OPPIARVO VÄÄRÄN OPETUKSEN VAKUUTENA

 

Lähde: William (Bill) Alnor, A Look at the Scandal of Granting Honorary Degrees in the Church

 

Christian Sentinelin julkaisija Bill Alnor sanoo monen nykyi­sen julistajan teologisen op­piarvon olevan pelkkä väären­nös. Näin on laita erityisesti uushelluntai- ja karismaatti­seen liikkeeseen lukeutuvien nimekkäiden ”teologien tohto­reiden”. Hyvin monet karis­maattisen liikkeen ”tähdet” kirjoittavat nimensä eteen liit­teen, joka kertoo heidän op­piarvokseen teologian tohtorin, vaikka todellisuudessa heillä ei sitä ole! Kyse on siis siitä, että nimen eteen liitetyllä oppiar­volla saadaan kuulijoissa ai­kaan illuusio, että puhuja on raamatullisesti oikeassa, on­han hän ”teologian tohtori”[1]. Sama menettely jatkuu kir­joissa, kun kirjan kirjoittaja[2] liit­tää oppiarvon nimensä eteen vakuudeksi kirjan edustamasta teologiasta.

 

Yhdysvalloissa on monia ”op­pilaitoksia”, jotka myyvät op­piarvoja rahasta. Tällaisia mainoksia on tullut allekirjoit­taneenkin sähköpostiin useita. Nämä ”oppilaitokset” mainos­tavat itseään myös karismaat­tisissa julkaisuissa, kuten laa­jalevikkisessä Charisma leh­dessä. Alnorin mukaan monet itse itsensä teologian tohto­reiksi korottaneet eivät ole käyneet päivääkään ko. kou­lutusta. Joukossa on niitäkin, jotka ovat aloittaneet, mutta ei­vät ole läpäisseet tai ovat kes­keyttäneet. Nämä henkilöt tietävät aivan tarkkaan teke­vänsä väärin ja johtavansa ihmisiä harhaan. Silti he ovat kunnioitettuja ja palvottuja ka­rismaattisen liikkeen johto­hahmoja, joiden muukin val­heellisuus kuitataan usein se­littelyllä ja puolustelulla. Tuskin on tarpeen muistuttaa, että Jumalan Henki, Pyhä Henki ei ole tällaisen takana. Kun täl­lainen tietoisesti ”teol.tri” op­piarvoa väärinkäyttävä jakaa ”Pyhän Hengen” voitelua ja parantamista suurkokouksis­saan, onko hänen jakamansa ”voitelu” todella Raamatun Py­hästä Hengestä, Totuuden Hengestä. Ei suinkaan.

 

Alnor mainitsee: ”Eräät heistä tietävät kuinka asianlaita on. He eivät ole kykeneviä suorit­tamaan oppiarvoon vaadittavia opintoja vaikka heidät hyväk­syttäisiin suorittamaan tutkin­toa. He korottavat näin itsensä pyrkien vaikuttamaan ylei­söönsä.” Raamattu kieltää käytöksen, jonka avulla ihmi­nen pyrkii itse korottamaan itsensä[3]. Tällai­nen käytäntö on Sanan kiel­tämistä. Etenkin, kun se tapahtuu tarkoituksella ja tieten.

Oppiarvojen väärennökset ovat ongelma akateemisessa maailmassa. Erityisen vaka­vaa se on tunnustavan kristilli­syyden parissa. Jumala ei hy­väksy mitään epärehellisyyttä. Ihmisinä olemme puutteelliset ja lankeamme, mutta jatkuva tietoinen vääristely osoittaa, ettei kyse ole enää lankee­muksesta, vaan synnin har­joittamisesta. Yksi muoto titte­lin väärinkäyttämistä on ”kun­niatohtorin” arvo, jota eräät käyttävät väärin jättämällä ni­men etuliitteen[4] ”kunnia-” pois, jolloin jäljelle jää varsinaista oppiarvoa kuvaava muoto.

 

Vuodesta 1972 lähtien Oral Robertsin Yliopisto (ORU) Tul­sassa, Yhdysvalloissa, on eri­tyisesti kunnostautunut myöntämään ”teologian kun­niatohtori” arvonimiä. Niitä on jaettu hyvin useille karismaat­tisille vaikuttajille, joista aika monet vääristävät arvonimen antaen vaikutelman, että he ovat tutkinnon suorittaneita teologian tohtoreita. Alnorin mukaan yliopisto jakaa arvo­nimeä karismaattisille ”kuin karkkeja Halloween päivänä”. Arvonimi on annettu jopa sel­laisillekin henkilöille, jotka ovat tunnetusti syyllistyneet väärin­käytöksiin. Ainakin yksi seksu­aalirikollinenkin on nimetty ”teologian kunniatohtoriksi”.

 

ORU:n nimittämiä teologian kunniatohtoreita ovat mm: Kathryn Kuhlman, Rex Hum­bard, Kenneth Hagin, Frede­rick Price, Creflo Dollar, Mari­lyn Hickey, Joyce Mayer, Jesse Duplantis, Paul Yonggi Cho ja hänen vaimonsa, Ken­neth Copeland, Paul ja Jean Crouch (TBN johtajat), Earl Paulk (myös itse itsensä piis­paksi nimennyt), Robert Tilton (tuomittu oikeudessa), Larry Lea, Benny Hinn, jne. Kaikki edellä mainitut ovat kunnos­tautuneet tavoilla, jotka eivät mitenkään edistä terveen kris­tillisyyden asiaa.

 

Pikainen katsaus internettiin paljastaa, että monet edellä mainituista, edelleen vaikutta­vista henkilöistä, käyttävät ni­mensä edessä mm. Dr. nimi-kettä, joka viittaa tutkinnon suoritta­neen tohtorin arvoon, jota heillä ei ole!

 

Juhani Aitomaa

 

(Suomessakin törmäämme näihin karismaattisen liikkeen johtotähtiin aina useammin maailmanlaajuisen mediatarjonnan kautta, kuten kirjat, lehdet, satelliitti- ja kaapeli TV ohjelmat. Siksi on hyvä tiedostaa, mitä heidän taustaansa kätkeytyy eikä antaa heidän vakuuttavan esityksensä sitoa itseään millään tavoin).

 

 

 [1] Eng. kiel. lyhenteitä mm. Ph.D., Th.D., D.Min., Ed.D

[2] Eräät huomatut karismaattiset johtajat eivät itse edes kirjoita kirjojaan – ainakaan kaikkia niistä. Heidän organisaatiossaan olevat henkilöt tekevät työtä käskettyä ja kirja myydään johtajan nimellä. Mm. Benny Hinn on käyttänyt tätä menetelmää Yves Braultin mukaan.

[3] Luuk.18:14, 20:46-47, Joh.5:44 jne.

[4] merkintä h.c.