Karismaattinen ”hengellinen sodankäynti” muistuttaa yhä enemmän okkultismia

(Alkup. Three Fallacies Of Third Wave Spiritual Warfare Teachings)

Sandy Simpson

 

Joitakin aikoja sitten karismaattisen “kolmannen aallon”[1] uutiskirjeessä oli “uutta, apostolista, hengellinen sodankäynti” -opetusta. Lokakuun 17. 2005 ”The Elijah List” uutis­kirje otsikoi: ”Kuinka puhdistat ta­losi ja maan jolla se seisoo”.

 

Käytännössä uutiskirje oli kirja­mainos. Kirjan nimi on “Portals To Cleansing – Taking Back Your Land From Hands Of The Enemy” (Portaali[2] puhdistamiseen – ota maasi takaisin vihollisen käsistä). Kirjoittaja on Tri Henry Malone. Yhdessä kirjan kanssa myydään myös tarvikkeet joita tarvitset ”puhdistamaan” talosi ja maasi. Kirjaa ja tarvikesarjaa saa myös erillisinä. Kuvateksti kertoo: ”Ai­nutlaatuinen tarvikesarja: mukana ohjeet, raamatunlauseet, öljy ja paalut vihkimään omaisuutesi Her­ralle”. Kuvissa näytetään myös kuinka tämä ”puhdistaminen” ja ”vihkiminen t. pyhittäminen” käy­tännössä tehdään. Paalut, joihin on kiinnitetty raamatunlauseet, lyö­dään maahan omaisuuden (tontin) ympärille. Sen jälkeen rajalinjat ja maahan lyödyt paalut ”voidellaan pyhällä öljyllä”.

 

Olemme kuulleet, että tätä ohjetta on noudatettu monin paikoin. Mm. Ted Haggard[3], uuden apostolisen uskonpuhdistuksen ”apostolinen pastori” ja hänen seurakuntansa[4] toimivat tähän tapaan: ”Renee Rod­riguez oli vuosia Haggardin New Life srk:ssa. Hän kuvaa yhtä tapaa jolla srk. toteutti apostolista näkyä. Hän kuvaa, kuinka he täyttivät 5 gallonan spraypullot voiteluöljyllä ja alkoivat sumuttaa sitä kaikkialle kaupunkiinsa”.[5]  Seuraavaksi he väittivät, että nyt alueen ihmisten oli enää ”vaikea joutua helvettiin”. Haggardin kirjassa ”Primary Pur­pose” sanotaan, ”kaupunkisi hen­gellinen ilmasto voidaan muuttaa niin pitkälle, että kaupunkisi ih­misten on vaikea joutua helvet­tiin… Näin tapahtui Colorado Springsissä ja sama voi tapahtua sinun kaupungissasi”. [6]

 

Ylläkuvatut  toimet ja väitteet ovat niin Raamatun vastaisia, että jokai­nen, joka ei ole ”kolmannen aallon” aivopesemä, huomaa ne.

1. Ainoa tapa päästä eroon demo­neista on, että alueen ihmiset pe­lastuvat henkilökohtaisesti ja tule­vat Jeesuksen kautta Jumalan yh­teyteen. Ei ole mitään keinoja tai välineitä jotka voivat tämän kor­vata.

2. Mitä ovat ”portaalit” joista pu­hutaan? Voidaanko ne tällaisina löytää Raamatusta? Ei.[7] “Taivaan portit” on paljolti New Age uskon­tojen käsite. Se mainitaan myös harhaoppisessa Eenokin kirjassa, joka ei ole Raamatun Eenokin[8] kir­joittama. Katolisen uskonnon mu­kaan ”Taivaan kuningattarelle”, ”Jumalan äidille”, Marialle on us­kottu avaimet, joilla ”taivaan portit avataan meille”. [9]  New Age nettisi­vulla yksi siihen oppiin uskova väittää: ”Olen noussut taivaan porttien toiselle puolelle, aikaan­saaden oman jälleensyntymäni maan päälle ja nyt olen ottanut oi­keuden mukaan minulle kuuluvan paikan taivaan valtakunnassa.”[10] Kansas Cityn vääriin profeettoihin lukeutuva John Paul Jackson on myöntänyt, että taivaan portit kuu­luvat New Age opetukseen.[11]

 

Raamattu ei puhu taivaan porteista niin, että siitä voidaan tehdä tällai­sia johtopäätöksiä. Ainoa portti tai­vaaseen on Jeesuksen Kristuksen veren kautta. Paalujen pystyttämi­nen ja niiden öljyllä voitelu kuuluu New Age / okkulttiseen käytäntöön. Noituuden harjoittajat sanovat tap­pavansa ”vampyyrit” iskemällä paalut epäiltyjen ”vampyyrien” haudoille. Paaluttaminen oli myös intiaanien käytössä epäjumalanpal­vonnassa.[12]

 

Ei Jeesus, eikä kukaan muu Raa­matun henkilö opettanut tällaista tapaa, joka tunnetaan hyvin okkul­tismissa. The Elijah List uutiskir­jeen ja nettisivujen toimittaja Steve Shultz sanoo. ”Ainakin 3 tai 4 ker­taa viimeisten 6 vuoden aikana olen puhdistanut taloni ja maan jolla se seisoo”.[13] Joku voi ihmetellä miksi Steven pitää puhdistaa maansa aina uudestaan? Eikö homma toimi yh­dellä kertaa vai kuuluuko bisnek­seen myydä tarpeita aina uudes­taan? Jos se ei toimi ensikerralla, miksi se toimisi toiselle, kolman­nella tai neljännellä? Arvioni on, että kyse on bisneksestä, samasta jota karismaattinen liike laajalti harrastaa.[14]

 

Shultz jatkaa: ”Jos et usko, että ki­rouksissa on voima, sinun on vai­kea selittää miksi sairaus tms., jopa kuolema, voi tulla mitä voidel­luimman ja puhdassydämisemmän ihmisen kohdalle…”[15] Kyseessä on vanha ”saatana on jokaisen sairau­den takana” -oppi. Miksi meidän tulisi selittää syy jokaiseen sairau­teen ja vastoinkäymiseen? Miksi emme vain opettele usko­maan Jumalaan niiden keskellä­kin. Entä kuinka monta ”puhdas­sydämistä” ihmistä tunnet?

 

Raamattu sanoo selvästi, että yksi­kään ihminen ei ole puhdassydämi­nen. Vain Jeesuksen Kristuksen uhri ristillä meidän edestämme saa aikaan sen, että Jumala näkee mei­dät Kristuksessa puhtaina. Meissä asuu edelleen ”vanha ihminen”, joka on syntinen. Entä onko kristil­lisyys jokin luokkayhdyskunta, jossa jotkut ovat vain ”voideltuja”, kun toiset taas ”erittäin voideltuja”? Raamattu ei näin opeta, vaan val­heellinen uskonsana-teologia, joka vaatii monenlaisia tekoja, jotta ol­taisiin suojassa pahalta. Mutta yk­sinkertainen usko Jumalaan riittää.

 

Malonen kirjan esittelyssä kerro­taan: ”Ovatko tietyt maantieteelliset alueet spiritualistisen voiman port­teja?... mitä voidaan tehdä maan, omistuksen ja eläimien puhdistami­seksi hengellisestä pimeydestä?”

Onko tämä Raamatussa? Onko tai­vaan porttien lisäksi portit demoni­sille voimille? Kuinka ne voidaan tunnistaa? Toimivatko Raamatun ihmiset näin? Vastaus on, että Raamattu ei tällaista opeta. Meidän ei tule ryhtyä tällaiseen. Kirjan esittely jatkuu: ”Tulet kokemaan rauhan, joka tulee kaiken sen puh­distamisesta jonka omistat. Tulet kulkemaan Jumalan läsnäolon por­tista joka tuo sinut syvemmälle Hengen todellisuuteen ja muuttaa elämäsi ikuisesti.”

 

Minun käsitykseni on, että me saimme ”yli ymmärryksen” mene­vän rauhan luottamalla Herraan.[16] Näiden opettajien mukaan tarvit­semme hengellistä sodankäyntiä ja sen tekniikoita saadaksemme rau­han! Uskotko Raamattua vai kirjan kirjoittajaa? Kuinka kukaan edes voi tulla ”syvemmälle Hengen to­dellisuuteen” paitsi kasvamalla yk­sin Kristukseen? Se tarkoittaa raa­matullisen arvostelun ja erottami­sen toteuttamista. Sitä noudattavat eivät osta Malonen kirjaa eikä tar­vikesarjaa.

 

Kolme huomiota hengellinen so­dankäynti tekniikoiden harhasta:

 

1. Niillä ei ole Raamatun tukea

Väärän hengellinen sodankäynti -liikkeen johtajia ovat mm. John Dawson, C.Peter Wagner, Cindy Jakobs, Ed Silvoso, Dutch Sheets. Oppeja noudattavat järjestöt kuten Int. Coalition of Apostles, IHOP, YWAM ja monet, monet muut kolmannen aallon liikkeet. Ruko­uskävelyt, hengellinen kartoitus, alueellisten henkien sitominen, paaluttaminen, öljyllä voitelu, ris­tien piirtäminen, vuorille nousemi­nen ja shofariin[17] puhaltaminen, ym. sadat muut tavat eivät ole Raamatun mukaisia. Sen sijaan niitä esiintyy new age, okkultismi ja shamanismi perinteessä ja käy­tännössä.

 

Jos demonien pois ajamiseen olisi jokin muu tapa, kuin Jeesuksen nimi yhteydessä oikeaan uskoon Häneen, Kristus itse ja apostolit olisivat sitä käyttäneet. Voitko ku­vitella Paavalia nimeämässä alu­eellisia henkiä ja rukousmarssilla Dianan temppelin ympäri? Miksi sellainen, kun se mitä olemme kut­sutut tekemään, on elää kunniallista elämää ja todistaa muille synnistä ja pelastuksesta Kristuksessa! Mikä suojelee ihmisiä paholaiselta: paa­lut, öljyllä pirskotus, vai henkilö­kohtainen usko Jeesukseen?

 

Apt.19:13-16

Paalutus ja öljyllä voitelu ei vaikuta pahoihin henkiin. On vain yksi niitä mahtavampi. Hän on Jumala (joka on kaiken, myös langenneen enke­likunnan, Luoja) ja oikea suhde Häneen Kristuksessa. Mitään muuta suojaa, shamanistista tapaa, ei ole. Se seikka, että ihmisten pitää aina uudestaan tehdä näitä toimia, osoittaa, että he eivät ole joko ym­märtäneet Raamatun pelastusta tai vielä edes pelastuneet.

 

2.Menetelmät eivät ole vain tur­hia, ne voivat olla myös vaaralli­sia

Kun kristityn nimeä kantavat ryh­tyvät noudattamaan pakanuudesta tuotuja metodeja vastustaakseen pahoja henkiä, aikomus kääntyy it­seään vastaan. Kun Israel oli totte­lematon Jumalalle, tulla lain mu­kaan Jerusalemiin Häntä palvo­maan ja pystytti jumalanpalvelus­paikkoja muualle, tulos oli, että he alkoivat palvella demoneita. He us­koivat palvelevansa Jumalaa, mutta päätyivät palvelemaan epäjumalia, Baalia ja Astartea.

 

Et voi elää elämääsi Jumalaa kir­kastaen, jos et tottele Häntä (Joh.14:15, 23). Nämä okkulttiset tavat tekevät demonismista entistä pahemman. Honolulussa[18] transfor­maatio liikkeeseen kuuluvat mars­sivat kaduilla mustan ristin ja korin kanssa, vaatien demoneja häipy­mään ilmaan. Sielunvihollinen varmaan nauroi kaikelle tälle. Emme saa herjata näitä voimia, koska meillä ei ole siihen valtuuk­sia. Raamattu sanoo tämän selvästi mm. Juud.8-10. Kolmannen aallon vääriä profeettoja seuraavat pettä­vät itseään “herjaamalla sitä mitä eivät tunne” ja “turmelevat it­sensä”.

 

3.Kyseessä on  pelagiolaisen maailmankuvan harha

Transformaation ja muun hengelli­sen sodankäynnin odotettu tulos on saada ihmiset vapaiksi demonien vaikutuksesta ja vapaiksi Herrassa. Tämä on pelagiolainen[19] harha ja se on hengellinen sodankäynti -liik­keen ytimessä: Jokin ”hyvä” ihmi­sessä saa hänet etsimään Herraa, jos vain demonien estävä vaikutus ensin sidotaan!

 

Mutta Raamatun mukaan yksikään ihminen ei etsi Herraa,[20] lue: Jer.17:9, Room.3:11, 7:11, Jaak.1:13-16. Jos ajattelemme tä­män harhan mukaan, petämme it­semme. Paholainen voi kyllä hou­kutella ja kiusata, mutta meillä on aina vastuu siitä mihin ryhdymme. Voimme valita kiusauksen tai vas­tustaa ja hylätä se. Vaikka demoni­set vaikutukset poistuisivat, silti jäisi jäljelle ”vanhan ihmisen” syn­nillinen luonto. [21]

Siksi kaikkein tärkein asia on ju­listaa oikea evankeliumi Jumalasta ihmisille. Se sisältää, että olemme syntyneet synnin alaisuuteen, va­linneet synnin, olemme tuomion alla ja matkalla kadotukseen. Ainoa ratkaisu on katua syntejä, tehdä pa­rannus ja uskoa Jeesukseen Kris­tukseen, jonka kautta saamme an­teeksiannon ja pelastuksen lahjan. Sitten ”otamme ristimme” päivit­täin ja seuraamme Häntä. Tämä tarkoittaa, että uskoontulon jäl­keenkään vanha luontomme ei jätä meitä, vaan joudumme päivittäin ”ottelemaan” sen pahoja taipumuk­sia ja synnillisiä himoja vastaan. ”Uusi ihminen” pitää ”pukea päälle” joka päivä.

 

Ei mikään pragmaattinen ratkaisu vapauta demoneista eikä synnistä. Tyypillistä on sen sijaan, että kun näitä noudattavat ”sitovat” ja ”aja­vat” henkivaltoja pois, tosievanke­liumi jää julistamatta. Miksi? Koska takana on pelagiolainen harha. Karismaattisissa piireissä suosittu kirjailija ja julistaja Francis Frangipane (ja monet muut ko. liikkeen puhujat) puhuu usein ihmi­sestä syömässä hyvän ja pahantie­don puun hedelmää, siksi ihmisessä on kumpikin osa: hyvä ja paha.

 

Mutta hän ei käsitä, että ihmisellä oli tieto hyvästä vasta, kun hän va­paaehtoisesti ja syntiä tehden valitsi tiedon pahaan. Paha, synti, on se joka meissä vaikuttaa, ei tietoisuus hyvästä. 1Moos.2:17: ... älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, sinun pita kuolemalla kuole­man.

 

Ihminen kuoli sinä päivänä. Hän kuoli pois hyvästä ja otti pahan vastaan. Siksi on vain yksi tie pe­lastua. Se on kuulla evankeliumi, vakuuttua omakohtaisesti synnistä Pyhän Hengen valaistessa totuuden, katua ja uskoa Herraan Jeesukseen omana Pelastajana, Ef.1:13, Joh.16:8, Apt.3:19, 16:31. 

 [1] Ns. kolmas aalto tarkoittaa karismaatti­sessa merkityksessä kolmatta erityistä Py­hän Hengen vuodatusta 1900 luvulla. 1 oli Azuza kadulta lähtenyt helluntailiike, 2 sen jälkeen tullut karismaattinen liike, 3 nykyinen menestys-, uskonsana-, ihmeet ja merkit-, nauruherätys-, toronto- pensa­cola-, transformaatio-, ym.ym. niminen opetus.

[2] Portti, pääsisäänkäynti

[3] Valittiin National Association of Evange­licals järjestön johtoon (!)

[4] Colorado Springs, USA

[5]http://www.deceptioninthechurch.com/haggardelected.html

[6]http://cbw.strang.com/c.cgi?ProdID=3810&Source=INTNET

[7] KF lisäys: Taivaan portti mainitaan Raa­matussa kerran 1Moos.28:17. Huom. sen asiayhteys.

[8] Raamatussa Eenok esiintyy Hep.11:5 ja Juud.1:14.

[9]http://santuariodivinoamore.it/g/prayers/o_bella.htm

[10] http://www.meta-reli­gion.com/Psychiatry/Religious_problems/mystical_experience.htm

[11] Jackson myös uskoo new age tyyppi­seen taivaan portit ajatukseen http://www.streamsministries.com/PI-HeavenlyPortals.html

[12] Development Of Religion, http://www.oldandsold.com/articles33n/sociology-16.shtml . Artikkeli kertoo tutki­musmatkailija Cabrillosta, joka matkal­laan 1542 tutustui intiaanien käytäntöön erottaa paaluilla pyhä alue, jossa poppa­mies suoritti henkienpalvonta seremonian. 

[13] Steve Shultz, October 17, 2005  The Elijah List

[14] W.V. Grantin pyhä öljy, jolla voit voi­della lompakkosi, Marilyn Hickeyn pyhä nenäliina, jne. Esimerkkejä on todella run­saasti.

[15] KF lisäys: Koska myös karismaattiset johtajat itse (kuuluisin esimerkki Benny Hinn) asettavat kirouksia heidän opetuksi­aan arvioiville, he uskovat kirousten voi­maan. Tämä on puhdasta okkultismia. Tämän käytännön ja muun vastaavan tu­lisi jo vihdoinkin avata kristittyjen silmät näkemään, että karismaattinen nykyherä­tys perustaa monet opetuksensa ja käy­täntönsä new age ja okkultismi pohjalle.

[16] Fil.4:6-7

[17] Israelilainen, vanhatestamentillinen, oi­naan sarvesta tehty puhallussoitin

[18] Kirjoittaja asuu Havaijilla

[19] Pelagiolaisuus tarkoittaa Pelagiuksen (k. 419 jKr.) ja hänen kannattajiensa näke­mystä, jonka mukaan ihmisellä on vapaa tahto ja luonnollinen kyky elää synnittö­mästi ja ansaita siten iankaikkinen autuus omalla kilvoituksella. Näkemys tuomittiin harhaopiksi.  Pelagius oli Britanniassa syntynyt luostariveli, joka asui myöhem­min Roomassa. Pelagius nautti suurta ar­vonantoa ja sai opillaan kannattajia kor­keimmistakin kirkollisista piireistä. Pela­giolaisuuden opetuksen mukaan ihminen voi saada syntiset tekonsa anteeksi yksin uskon kautta, jonka hän voi valita tai olla valitsematta. Ihmisen tulee kasteen jäl­keen omalla päätöksellään sanoutua irti synnistä ja pysytellä vastedes synnittö­mänä. Pelagius korosti ihmisen tahdon vapautta: ihminen voi myöntyä syntiin tai pidättäytyä siitä, valita hyvän tai pahan. Jumalan armo on ihmiselle suotu apu­voima, niin että hän voi jälleen yrittää parhaansa lain noudattamisessa. Synodit vuonna 411 Karthagossa ja 431 Efesok­sessa tuomitsivat pelagiolaiset harhaoppi­siksi. Myöhemmin esiin nousi semipela­giolaisuus, joka oli pelagiolaisuutta lie­vempi samansuuntainen oppi. Siinä uskon alku nousee ihmisen omien voimien poh­jalta, kun taas Jumala auttaa häntä armol­laan täyttymykseen. Semipelagiolaisuus tuomittiin Orangen konsiilissa vuonna 529.

[20] KF lisäys. Sen lisäksi Raamattu opettaa, että ihmisessä ei ole mitään Jumalalle kel­paavaa hyvää, mm.: Ps.14:1-3, 53:1-4, Room.3:10-12.

[21] KF lisäys: joka kiusaa ihmistä kaiken aikaa paholaistakin aktiivisemmin. Raa­mattu kuvaa tätä hyvin Ilm. kirjan luvussa 20, 1000-vuotisen Messiaan valtakunnan loppuhuipennuksessa. Vaikka saatana ja sen joukot on vangittu, ihmiset eivät hy­vissäkään oloissa kasva ”hyviksi” ihmi­siksi, vaan ryhtyvät lopulta kapinaan heti kun saatana hetkeksi vapautetaan heitä yllyttämään.