KUINKA EROTTAA, TUTKIA, JA ARVOSTELLA OIKEIN

Sandy Simpson

 

 

”Deception In The Church” internet sivuillani

http://www.deceptioninthechurch.com/index.html

on yli 900 artikkelia ja tuhansia vierailijoita kuukaudessa kaikkialta maailmasta. Viikoittain saan sadoittain sähköpostivies­tejä. Olen tullut tuntemaan, että kristinuskon kannalta elämme vaikeita aikoja. Ongelmana on, että maailmassa vallalla oleva yk­silön subjektiivinen maailmannä­kemys on vallannut sijaa seura­kunnassa. Samaan aikaan harha­opetusta antavat ”sudet” ovat saaneet opettaa kokonaiselle su­kupolvelle epäraamatullisia op­peja kieltäen raamatullisen ar­vostelun.

Aloitan kertomalla mitä epäraa­matullisia menetelmiä aikamme seurakunnassa laajalti käytetään opetuksen ja toimien tutkimiseen ja arvosteluun ja sitten katsomme mitkä ovat Raamatun mukaisia menetelmiä.

 

Monet itseään kristityiksi kutsu­vat perustavat todellisuuden ja totuuden tutkimisensa ja arvoste­lunsa seuraaviin seikkoihin:

·        kokemukset, ilmiöt

·        tunteet, mielentilat

·        kuinka paljon seuraajia (jäseniä, kokousväkeä)

·        uskoon tulleiden määrä (väitetyt uskoontulot ko­koustilanteessa)

·        seurakunnan jäsenmäärä

·        ns. ihmeet ja merkit, ole­tetut ihmeet - joko to­delliset tai vääristellyt

·        subjektiiviset todistukset (kokemuksista yms.)

·        kuulopuheet ja huhut

·        kuinka rikas ja menesty­nyt puhuja (opettaja, evankelista) on

·        onko puhujalla auktori­teettia

·        kokoustilanteen ilma­piiri.

Mikään näistä tänä päivänä paljon käytetyistä arvostelun välineistä ei ole raamatullinen. Raamattu ei kerro yhdenkään näistä olevan oikea tapa erottaa, tutkia ja ar­vostella.

 

Kokemukset

Kokemuksilla ja ilmiöillä on mo­nia lähteitä, kuten:

·        ruumiillinen,

·        henkinen (sielullinen – tunne-elämä),

·        paranormaali/demoninen tai

·        aito jumalallinen.

Kaikki kokemukset pitää tutkia vertaamalla niitä kirjoitetun Ju­malan Sanan opetuksiin. Kaatua ”hengen lyömänä” (slain in the spirit) on okkulttinen tekniikka, joka on tuotu kristillisyyteen, eikä  sillä ole mitään tekemistä Raa­matun kuvausten kanssa. Profee­tat, apostolit ja Jeesus eivät käyt­täneet eivätkä opettaneet sitä. Jos sinulla on ollut kokemus sinun tulisi tutkia mikä sen lähde on. On parempi tutkia ensin ennen kuin antaa ihmisten panna kädet päälleen, oli syy sitten mikä ta­hansa.

 

Tunteet

Mormonit kuvaavat “paloa rin­nassa” klassisena ja tavallisena kokemuksenaan. Aika suuri joukko kristikuntaa on omaksunut opetuksen, joka noudattaa samoja periaatteita. Meitä ei enää opeteta alistumaan Jumalan Sanalle eikä (sanan kautta vaikuttavalle) Py­hälle Hengelle, vaan paremmin­kin sille mitä koemme tunteis­samme.

”Mitä ajattelen” on korvattu ”mitä tunnen” periaatteella. Osaltaan tähän on vaikuttanut new age liikkeen voimakas us­konnollisuus, elokuvat kuten ”Tähtien Sota” yms. Merkille­pantavaa on, kuinka paljon vii­meisten 20 vuoden aikana seura­kunnassa on kokonainen suku­polvi opetettu luottamaan omiin tunteisiinsa. Tunteet ovat ”lihan” alueen todellisuutta. Jumala voi käyttää tunnemaailmaa, mutta usein vihollinen voi niiden kautta saada kristityt lankeamaan syr­jään Raamatun totuudesta saaden jalansijan ihmisten elämään.

 

Seuraajien lukumäärä

Monilla on suuri joukko seuraa­jia. Ei ainoastaan suosituilla kris­tillisillä opettajilla, vaan myös kulttien ja muiden uskontojen johtajilla. Tosiasiassa eräillä ei-kristillisillä johtajilla on laajim­mat seuraajajoukot. Seuraajien lukumäärä ei siis ole mikään osoitus opettajan oikeellisuudesta.

 

Uskoontulleiden määrä

Vain Jumala tietää todella pelas­tuneiden luvun. Me voimme sa­noa julki ja vastustaa jos ihminen on väärä profeetta ja opettaa har­haoppeja, mutta me emme ole kenenkään tuomareita pelastuk­sen suhteen. Pelastetuissa ihmi­sissä tulee ilmi hengen hedelmä, usko ja terveen opin raittius. Ei väärien profetioiden esittäminen.

 

Seurakunnan koko

Koko ei merkitse. Jumalalle ei merkitse määrä vaan laatu. Mää­rällinen kerskaus on ihmisestä. Seurakunnan jäsenten määrä voi olla Jumalan siunausta, mutta myös saarnaajan puhetaidoista tai muista menetelmistä riippuva. Suuri ei välttämättä merkitse hy­vää. Seurakunnan koko ei ole mi­kään mittari.

 

Ihmeet ja merkit

Ajassamme niitä tuntuu mahtuvan jo kolmetoista tusinaan. Tosiasia on, että okkulttinen maailma esittää aivan samat todisteet, kuin aikamme ”ihmeet ja merkit” kris­tillisyys. Jeesus painotti, että nii­den, jotka näkivät Hänen tekevän ihmeitä, tulisi uskoa. Useimmat eivät uskoneet eivätkä tunnista­neet edes aikain merkkejä (Matt.16:1-4).

Aikamme ihmiset ovat ihastuneet esittämään mitä he näkivät tai ko­kivat Jumalasta, -lta. Se johtuu ehkä siitä, että he haluavat kokea itsensä pyhiksi, tai tulla joukos­saan hyväksytyiksi. Jos väität ko­keneesi ihmeen, jonka alkuperä on Jumalassa, silloin sen pitää täyttää raamatulliset periaatteet. Näin esim. parantumisen suhteen, sillä on monia muitakin metodeja, joita käytetään parantumisen läh­teinä. Uskovien tulisi välttää ei-raamatullisia menetelmiä. Myös­kään ei tulisi vääristellä eikä va­lehdella näissä asioissa saadak­seen julkisuutta ja seuraajia.

 

2.Kor.4:2: vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vaella kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalletunnolle Jumalan edessä.

 

Yksilökohtaiset todistukset

Todistukset ovat mukavia ja par­haimmillaan inspiroivia. Mutta niiden luonne on aina subjektiivi­nen, eli ne eivät ole todella hyö­dyksi ilman esitettyä faktaa. Älä anna minkään todistuksen, niin hyvältä kuin se saattaa kuulostaa­kin, sivuuttaa raamatullisen tut­kimisen periaatetta. Älä anna to­distusten muokata uskoasi. Kuten oikeassa tieteessä, älä käytä sub­jektiivisia menetelmiä uskon ar­viointiin, vaan Jumalan objektii­vista Sanaa. 

 

Kuulopuheet

Useat todistukset välitetään kuu­lopuheina. Ne saavat lisää väriä sieltä ja täältä kunnes eivät enää ole missään suhteessa alkuperäi­seen. Älä jatka kuulopuheita ja huhuja ennen kuin olet tarkistanut niiden alkuperän ja paikkansapi­tävyyden. Aikanamme ja interne­tin valtakaudella tarkistaminen on tullut helpommaksi, joten ei ole puolusteltavaa olla tarkastamatta asiaa. Älä luota ainoastaan ihmi­sen sanaan. Ota itsekin selvää.

 

Opettajan menestyminen

Jokainen oikeita menettelytapoja ja olosuhteita käyttävä voi me­nestyä. Mutta monet todella ju­maliset miehet ja naiset ovat ol­leet rutiköyhiä. Älä lankea rikkai­den TV-evankelistojen ansaan. Suuren osan varoistaan he ovat repineet köyhien orpojen ja les­kien selkänahoista. Todellinen menestys ei ole verrattavissa ra­haan, valtaan, seuraajien luku­määrään, tai mihinkään muuhun­kaan ”amerikkalaiseen unel­maan”. Ihminen katsoo ulkoista, Jumala sydäntä. Mekin voimme nähdä sydämeen, kun tutkimme mitä henkilö opettaa ja kuinka hän elää vastoin Jumalan Sanaa.

 

Näkyvä, tuntuva auktoriteetti

Monet miehet ja naiset pystyvät puhumaan auktoriteetilla. Se voi olla luontainen lahja, Jumalan antama valtuutus, mutta myös demoninen vaikutus. Tuntuva ja vaikuttava auktoriteetti ei kuiten­kaan ole mikään oikean ja väärän opettajan testi. Se voidaan saada aikaan menetelmillä kokousti­lanteessa, opettelemalla ja näyt­telemällä. Oikea Jumalan val­tuuttama auktoriteetti on aina yhteydessä oikeaan opettamiseen ja hengen hedelmään.

 

Ilmapiiri

Benny Hinn sanoo tarvitsevansa ilmapiirin voidakseen tehdä ”ih­meitänsä”. Tämä saattaa hyvinkin olla totta. Mutta varo arvostele­masta kokousta ”ilmapiirin” mu­kaan. Periaatteessa kyse on sa­masta asiasta, josta new age käyttää ilmausta ”hyvät värähte­lyt”, tai mormonit ”palo, polte rinnassa”. Jumala ei tarvitse in­himillisen tunteenpalon ilmapiiriä toimiakseen.  Hän edellyttää us­kollisuutta Sanaansa kohtaan.

 

Raamatullinen erottaminen

On kolme merkittävää raamatul­lista tapaa joita käyttää arvoste­lussa.

·        Tutki kaikki opetus Sa­nan valossa, etenkin koko Sanan (UT ja VT) ilmoittamien uskon ydinkohtien suhteen.

·        Arvostele profetiat näh­däksesi ovatko ne raa­matullisia ja ovatko ne kaikilta osin käyneet to­teen.

·        Tutki opettajien elämä, puheet ja toimet hengen hedelmän suhteen.

 

Opetuksen tutkiminen

Seurakunnan ja yksilöuskovan tulee Herran Sanan mukaan hy­lätä väärät opettajat.

Tiit.3:10: Harhaoppista ihmistä karta, va­roitettuasi häntä kerran tai kahdesti,

Pietarin mukaan väärä opettaja on se, joka liittää totuuteen väärää ja näin petollisesti saa jalansijaa tu­hoisille opetuksilleen.

 

2.Piet.2:1: Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niin kuin teidänkin kes­kuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon.

 

Kristittyjen tulee erottautua niistä, jotka julistavat väärää evanke­liumia, sillä sellaiset tuomitsee Jumala.

 

Gal.1:8-9:  1:  8 Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Niinkuin ennenkin olemme sano­neet, niin sanon nytkin taas: jos joku ju­listaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu.

 

Myös Paavalin, apostoleista kuuluisimman, opetus tuli tutkia kirjoitetulla Sanalla ja hän itse painotti, että sanan opettajien ei tule mennä Sanan ulkopuolelle.

 

Apt.17:11: Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset; he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin.

1.Kor.4:6:  4:  6 Tämän olen, veljet, so­vittanut itseeni ja Apollokseen, teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän: "Ei yli sen, mikä kirjoitettu on", ettette pöyh­keillen asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan.

 

Uskovien tulee tutkia ja arvos­tella:

 

Job 34:4 Tutkikaamme, mikä oikein on, koettakaamme yhdessä ymmärtää, mikä hyvä on.

Fil.1:9-11 rakkautenne tulisi yhä run­saammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämi­sessä, voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat ettekä kenellekään loukkaukseksi, täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan, Jumalan kunni­aksi ja ylistykseksi.

Snl.15:14 Ymmärtäväisen sydän etsii tie­toa, mutta tyhmien suu hulluutta suosii.

17:24 Ymmärtäväisellä on viisaus kasvo­jensa edessä, mutta tyhmän silmät kiertä­vät maailman rantaa.

18:15 Tietoa hankkii ymmärtäväisen sy­dän, tietoa etsii viisasten korva.

28:7 Joka laista ottaa vaarin, on ymmärtä­väinen poika; mutta irstailijain seuratoveri saattaa isänsä häpeään.

3:21 Poikani, nämä älkööt häipykö näky­vistäsi, säilytä neuvokkuus ja taidollisuus.

 

Miksi näin tulee tehdä? Koska meiltä edellytetään, että pysymme raittiissa opissa, pidämme uskon ja seuraamme profeettojen, apostolien ja Jeesuksen opetuksia.

 

2.Tim.4:3 Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himo­jensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia

Tiit.1:9  hänen tulee pysyä kiinni opinmu­kaisessa, luotettavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla että kumoamaan vastaansanojain väitteet.

Tiit.2:1  Mutta sinä puhu sitä, mikä ter­veeseen oppiin soveltuu:

 

Väärät opettajat ja valehtelijat ei­vät pysy raittiissa opissa.

 

1.Tim.1:10 haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapat­toisille ja kaikelle muulle, mikä on ter­vettä oppia vastaan -

 

Henkien erottaminen

Herra kehottaa meitä myös tutki­maan henget.

 

1.Joh.4:1 Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.

 

Kuinka teemme sen? Vertaamalla mitä opetetaan ja profetoidaan siihen, mitä Sanassa on ilmoi­tettu. Samalla tulee verrata julis­tajien elämää, onko se hengen hedelmän mukaista. Tietenkin meidän itsemme tulee olla raa­matullisesti Kristukseen uskovia voidaksemme tehdä tämän oikein.

 

Room.12:2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiak­senne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.

2:Kor.13:5 Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta.

 

Me tutkimme myös omat sa­namme ja tekomme ollaksemme varmat olemmeko oikeassa suh­teessa Jumalaan ja onko meillä raitis oppi.

 

Gal.6:4 Mutta tutkikoon kukin omat te­konsa, ja silloin hänen kerskaamisensa on vain siinä, mitä hän itse on, ei siinä, mitä toinen on;

 

Mitä meidän tulisi tutkia? Kaikki. Ketä meidän tulee tutkia? Jo­kaista, myös itseämme.

 

1.Tess.5:21 mutta koetelkaa kaikki, pitä­kää se, mikä hyvää on;

 

Arvostele oikein

Voimmeko tuomita (siinä mie­lessä mitä tutkiminen, arvostelu ja kritiikki on)? Kyllä. Me emme saa olla tekopyhiä ylikriittisiä, jotka tuomitsevat toisen siitä mitä itse tekevät. Me emme ole ase­massa tuomita ketään lopullisen pelastuksen suhteen. Mutta mei­dän tulee tuomita mitä opetetaan ja profetoidaan. Paavalikin ke­hotti kuulijoitaan arvostelemaan sanomansa.

 

1.Kor.10:15 Minä puhun niinkuin ym­märtäväisille; arvostelkaa itse, mitä minä sanon.

 

Meidän tulee oppia tuomitsemaan oikein tässä ajassa, koska eräänä päivänä tulemme tuomitsemaan jopa enkeleitä yhdessä Kristuksen kanssa.

 

1.Kor.6:3 Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä, emmekö sitten maallisia asioita?

 

Herra käskee meidät tuomitse­maan seurakunnan sisällä, sillä Jumala tuomitsee ne, jotka ovat ulkopuolella. Meidän tulee torjua harhaopettajat ja epäpyhät ihmiset seurakunnasta, koska kun heidän annetaan vaikuttaa se heikentää koko seurakuntaa. Jo vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan.

 

1:Kor.5:12-13 Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella? Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. "Poistakaa keskuudes­tanne se, joka on paha."

 

Arvostele profetia

Profetia tulee tutkia paikkansapi­tävyyden ja raamatullisuuden suhteen. Oikea profeetta on 100% oikeassa, koska hän kertoo totuu­den, mitä Herra sanoo. Meidän tulee hylätä väärät profeetat ja seurakuntana erottautua heistä. 

 

5.Moos.13:1-5 profeetta tai unennäkijä ja lupaa sinulle jonkun tunnusteon tai ih­meen, ja jos sitten todellakin tapahtuu se tunnusteko tai ihme, josta hän puhui si­nulle sanoen: 'Lähtekäämme seuraamaan muita jumalia, joita te ette tunne, ja pal­velkaamme niitä',  niin älä kuuntele sen profeetan puhetta tai sitä unennäkijää, sillä Herra, teidän Jumalanne, ainoastaan ko­ettelee teitä tietääksensä, rakastatteko Her­raa, teidän Jumalaanne, kaikesta sydä­mestänne ja kaikesta sielustanne. Seurat­kaa Herraa, teidän Jumalaanne, häntä peljätkää ja pitäkää hänen käskynsä, häntä kuulkaa, häntä palvelkaa ja hänessä kiinni riippukaa. Mutta se profeetta tai unennä­kijä surmattakoon, sillä hän on julistanut luopumusta Herrasta, teidän Jumalas­tanne, joka vei teidät pois Egyptin maasta ja vapahti sinut orjuuden pesästä, ja on tahtonut vietellä sinut siltä tieltä, jota Herra, sinun Jumalasi, käski sinun vaeltaa. Poista paha keskuudestasi.

Myös 18:20, 22.

 

Herra on niitä vastaan, jotka an­tavat vääriä profetioita.

 

Jer.23:32 Katso, minä käyn niiden kimp­puun, jotka ennustavat valheunia, sanoo Herra, ja kertovat niitä ja eksyttävät mi­nun kansaani valheillansa ja kerskumisel­lansa, vaikka minä en ole heitä lähettänyt enkä käskenyt ja vaikka heistä ei ole mi­tään hyötyä tälle kansalle, sanoo Herra.

27:15 Sillä minä en ole lähettänyt heitä, sanoo Herra, vaan he ennustavat minun nimessäni valhetta ja saattavat minut kar­koittamaan teidät, ja te hukutte, te ja nuo profeetat, jotka teille ennustavat.

Myös 5:31, 23:31, 27:15, Hes.13:9.

 

Meidän ei tule edes kuunnella vääriä profetioita.

 

Jer.23:16 Näin sanoo Herra Sebaot: Älkää kuulko profeettain sanoja, noiden, jotka teille ennustavat täyttäen teidät tyhjillä toiveilla: oman sydämensä näkyjä he pu­huvat, mutta eivät sitä, mikä tulee Herran suusta.

Monesti väärät profeetat väittävät saa­neensa unen tai näyn Herralta tai Herrasta.

Jer.23:25 Minä olen kuullut, mitä sanovat nuo profeetat, jotka ennustavat minun ni­messäni valhetta sanoen: 'Minä olen näh­nyt unta, olen nähnyt unta'.

 

Väärät profeetat ovat ennustajia (okkulttinen menetelmä) ja oman mielensä harhakuvien mukaan toimivia.

 

Hes.22:28 Sen profeetat valkaisevat heille kaiken kalkilla, kun näkevät petollisia näkyjä ja ennustelevat heille valheita sa­noen: 'Näin sanoo Herra, Herra', vaikka Herra ei ole puhunut.
 

Hedelmän tarkastaminen

Viimeinen testi on verrata opet­tajan ja profeetan puheita ja toi­mia Gal. 5 luvun hengen hedel­mään. On avuksi katsoa myös mikä ei ole hengen hedelmää.

Jos henkilö profetoi väärin, edes kerran, on hyvin mahdollista, että kyseessä on ennustamisen henki. Se  on noituutta.

Pyrkiikö henkilö saamaan seu­raajia, mainetta ja vaikutusvaltaa? Jos niin on, se on itsekästä kunni­anhimoa.

Jakaako ja hyväksyykö opettaja ”hengestä juopumista” yms.? Se on Sanassa ilmoitettu synniksi.

Jos varoja kerätään eri temppujen avulla köyhiltä omiin taskuihin, se ei ole hengen hedelmän mu­kaista.

Jos henkilön kokouksissa ilmene­vät villit ilmiöt niin raamatullinen rauhan ja itsekontrollin hedelmä puuttuu.

Jos esiinnytään uhittelevasti, korskeasti yms. lempeyden he­delmä puuttuu.

Jne.

 

Gal.5:19-25 Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus, vihamieli­syys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eri­seurat, lahkot, kateus, juomingit, mässä­ykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakun­taa. Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähil­litseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme.

 

Jokainen hedelmää tuottamaton leikataan irti. Se tarkoittaa jo­kaista, jolla ei ole hengen hedel­mää ja joka ei tee Isän tahdon mukaan.

 

Joh.15:2 Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokai­sen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.

 

Meidän tulee ymmärtää, että vää­rät opettajat ja profeetat, jotka ei­vät kanna hengen hedelmää, ovat häpeäksi tosi kristillisyydelle. Meidän tulee erottua ja erottautua heistä.

 

Room.16:17 Mutta minä kehoitan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vas­toin sitä oppia, jonka te olette saaneet; vetäytykää pois heistä.

2.Tess.3:6 Mutta Herran Jeesuksen Kris­tuksen nimessä me käskemme teitä, veljet, vetäytymään pois jokaisesta veljestä, joka vaeltaa kurittomasti eikä sen opetuksen mukaan, jonka olette meiltä saaneet.

Myös Ef.5:11, 2.Tim.3:5,7, 2.Joh.10:11, 2.Kor.6:17

 

Juuda 1:12 He likapilkkuina teidän rak­kausaterioillanne julkeasti kemuilevat ja itseään kestitsevät. He ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, paljaita, syksyisiä puita, hedelmättömiä, kahdesti kuolleita, juurineen maasta reväistyjä,
Ef.5:8 Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa val­keuden lapsina.