Päämäärätietoista huijausta?

 

Rick Warrenin new age yhteydet

osa 2

 

Viime jaksossa käsiteltiin ajas­samme vaikuttavien new age käsitysten kristus- ja jumalaku­vaa ja kuinka samankaltaisia painotuksia esiintyy nykyisessä karismaattisessa/uusevankelisessa liikkeessä. Mainittiin myös, kuinka Rick Warren on erityisen kiintynyt Eugene Pe­tersonin ”The Message” raa­matunkäännökseen, jossa esiintyy erikoisia new age liik­keeseen liittyviä sanontoja joilla korvataan raamatullista tekstiä.

 

Warrenin ”The Purpose Driven Life” (Tavoitteena Elämä) kir­jassa The Message raamatusta on n. 75 lainausta, kun taas King James käännöstä hän lai­naa 11 kertaa. Tämä antaa hy­vän kuvan siitä, kuinka Warren ei kunnioita periaatetta, että Raamattua ei saisi kääntää omien ajatusten ja mieltymysten mukaan. Vaikka esim. näissä kahdessa käännöksessä on erittäin selviä eroja Raamatun tekstin suhteen, se ei haittaa Warrenia. Sellainen asenne ei kunnioita Jumalan Sanaa eikä Sanan Antajaa itseään.

 

Kirjoitussarjan 1. osassa mainit­tiin new age liikkeen keskeinen termi ”niin kuin ylhäällä, niin al­haalla”, jolla The Message kor­vaa maininnan ”myös maan päällä niin kuin taivaassa”. War­ren Smith kirjoittaa: ”Luulenpa, että Rick Warren tai jotkut muut saattavat sanoa: ’entä sitten?’. Siihen minä vastaisin: ’mutta miksi?’. Miksi Eugene Peterson laittoi yleismaailmallisesti hy­väksytyn mystisen new age lau­seen keskelle Isä Meidän ruko­usta? Ja miksi samaa mallia on käytetty Kol.1:16? Vaikka olisit sitä mieltä, että jokin hyvä syy varmaan oikeutti niin tekemään, niin miksi valittiin juuri se termi, jonka juuret ovat muinaisen Egyptin magiassa ja joka tun­netaan tänään new age liikkeen ja uuden henkisyyden yhtenä perusilmaisuna? ’Niin kuin yl­häällä, niin alhaalla’ tarkoittaa new age katsannossa, että Ju­mala ei ole vain luomakunnan ulkopuolella, vaan myös siinä läsnä. Se tarkoittaa, että Jumala on kaikissa ja kaikki.”[1]

 

Ajatus, että Jumala on kaikissa tarkoittaa ihmistä koskien sitä, että meissä jokaisessa on ju­mala, kristus, itsessämme. Kun tajuamme tämän, voimme olla yhtä. Tämän tajuaminen luo yhteyden. Tällainen yhteys­käsitys on vastoin Raamatun il­moitusta, eikä koskaan voi sel­laisena toteutua. Raamatussa yhteys liitetään totuuteen. Kris­tus on totuus. Hän ei asu yh­dessäkään ihmisessä ikään kuin valmiina. Raamatullisessa ”uu­destisyntymässä”, Pyhän Hen­gen paljastaessa syntisyytemme ja Jumalan armon meitä koh­taan Kristuksessa, meille ava­taan yhteys ulkopuolellamme olevaan taivaalliseen Isään ja Poikaan. Tämä yhteys ei synny tunteista, ilmiöistä eikä koke­muksista, vaan se on hengen tasolla tapahtuva syvä vakau­mus. Jumala tunnustaa meidät lapsikseen Kristuksen sovituk­sen tähden.

 

Rick Warrenin kirjoissa on toki paljon asiaakin. Mutta ei varsi­naisesti mitään uutta tai hengel­lisesti erityistä. Pikemminkin hän edustaa kristillis/humanistista näkemystä, jossa ihmisen osuus ja toiminta tulee korostetusti esille. Jumalan teko jää vä­hemmälle. Warren tekee myös virheellisiä yleistyksiä, joiden kautta Raamattua vähemmän tunteva saa käsitellystä asiasta yksipuolisen tai jopa väärän ku­van. Otan lyhyesti kaksi esi­merkkiä kirjasta ”The Purpose Driven Church”.[2]

 

Kirjansa viimeisellä sivulla hän liittää seurakunnan profeetta Hesekielin kuvaukseen laak­sossa olevista kuolleista luista ja mainitsee mm., että ”…ei ole väliä kuinka kuivia luut saattavat olla, Jumala voi silti puhaltaa niihin uuden elämän. Mikä ta­hansa srk voi tulla eläväksi, jos me sallimme Hengen valaa meihin uuden tietoisuuden hä­nen tarkoituksestaan. Tämä on sitä mitä päämäärätietoinen srk on.”

 

Yllä olevaan on ensiksi sanot­tava, että Raamatussa ko. ver­taus liittyy Israeliin, ei seura­kuntaan. Toiseksi, Kristuksen srk ei koskaan ole ollut, ei kos­kaan ole, eikä koskaan tule olemaan ”kuiva luukasa”. Se on maailmalta salassa oleva ulos­kutsuttujen joukko (ekklesia), joka kylläkin kokoontuu eri pai­koissa ja jonka joukossa on ni­mellisesti kristittyjä, jotka eivät kuitenkaan todelliseen srk:aan liity. Kristuksen oma voi kokea kuivuutta ja olevansa kuin pro­feetan kuvaama kuiva luu. Mutta nuo ajat annetaan meille juuri sitä varten, että kasvamme elä­mään yksin uskosta, jonka Herra omilleen antaa ja jota Hän aikaa myöten vahvistaa.

 

Toinen esimerkki koskee War­renin kirjan lukua 12 ”How Je­sus Attracted Crowds” (Kuinka Jeesus veti joukkoja puoleensa (viehätti joukkoja)). Warren ku­vaa luvussa Jeesuksen ”veto (viehätys)voimaa” esimerk­kinä, kuinka meidän tulee vetää joukot puoleemme. ”Yksi vaikuttavimpia piirteitä Jeesuk­sen toiminnassa oli, kuinka se viehätti joukkoja”. ”Kristuksen kaltainen toiminta viehättää joukkoja edelleen”. Hän toteaa myös: ”Roger Ailes, presidenttien Reagan ja Bush viestintäkonsultti, uskoo, että suurin vaikuttaja julkisessa pu­heessa (esiintymisessä) on ’pidettävyys’. Jos ihmiset pitävät sinusta, he kuuntelevat sinua”.

 

Edelliseen voidaan sanoa mm. seuraavaa: Warren ei joko tiedä tai halua olla tietoinen siitä, että juutalainen kansa odotti poliit­tista vapahtajaa. Heillä oli oma odotus ja oma illuusio Jeesuk­sen tehtävää kohtaan. Heitä viehätti heidän oma harhakuvi­telmansa. Se käy selvästi ilmi. Kun Jeesus opetti totuutta teh­tävästään, joukko harveni nope­asti. Hän joutui lopulta kysy­mään kaikkein läheisimmiltä opetuslapsiltaan: ”Tahdotteko tekin mennä pois?” [3]

 

Warren jättää kokonaan huo­miotta, että luonnollinen ihminen on Jumalan vihollinen – ei ys­tävä. Luonnostaan ihminen vi­haa totuutta. Evankeliumi ei vie­hätä ihmistä. Kun Warren ja muut uuden aallon opettajat pu­kevat evankeliumin ihmistä vie­hättävään asuun, lainaamalla mallia maailmasta, sanoma ve­sittyy. Warren ei tässä yhtey­dessä painota totuuden merki­tystä, vaan sitä kuinka sinun tu­lee ensisijassa miellyttää kuuli­joitasi tai lukijoitasi saadaksesi heidät kuuntelemaan. Tämä on harha, joka jo vähäisemmälläkin raamatuntuntemisella on ha­vaittavissa. Vastaavia esimerk­kejä kirjoista löytyy useita.

 

Ihmisten yhteys maailmassa on avain maailmanrauhaan. Tämä on kantava periaate aikamme new age liikkeessä. Monet siihen kuuluvat halua­vat aivan vilpittömästi tehdä työtä maailmanrauhan eteen. Yhä enemmän siitä on tullut keskeinen periaate myös kristil­lisessä liikkeessä: Rauha maa­ilmaan ihmisvoimin. Kristityille tätä pyrkimystä perustellaan usein raamatunlauseella, jossa sanotaan: ”Autuaita ovat rau­hantekijät, sillä heidät pitää Ju­malan lapsiksi kutsuttaman”.[4]

 

Sana on oikeassa ja kristityn tuleekin olla ”rauhantekijä”. Mutta kun sana otetaan palve­lemaan ihmispyrkimystä luoda rauha maailmaan ilman Juma­laa, ei noudateta Raamatun tar­koitusta. Kristitty voi ja hänen tuleekin pyrkiä aina rauhaan lä­himmäistensä kanssa. Se on keskeinen osa kristityn vaellusta ja yksi ”hengen hedelmän” osoitus. Jeesus ei kuitenkaan sanoillaan tarkoittanut, että kris­tittyjen yhteisö maailmassa on velvollinen saamaan aikaan maailmanrauhan. Rauha maailmaan on sidottu Jeesuksen toiseen tulemukseen, sitä ei ih­misvoimin saada aikaan. Kuten new age liike, myös Rick War­ren on mahtipontisesti esittänyt oman rauhansuunnitelmansa, jossa kristittyjen toi­min synnytetään maailman­rauha.

 

Rick Warren julkisti P.E.A.C.E.  projektinsa vuonna 2003. ”Glo­baali rauhansuunnitelma” on mahtava pyrkimys, jossa War­ren haluaa mobilisoida kaikki kirjansa lukeneet ja siihen usko­vat seurakunnat ja kristityt maailmassa toteuttamaan suurta ”unelmaansa”. Warren puhuu nimenomaan ”unelmasta” ja uskoo toteuttavansa ”Jumalan unelmaa” (God’s Dream). [5]

Warren ilmoitti Jumalan seura­kunnan (tarkoittanee kristittyjä, jotka ovat ottaneet vastaan hä­nen kirjansa sanoman) tulleen ”kohtalon hetkeen”. Nyt Jumala valmistaa seurakuntansa ”suurta unelmaa varten - muut­tamaan maailma”. Tämä muut­taa koko historian kulun. ”Men­neenä viikonloppuna oli niin suurta innostusta… energiaa… ja odotusta meidän seurakun­nassamme. Saatoit aistia, että Jumala on valmistamassa kirk­koamme suureen unelmaan, muuttamaan maailma… Tänä viikonloppuna aloitan viiden il­moituksen sarjan Jumalan unelmasta, kuinka sinua tullaan käyttämään maailmanlaajuisesti – kirjaimellisesti käyttämään avuksi muuttamaan maailma! Paljastan sinulle meidän glo­baalin P.E.A.C.E  suunnitel­mamme ja kuinka Jumala on ainutlaatuisesti valmistanut sinut tätä kohtalon hetkeä varten. Et ole sattumalta osa Saddleback Church’in jäsenistöä. Jumala on tuonut meidät yhteen tänä stra­tegisena ajan hetkenä saamaan aikaan muutoksen. Sanon tä­män ilman pelkoa liioittelusta, Jumala aikoo käyttää sinua ja meitä kaikkia yhdessä Saddle­back srk:ssa muuttamaan (maa­ilman) historian!”[6]

 

2.11.2003 Warren esitti suunnitelmansa seurakunnal­leen ja kaikille jotka seurasivat kokousta internetissä. Hän kut­sui päivää ”historialliseksi päi­väksi”. Warrenin mukaan Ju­mala saa suurimman kunnian, kun käymme ”kaikkein suurim­pia jättiläisiä” vastaan. Warrenin vaimo Kay nimesi nämä jättiläi­set. Ne ovat: köyhyys, taudit, oppimattomuus, palvelevan johtajuuden puute ja henkinen/hengellinen lama. Nämä jättiläiset vaivaavat miljardeja ihmisiä maailmassa.

 

Vain maailmassa oleva seura­kunta on se tekijä, joka voi voit­taa nämä maailmanlaajat jätti­läiset (global giants). Hänen P.E.A.C.E. suunnitelmansa olisi ”vallankumouksellinen”. Rick Warren kertoi, että hänen seu­rakuntansa olisi keskus, josta suunnitelma leviää ”miljooniin muihin seurakuntiin”.[7]

 

Kuten mainittu hän kutsuu suunnitelmaa nimellä ”P.E.A.C.E. plan” (R.A.U.H.A. suunnitelma), jossa P tarkoittaa seurakuntien perustamista, E: johtajien varustamista, A: köy­hien auttamista, C: sairaiden auttamista ja E: seuraavan su­kupolven opettamista.[8] Suunni­telman kunnianhimoinen tavoite on valjastaa miljardi kris­tittyä muuttamaan maailma – ennen ja ilman Kris­tuksen tulemusta.

 

Warren aloitti suunnitelmansa testauksen Afrikassa, Ruan­dassa. 2005 ja 2006 Warrenin srk. aikoo lähettää PEACE plan ryhmiä Ruandaan ja muualle maailmaan testaamaan “unel­maa”.[9] Muuten: jos kyse olisi Ju­malan ”unelmasta”, miksi ihmi­sen pitäisi sitä vielä testata? Eikö Jumalan ”unelma” ole heti täydellinen, eikö Hän osaa tehdä valmista suunnitelmaa?

 

Kuten niin usein aikamme kris­tillisyydessä, Jumalaa käytetään vain nimenä omien suurien ihmisunelmien ja -tavoitteiden edistämiseksi. Warrenin tarkoi­tus on varmaan taas hyvä, mutta hänen käsityksensä Ju­malan Kaikkivaltiudesta ja mitä Raamattu opettaa siitä, sekä ihmisen asemasta Hänen edes­sään, kaipaisivat täydennystä.

 

Onko kenelläkään mitään sitä vastaan, että kristityt taistelevat hengellistä lamaa, sairautta, köyhyyttä, ym. pahaa vastaan aivan käytännössä. Ei varmaan – ei ainakaan tulisi olla. Kaikki tuo on toivottavaa ja hyvää toi­mintaa. Mutta huomiotta jää, että terve lähetys­työ on aina tehnyt sitä. Terveellä lähetys-työllä tarkoitan työtä, jossa ihmisen maanpääl­linen hyvä ei syrjäytä hänen iankaikkista hyvän tarvettaan. Terve kristillinen auttaminen tarjoaa evankeliumia ja sen li­säksi auttaa ihmistä selviyty­mään elämässä. Terve kristilli­nen auttaminen ei lähde kuiten­kaan tekemään Jumalasta pal­velijaansa, omien suurten suun­nitelmien takuu-miestä. Se tyytyy tekemään ja näkemään vaivaa jättäen maailman kuitenkin Ju­mala käsiin odottaen päivää, jolloin Kristuksen tulemuksessa ”kaikki jälleen kohdallensa ase­tetaan”.[10]

 

Warrenin suunnitelma, jota hän sanoo ”Jumalan unelmaksi”, joutuu uuteen valoon myös sen tähden, että hän ei ole ensim­mäinen sennimisen esittäjä. Sa­malla nimellä tunnetaan new age ”guru” Neale Donald Walsch’in suunnitelma. Sekin on P.E.A.C.E. plan. Walsch sanoo, että Jumala antoi hänelle inspiraation ko. suunnitelmaan. Myös se on 5-kohtainen, kuten Warrenilla.

 

Lisäksi Walsch esitti oman ”Jumalan inspi­roiman” suunnitelmansa jo en­nen Warrenia, 1990-luvun kir­joituksissaan. ”1992 Neale Do­nald Walsch, loppuun palanut entinen puhe-ohjelmien vetäjä radiossa, yhteiskuntasuhteiden ammattilainen ja pitkäaikainen metafyysinen etsijä, istui eräänä iltana alas ja kirjoitti vihaisen kirjeen Jumalalle. Hän häm­mästyi, kun Jumala heti vastasi hänelle puhuen sisäisesti kuul­tavalla äänellä. Tuona iltana ja siitä eteenpäin keskustelujen jatkuessa, Walsch kirjoitti muis­tiin hänelle sanellut vastaukset kysymyksiinsä. Sanelu jatkui useita vuosia. Kirja “Conversa­tions with God” osa 1 julkaistiin 1995...”[11]

 

Useissa kohdin Rick Warren käyttää aivan samoja ilmaisuja kuin Walsch. ”Voit muuttaa historian kulun”, ”tämä ei ole liioittelua” ym. ovat kuin Walschin tekstejä. Miksi Jumala tyytyisi ilmoittamaan vain samannimisen ”unelman”, jonka jo aiemmin il­moitti Hänestä puhuva, mutta kuitenkin Hänen ilmoituksensa auktoriteetin (Raamattu) kiistävä new age opettaja? Onko ky­seessä paljon maallisempi asia: Onko Warren lukenut ja tutkinut new age opetusta ja soveltaa sieltä mieluisiksi katsomiaan opetuksia ja asioita omaan toimintaansa, esittäen ne ”Juma­lalta saatuina” ja raamatunmu­kaisina?

 

On huomattavaa, että Rick Warren lainaa kirjoissaan sellaisten kuuluisien ihmisten lausuntoja, jotka tavalla tai toisella lukeutuvat uuteen henkiseen liik­keeseen. Mukana on myös jumalankieltäjiä. Lainauksissa Warren ei yleensä kerro mitään heidän taustaansa liittyvää. Miksi kristil­linen kirjoittaja ottaisi lainauksia new age liikettä edistäviltä ta­hoilta. Toki monissa heidän ilmaisuissaan on asiaa ja liittyvät yleissivistykseen. Mutta humanismi ei ole sama asia kuin Raamatun hengellisyys. Eikö tunnetuilta kristityiltä (jo ennen aikaamme ja ajassamme) löydy hyviä ilmaisuja? Niistä ei pitäisi olla puutetta. Vai onko kyseessä ”päämäärätietoi­nen huijaus”?

 

Näitä ovat mm.:

Thomas Carlyle (1795-1881), uskonsa menettänyt kalvinisti,

Bernie Siegel on kuuluisa ja taitava, eläkkeelle jäänyt lääkäri ja new age lääketieteen edis­täjä,

Henry David Thoreau (1817–1862), kirjailija ja transsendenta­listi,

George Bernard Shaw (1856-1950) näytelmäkirjailija ja ju­malankieltäjä,

Aldous Huxley (1894-1963), kirjailija ja ”new thought” ajatte­lija,

Henri Nouwen (1932-1996) ka­tolinen pappi ja homoseksuaali, tuki homoseksuaalisuutta,

Brother Lawrence (1605-1691) katolinen mystikko joka uskoi Jumalan olevan kaikissa,

Äiti Teresa[12] (1910 -1997) katoli­nen nunna, sanoi ”rakasta­vansa kaikkia uskontoja” ja että mm. hindulainen pelastuu omalla uskollaan, jne

 

Don Koenig kirjoittaa:

New age liikkeellä, josta käyte­tään nimeä uusi hengellisyys (henkisyys), on oma PEACE suunnitelmansa jonka esitti Neale Donald Walsch… Tiedän, että Rick Warren puhuu new age pakanuutta vastaan… (kui­tenkaan) hänellä ei ole ongel­maa yhdistyä muslimipappien kanssa esittäessään purpose driven PEACE ohjelmaansa koko maailmalle… Kristityt tar­vitsevat lisää erottamiskykyä, ei uusia guruja.

 

On korkea aika, että seurakunta hakeutuu takaisin perusteisiinsa ja opiskelee kirjoituksia itsenäi­sesti ja lopettaa sellaisten gu­rujen seuraamisen, jotka aina ovat julkaisemassa viimeisen väläyksensä. Valmiiksi pakat­tuina annoksina seurakunta on niellyt sellaista jota kutsutaan mm. Jumalan kokemiseksi, Alfa kurssiksi, Jabesin rukoukseksi, Päämäärätietoiseksi elämäksi, Unelman antajaksi ja nyt glo­baaliksi PEACE suunnitelmaksi. On elintärkeää, että seurakunta käyttää erottamista siihen, mitä oppeja ja opettajia se seuraa.

 

On korkea aika, että seurakun­nissa tutkitaan Raamattua pi­kemmin kuin luetaan valmiiksi tehtyjä oppeja suosituista kir­joista ja lehdistä, jotka opit syr­jäyttävät Raamatun. Monissa seurakunnissa niillä korvataan oikea raamatunopetus. Ovatko nämä gurujen kirjoittamat jutut, joita seurakuntien johtajat jaka­vat edelleen seurakun­nissaan, sitä mitä Raamattu opettaa vai onko se pelkkää humanismia ja mystiikkaa?

 

On vain yksi tapa selvittää se: pitää olla luotettava raamatun­käännös ja sitä pitää opiskella. Nyt meillä on myös ”päämäärä­tietoisia kansakuntia” kuten päämäärätietoisia seurakuntia. Yksi sellainen kansa Afrikassa otti päämäärätietoisen ”unelma” rauhanohjelman, mutta näkikin sen pikemmin kolonialismina, hyljäten suunnitelman ja ”unel­man antajan” rahoineen. Toinen kokeilu on menossa. Voisiko olla, että se, mitä myös evanke­lisiin piireihin tuodaan, onkin ih­mis- tai demonien oppeja, jotka verhotaan monen värisiin har­hauttaviin kuoseihin ja joita tar­jotaan suurelle joukolle uus­avuttomia kristittyjä?”[13]

 

Raamatun rauhansuunnitelma alkaa siitä, että Jumala teki rauhan ihmisen kanssa Kristuksen sovitustyön kautta. Syntiin langennut ihminen on aina Jumalan vihollinen. Rauha Jumalan kanssa on mahdolli­nen, mutta vain Kristuksessa. Ihminen, joka ei ota Jumalan tarjousta vastaan, ei ryhdy rau­haan Jumalan kanssa. Tämä rauha on keskeinen ja välttä­mätön ihmisen iankaikkisuu­delle.

 

Kristuksessa rauhan Jumalan kanssa tehnyt ihminen haluaa olla rauhassa läheistensä ja oman elämänpiirinsä kanssa. Tämä rauha on osa hengen he­delmää, jota meissä tulisi ilmetä Jumalan kunniaksi. Rauha on ihmisten välistä ja ihmisenä toi­nen toistaan kunnioittavaa, ar­vostavaa. Se ei kuitenkaan sulje pois asiallista arviointia eikä omaa ajattelua. Todellinen yh­teys kristittyjen välille syntyy, kun yksilöillä on halu Kristuksen totuuteen: mitä Kristus on, mitä Hän merkitsee, jne. Tämä yh­teys ei tarkoita, että kaikki hen­gellisten opetusten yksityiskoh­dat pitää nähdä samalla tavalla. Oikea yhteys hyväksyy erilaiset näkemykset yksityiskohdissa, koska ihmisinä olemme edel­leen kaikin tavoin vajavaisia, myös ymmärryksen osalta. To­tuuteen pyrkiminen tarkoittaa aina Kristuksen pitämistä ensi­sijaisena. 

 

Jumala ei missään kohden Raamattua anna ymmärtää, että ihmiselle, edes kristitylle, olisi mahdollista toimia niin, että ih­mistoimin synnytetään maail­manrauha. Sen sijaan Raamattu puhuu ”valherauhasta”, joka syntyy Lähi-itään antaen kuvan, että maailmaan todella on tullut rauha. Pian tämän lyhyen har­han jälkeen syttyvät historian suurimmat sodat. Ne syttyvät, koska ihminen yrittää saada rauhaa aikaan omin voimin, il­man Jumalaa. Raamatun mu­kaan maailmaan tuo rauhan ai­noastaan Jeesus Kristus, kun Hän palaa maan päälle toisen kerran.

 

Juhani Aitomaa 

     

Jatkuu …

 

 [1] Warren Smith, Deceived On Purpose

[2] Kirjoittaja on käyttänyt lähdeaineistona eng.kiel. kirjoja. Käännökset kirjoittajan.

[3] Joh.6:67, lue myös Jes.53

[4] Jeesuksen vuorisaarna Matt.5:9

[5] Warren otsikoi: God’s dream for you – and the world (Jumalan unelma sinua ja maailmaa varten). Jumala ei unelmoi. Raamattu ei kuvaa Häntä unelmoijana. Jumalalla on suunnitelma joka on lyöty lukkoon ja jonka Hän toteuttaa. Warren kuvaa Jumalan unelmoijana, joka ikään kuin tarvitsee ihmisen apua rauhan saattamiseksi maailmaan. Jumala unelmoi päivästä, jolloin kristityt yhtyvät ja rauha syntyy. Kyseessä on dominion, valtakunta nyt, ym. nimillä tunnettu uuden herätyksen parissa syntynyt ajatus, että Kristus ei voi palata maan päälle ennen kuin kristityt ottavat maailman haltuunsa. TBN:n johtaja Paul Crouch on sanonut, että kristittyjen pitää ottaa valta vaikka ”väkisin”.  Karismaattisen liikkeen julistajien yleinen käsitys on, että koska saatana sai ihmiseltä maailman haltuunsa, ihmisen pitää ottaa se takaisin. Takaisinottaminen on kristittyjen asia, koska Kristuksen teon kautta olemme ”voittajia” ja jopa, kuten sanotaan, ”jumalia” ja ”kristuksia”, jotka eivät enää ole syntiinlankeemuksen vallan alla.

[6] Rick Warren, e-mail 27.10.2003 srk:nsa  Saddleback Church’in jäsenille. Warren Smith, Deceived On Purpose.

[7] ks. http://www.purposedriven.com/en-US/PEACE/PEACE_Plan.htm

[8] P: Plant Churches, E: Equip Leaders, A: Assist Poor, C: Care for the Sick, E: Educate the Next Generation.

[9] Christianity Today, lokakuu 2005, Purpose Driven in Rwanda

[10] Apt.3:21

[11] Warren Smith, Reinventing Jesus Christ

[12] Äiti Teresa on jostakin syystä nostettu myös monen protestanttisen ihanteeksi lainkaan miettimättä, mikä hänen todellinen roolinsa oli. Äiti Teresan järjestöstä lähteneet kritisoivat, että niitä valtavia rahamääriä, joita toimintaan kerättiin, ei kuitenkaan hyödynnetty puutteessa olevien ja sairaiden auttamiseksi siinä mitassa, kuin olisi voitu tai pitänyt tehdä. Kirjassaan Life in the Spirit: Reflections, Meditations, and Prayers, "Äiti" Teresa kirjoittaa: “Emme koskaan pyri käännyttämään apua saavia kristityiksi, vaan työmme kautta todistamme Jumalan läsnäolosta ja jos katoliset, protestantit, buddhalaiset tai epäilijät tulevat tätä kautta paremmiksi ihmisiksi, olemme tyytyväisiä… jos yksilö ajattelee ja uskoo, että tämä on ainoa tie hänelle Jumalan tykö, se on Jumalan tie heidän elämäänsä. Jos hän ei tunne muuta tietä… silloin tämä (hindulaisuus, buddhalaisuus, jne.) on hänen tiensä pelastukseen.” Äiti Teresa ei koskaan sanonut Raamatun mukaan, että Jeesus Kristus on ainoa tie Jumalan tykö kaikille ihmisille.

 

[13] Don Koenig, Rick Warren’s Global P.E.A.C.E. plan