Cindy Jakobs ja Nokia Missio

 

Nokia Missio on monelle rakas ja tär­keä hengellinen kokoontumispaikka. Siksi on ikävää, että myös em. artikke­lissa mainittu ”profeetta” Cindy Jakobs on suo­malaisen Nokia Mission eräänlai­nen ”takuupro­feetta”, jota liike johtaji­neen suuresti ar­vostaa (muiden äärika­rismaattisten li­säksi). Liik­keen mai­nok­sen mukaan Cindy on monen kan­sa­kunnan johtajan neu­von­antaja. Näitä kansakuntia ja johtajia ei kuitenkaan missään mai­nita.

 

Profetiassaan ”Prophecy for Finland” Cindy maalaa suurta hen­gellistä hyvää Suomelle: Uusi su­kupolvi naisjohtajia nousee. Paljon lähetyssaarnaajia (erit. nai­sia) läh­tee Suomesta muslimien kes­kuu­teen. Jumala tekee Suomessa ”uutta”, jol­laista ei koskaan ennen ole ollut. Maail­man lähetyskonfe­rensseissa ihaillaan mitä Suomessa tapahtuu: ”kat­sokaa suomalai­sia”. Suomi ruokkii myös köyhät. Va­rak­kuus lisääntyy Suomessa. Lo­pulta Suomi tunnetaan ”Skandina­vian oikeamielisem­pänä maana”. Cindy profetoi: ”Jumala tu­lee käyttämään suomalaisia miehiä ja nai­sia ryhmien johtajina muutta­maan maa­ilma”. Suuri herätys tulee Suomeen, ih­meet ja merkit ovat jo­kapäiväisiä. Kuol­leet heräävät Suomessa, niin suuri on ”voitelu”. Eri puolilta maailmaa Suomeen saapuu ihmisiä – tarvitaan paljon uusia rakennuksia raamattukou­luja ym. varten.

Cindyn mukaan ”unel­moijat” ovat niitä joilla on suuria näkyjä muuttaa maa­ilma. ”Suomi tulee pelastumaan”. Maan presi­dentti antaa kansakunnan Jeesuk­selle Kristukselle. Suomi on ”aarre”, ja se muuttaa Lähi-idänkin. Profetian lo­pulla Cindy vetoaa, ”tule liittoon” (Ju­malan kanssa) ja Jumala puhuu Cindyn suulla: ”En voi tehdä sitä ilman teitä (sinua)”. 

 

Tässä profetiassa on kaikki ne mer­kit, jotka kuuluvat ei-raamatulli­seen profe­ti­aan. Ne ovat äitelän mielisteleviä, ei­vät todella kutsu ja kehota parannuk­seen syn­nistä, eivät tuo esille (Suomen­kin) pa­huutta ja moraalittomuutta, eivät kutsu si­sälle pelastukseen Kristuksessa, vaan ih­meelliseen ”herätykseen”, jossa ollaan suuria johtajia. Niissä kohtaamme ihmistä anelevan Jumalan, joka ei voi toteuttaa tahtoaan ilman ihmistä. Cindyn mukaan ”Jumala voitelee teidät muuttaakseen kan­sakunnan ihmei­den kautta”. Se on täysin ei-raa­matullista pötyä.

Kansakunta ei muutu ihmeiden, vaan us­kon Kris­tukseen kautta, jos ja kun sen yk­sittäiset jäsenet muuttuvat. Uskoa ei­vät ihmeet synnytä, vaan Jumalan Sana, jonka kautta Pyhä Henki tuomitsee ihmi­sen syntiseksi ja avaa hänen ym­märryksensä näkemään Kristus henki­lökohtaisena Pe­lastajana.

 

Raamatussa mainitaan ainoastaan yksi kansakunta, joka pelastuu kan­sakuntana ja se on Israel. Ei Suomi. Ei Jumalalla mene näin pahasti ”puurot ja vellit” se­kaisin. Näitä samoja profetioita antavat Hinn, Bonnke,, ym. ”maailmanevanke­listat” siellä missä kulloinkin ovat: Koko Nigeria pelastuu, koko Intia pe­lastuu, jne.  Raa­matun sanoma syntisille kansakunnille ei ole suuri herätys ennen Jeesuksen tule­musta, vaan kuten Sef.3:8 ”Sentähden odottakaa minua, sanoo Herra, odottakaa sitä päivää, jona minä nousen saaliille. Sillä minun tuo­mioni on, että minä ko­koan pa­kanakansat, saatan kokoon valta­kunnat vuodattaak­seni heidän päällensä tuimuuteni, vihani kaiken hehkun; sillä minun kiivauteni tuli ku­luttaa koko maan.”

 

Cindyn sa­noma suomalaisille kristi­tyille oli myös, että ”Saatana yrittää ot­taa kan­sakuntanne”. Ei sen tarvitse ”yrittää”, Suomi on jo ollut ja suu­resti on sen talu­tusnuorassa suo­malaisten jumalakieltei­syyden ja syntielämän, jota yhteiskunta yhä enemmän rohkaisee, takia. Raa­matul­linen, mutta meille ihmisille niin kova oppi on, että jo­kainen, joka ei ole ottanut vastaan Kris­tuk­sen sovitustyötä omalla kohdallaan, kuuluu ”Saatanan valtakun­nan” piiriin. Jos Suomea kohtaa rangais­tus, se ei ole erityistä Saatanan työtä, vaan Jumalan oikeu­denmukainen rangaistus suo­malaisten syntielämää kohtaan.

 

Cindy ylläpitää myös ”voitelu” harhaa, joka on saanut suuren suo­sion karis­maatti­suudessa. Raama­tullinen voitelu ei tar­koita öljyn pirskottamista milloin minne­kin eikä eri ihmisten käsien alle mene­mistä jonkun ”uuden” voitelun saami­seksi. Voideltu on Kristus, jossa mekin olemme ”voidellut” Jumalalle ”kunin­kaiksi ja pa­peiksi”, tulevaa, tä­män ajan jäl­keistä maailmaa varten.

 

Nokia Mis­sion mukaan Cindy profetoi sille liikkeen kasvamisesta jo aiemmin­kin ja nyt löylyä lisätään profetialla laajentua Pohjoismaihin ja saada oma rakennus Helsingistä. Se, että nämä toki voivat ta­pahtua, ei tee väärästä profee­tasta oikeata. Tällaisilla profetioilla on taipumus toimia joukon ohjailijana. Kukapa uskaltaisi kyseenalaistaa ”Jumalan” äänen ja kukapa ei tahtoisi olla mukana Hänen tahtonsa tekemisessä, vaikka se sitten olisi rakennusten yms. ostamista. Siksi näitä profetioita pidetäänkin (ja syystä) em. syistä toteutuvina ts. ihmiset itse toteuttavat ihmisprofetian.  

 

Jokai­sen tällaiseen usko­van tulisi tutus­tua mitä profetia Raa­matussa on.  ”Profeettasi ovat sinulle nähneet petollisia, äiteliä nä­kyjä. Eivät he ole paljastaneet sinun syn­tiäsi, niin että olisivat kääntäneet sinun koh­talosi, vaan ovat nähneet sinulle petol­lisia, ek­syttäväisiä ennustuksia (Val.2:14).

 

Nokian liike perustaa myös uuden, eri­tyi­sen sotakoulun karismaattista ”uuden ajan” opetusta seuraten. Sotakoulua johtaa ”kenraali” Koi­visto (viittaus tar­koittanee karis­maattisessa liikkeessä eräille tun­ne­tuille opettajille annettua arvo­nimeä ”Ju­malan kenraali” – Raa­mattu varoittaa kristittyä itseänsä ko­rottamasta). Mainok­sessa on toki huumorin piirteitä, mutta missä määrin se on sellaiseksi tarkoitettu ja mikä on vakavasti otettavaa jää lukijan ja katsojan ajateltavaksi. Entä mitä pans­sarivaunu symboloi? Yksi perustekijä hengellisessä taistelussa ei ole ihmisvoima eikä materiaali, vaan, ”Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot (Sak4:6).

 

Sotakoulu katso­taan tar­peelliseksi, jotta opitaan tunnis­ta­maan omat armo­lahjat, rukoile­maan sai­raiden puolesta ja ajamaan rii­vaajia ulos. Äkkiä katsoen raa­matullisia asioita. Mutta painopiste taitaa olla väärässä pai­kassa. Entä sellaiset ai­heet, kuin Raamatun tun­teminen, Kristuk­sessa kasvami­nen, hen­gellinen erotta­minen, raa­matullinen ih­miskuva, taistelu omaa lihan mieltä vas­taan, jne. Armo­lahjat jakaa Pyhä Henki kuten Hän suvereenisti tahtoo, Hän myös yk­sin ohjaa ja valvoo niiden käytön. Sii­hen liittyy kiinteästi kristityn hengelli­nen kasvu – hengellinen kasvu tarvitaan oikei­den armolah­jojen käyttöön, ei päinvastoin. Jo­kainen kristitty on oi­keutettu ja velvol­linen rukoilemaan sai­raiden puolesta. Ru­kous on yksinker­taista puhetta Jumalan kanssa, ei me­todi, ei vaatimus, ei tek­niikka. Riivaa­jien ulosajamisen opettami­nen kum­mastuttaa. Onko jossakin ole­massa riivattuja, joilla tätä voidaan har­joitella? Ei meidän tarvitse olla huo­lis­samme riivaajista, Herra huolehtii niistä silloinkin, jos jou­dumme niiden kanssa tekemisiin. Kristuksen Henki, Pyhä Henki on tässäkin mukana antaen viisauden ja taidon. Meillä ei ole mitään omaa, opetel­tavaa auktoriteettia niiden yli (ks. ed. ar­tikkelin huomio asiasta). Raamatullinen keino rii­vatullekin on julistaa hänelle selvä evankeliumi Kristuksesta. Se pitäisi ensin opetella.                      

 Juhani Aitomaa