tulisi jokapäi­väisessä elämässä aina li­sääntyvässä määrin Kris­tuksen kaltaisia.

 

Tosikristillisyyden raken­netta kuvaa ylösalaisin sei­sova pyramidi.

Missä siinä on Kristus?

Hän on pohjimmaisena, sillä Hän on kulma (huippu) –kivi.

Missä ovat Herran aposto­lit?

He ovat seuraavaksi alim­mat, sillä he ovat perustus.

Mitä lähemmäs pohjaa pääset, sitä enemmän muutut Kristuksen kaltai­suuteen. Auktoriteetti tulee palvelemisesta. Mitä enemmän palvelet, sitä enemmän sinulla on oikeaa auktoriteettia.

 

Seurakunnassa jokainen on ”ministeri (minis­ter)/palvelija”. Näiden kah­den sanan välillä on ero. Sana ”minister” tarkoittaa palvelijaa. Mutta Ef.3:7 (eng.kiel. Raamattu), sana on käännetty “orja”. Halu­atko todella tulla “suureksi” Jumalan valtakunnan jär­jestelmän mukaan? Las­keudu silloin niin alas, kuin voit. Haluatko olla suurin? Ole silloin kaikkein nöyrin palvelija. Kenellä on vähiten omaa lihallista minää, se on suurin Herran silmissä. Seurakunnan rakenne ei ole sama kuin maailman. Ei herroja, ei kuninkaita, ei yk­sinvaltiaita. Ainoa Herra ja Kuningas on Jeesus Kris­tus. Me muut olemme pal­velijoita, orjia.

 

Tämä on kirjoitettu vasti­neeksi niille kristityille mie­hille ja naisille, jotka pyrki­vät saamaan aseman epä­pyhistä vaikutteista, kuten kunnianhimo. Niiden, jotka uskovat olevansa seura­kunnan johtajia, tulisi ensin sisäistää tämä opetus. Tänä päivänä meillä on niitä johtajia, jotka kutsuvat itse­ään apostoleiksi ja profee­toiksi. Jotkut heistä sanovat olevansa suurempia kuin Raamatun apostolit ja pro­feetat. Heidän tulisi ajatella asia uudestaan. Jumalan valtaistuimen ympärillä tu­lee olemaan 24 vanhinta. Tämä luku on määrätty: 12 Israelin poikaa ja 12 ope­tuslasta. Jälkiapostoliset järjestelmät kuten katolinen paavinvalta, kreikkalaisor­todoksikirkon johto, Kansas Cityn profeetat, ”kolmas aalto” herätyksen johtajat, ym. eivät ole raamatullinen järjestys.

 

Auktoriteettimme tulee Sa­nasta. Sana tuli lihaksi Kristuksessa ja Hän on alimpana pohjalla. Huomaa, että kaikki ylösalaisin kään­netyn pyramidin paino on kärjen, huipun varassa. Jeesus kantaa kaikki taak­kamme!

Hän kuoli vapauttaakseen meidät synnin taakasta.

Hän elää taivaassa ja ru­koilee edestämme Isän luona ja me saamme tuoda kaikki huolemme Hänelle. Matt.11:28: ”Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväi­set ja raskautetut, niin minä annan teille levon.”

 

Jeesus tuli pelastamaan, opettamaan, parantamaan – ei vain sen takia, että Hän voisi olla kuningas. Hänen tarkoituksensa ja päämää­ränsä ei ollut arvoaseman saamisessa. Muistatko kertomuksen kun Jeesus ruokki 5000 ihmistä. Siinä sanotaan, että Hän teki sen, koska Hänen ”kävi heitä sääli”.

Hän ruokkii meidät, koska olemme nälkäisiä.

Hän parantaa meidät, koska tarvitsemme paran­tamista.

Hän opettaa meitä, koska tarvitsemme ymmärrystä ja viisautta.

Hän kuoli edestämme, koska tarvitsemme pelas­tusta.

Jeesuksen teoilla on pää­määrä.

 

Koska Jeesus nöyryytti it­sensä kaikilla tavoilla, aina yksinäiseen ristinkuole­maan asti, Hän on nyt ku­ningasten Kuningas ja her­rain Herra. Ne, jotka palve­levat aidosti jakavat eräänä päivänä kunnian Hänen kanssaan. Gal.6:2: ”Kanta­kaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen lain.” Meidän tulee palvella, koska meillä on myötätunto niitä ihmisiä kohtaan, jotka tarvitsevat apua jota voimme antaa. Jos pi­dämme ensisijalla vain omat tarpeemme, hä­viämme. Meidän tulee pal­vella aidosti ollaksemme hyödyksi Jumalan valta­kunnan työlle. Jos emme palvele, niin kuihdumme ja näännymme hengellisesti.

 

Ennen kuolemaansa suuri viulisti Nicolo Paganini lah­joitti hyvin kallisarvoisen ja vanhan viulunsa syntymäkaupun-gilleen Genoalle, Italiassa. Lahjoitusta seu­rasi ohje, jonka mukaan soitinta ei saanut enää kos­kaan käyttää. Tämä oli hy­vin onneton vaatimus, sillä puulla on erityinen ominai­suus. Kun soitinta käytettiin ja käsiteltiin, se pysyi hy­vässä kunnossa. Kun se jätettiin käyttämättä, se ra­pistui. Tämä hyvin kallis ja vanha viulu on tänään vain varjo entisestään. Sillä ei ole muuta arvoa, paitsi että se muistuttaa omistajas­taan. Pilattu soitin on esi­kuva siitä, kuinka itsekäs elämä, joka ei palvele toi­sia, menettää lopulta mer­kityksensä. Meillä on vain yksi elämä, joka päättyy pian ja vain se, minkä olemme tehneet Kristuk­selle, Hänen tahtonsa mu­kaan, kestää.