HERÄTYS

Jumalan antama herätys ja nykyinen karismaattinen ”maailmanherätys”

 

 

Osa 3

 
Näitä kuolleita ei herätetty…

Reinhard Bonnken kohdemaa Afri­kan mantereella on erityisesti ollut Nige­ria. Hänen organisaationsa mukaan Bonnken julistuksen kautta sadat tu­hannet ovat pelastuneet ja parantu­misihmeitä on tapahtunut  paljon.

Mutta mitä ei kerrota on, että Bonn­ken massakokouksissa on kuollut useita ihmisiä ja yksi risti­retki sai ai­kaan paikallisen ”sodan” kristittyjen ja muslimien välille, jossa tuntematon määrä ihmisiä menehtyi.

 

16 nigerialaista kuoli 1999 Bonnken massakokouksen tiiviissä tunnel­massa.[1] Kuuden päivän kokoussarja veti päivittäin paikalle n. 700000-1000000 kuulijaa.

Paikallinen uutisointi kertoo:

 - Ristiretki voi olla päättynyt, mutta sen vanavedessä suru ja ilo jakavat kaupunkia. 16 kuolleen (joukossa ras­kaana ollut nainen, jonka väki­joukko tallasi kuoliaaksi ensimmäi­sen päivän mahtitilaisuudessa) nige­rialaisen omaiset ja ystävät eivät helposti unohda tapahtunutta. Useimmat ih­miset Beninissä ovat vakavissaan kuoleman johdosta. Kuolema otetaan vastaan aina tans­sin ja draaman mer­keissä… Tavalli­set kuolemat sattuvat sairauden tai onnettomuuden seura­uksena. Niitä pidetään luonnollisen välttämättö­mänä. Mutta toisin on ris­tiretkien laita…

”Tule kokemaan ihme” ja läheltä ja kaukaa saapuneet nigerialaiset kan­soittivat  kokousalueen avajaispäi­vänä… Tervetuloshown aikana hän (Bonnke) kertoi itkien toivovansa sak­salaisten osoittavan samanlaista in­nokkuutta Jumalaa kohtaan, kuin ni­gerialaiset… Ainakin kolmen uhrin omaiset tutkivat mahdollisuutta nos­taa syyte ristiretken järjestäjiä vas­taan…[2] -

 

Bonnken ristiretken budjetti oli useita miljoonia dollareita. Kun hä­nelle ker­rottiin uhreista Bonnke to­tesi kuollei­den ”päässeen taivaa­seen”. Lähde ei kerro, että omaiset olisivat saaneet surunvalitteluja tai muuta lohdutusta Bonnkelta tai ni­gerialaisilta, menestys­teologia liik­keeseen lukeutuvilta, ko­kousjärjes­täjiltä.

Tapaus ei ollut ensimmäinen laatu­aan. Myös aiemmin Bonnken risti­ret­kien yhteydessä on kuollut ko­kous­yleisöä.[3]

 

Kuolleista herättäminen ei tullut ky­symykseen näiden ihmisten koh­dalla.

Näillä hengenmiehillä on omat henki­vartijakaartinsa, jotka tarkoin varjele­vat päällikkönsä terveyttä ja henkeä.

Mutta kuka varjelee fanaattisuuteen kiihotettua kokousyleisöä?

Onko kristittyjen Jumala siis sellai­nen, että Hänen nimeensä pyhite­tyssä ti­laisuudessa Hän jakaa kuo­lemaa ja kärsimystä satunnaisesti valituille hen­kilöille ja näiden omai­sille? Näin voi joku epäilijä ajatella.

Vai onko asia niin, että kaikkia mas­satilaisuuksia ei aina järjestetäkään Jumalan tahdosta, eikä Hänen läs­nä­olonsa, suurjulistajien mahtipon­tisista lupauksista huolimatta, aina toteudu.

Massakokousten järjestäjillä saattaa olla joskus toinenkin vaikutin: Maine, näyttävyys ja raha.

 

Maallinen ja kristillinen vastuu…

Kun suuressa urheilu-, konsertti- tai muussa vastaavassa maallisessa ta­pah­tumassa kuolee ihmisiä, tutki­mukset ovat tarkkoja ja vastuuky­symykset punnitaan. Turvallisuus- ym. asiat jou­tuvat tarkkaan seulaan. Kukaan asian­osainen ei ota tapah­tunutta kevyesti ja maallinen oikeus vaatii tarkan tut­kimuksen.

Lehdistö ja muu media ympäri maa­ilmaa välittää uutisen ja asiaa kau­his­tellaan.

Sitä ei pidetä sopivana, jota se ei ole­kaan.

Mutta oletko kuullut Bonnken, Benny Hinnin, tai muiden  suurjulis­tajien ris­tiretkien tästä puolesta?

Se ei tavallisesti ylitä maallisen me­dian uutiskynnystä. Kristillinen me­dia ei liioin uutisoi asiasta.

 

”Kuolleista” herätetty…

Kuolleista herääminen on nyt kui­ten­kin yksi keskeinen Bonnken or­gani­saation levittämä asia. Nigeria­lainen pastori Daniel Ekechukwu kävi No­kian herätyksen kutsumana Suomes­sakin kertomassa, kuinka hän heräsi kuolleista Bonnken ko­kouksen yhtey­dessä.

Kertomansa mukaan hän kuoli vam­moihin, jotka sai autonsa suis­tuttua tieltä.

Pastorin sanoma keskittyy anteek­sian­tamisen merkityksen korostami­seen.

Aivan oikein, se on tärkeä asia. Mutta muuten hänen ta­rinaansa liittyy mo­nia epäselvyyksiä.

Ihminen saattaa kokea monenlaista kummallista, ilman, että se vielä on Jumalan vaikutusta.

Jumala itse Raamatussa ei ohjaa ke­tään kummallisuuksiin tai erikoi­siin kokemuksiin, vaan tavalliseen, rehelli­seen ja nöyrään elämään.

 

Kukaan ei voi väittää, etteikö pas­tori Daniel kokenut jotakin. Hän itse ja ehkä hänen vaimonsa tietää koko to­tuuden.

Mutta voimme ja meidän tulee tar­kastaa Raamatusta hänen kerto­mansa oikeutus, sillä hän esittää hyvin vah­voja väitteitä.

 

Eri versioita…

Mm. Mike Oppenheimer ja  Sandy Simpson ovat verranneet eri taho­jen kertomuksia toisiinsa. Nigeria­lainen Leo Igwe tutki asiaa paikan päällä.[4] Muutamat muutkin ovat asiaan puut­tuneet.

Näyttää selvältä, että asiasta on mo­nia versioita.

Esimerkiksi Bonnken mukaan pasto­rin ruumiiseen oli jo ruiskutettu bal­sa­mointiainetta. Pastorin veljen Kingsley Ekechukwun ja hautaus­urakoitsijan mukaan näin ei tapah­tunut.

Omaiset kuljettivat kuolleen, tai olete­tun kuolleen, Bonnken tilaisuu­teen, jonka yhteydessä pidetyssä rukousko­kouksessa pastori Daniel ”heräsi kuolleista”. Bonnke ei itse ollut läsnä tässä hetkessä.

Eräät lehdet ovat kuitenkin leiman­neet Bonnken kuolleista herättä­jäksi.

Bonnken omalla nettisivulla asia on näkyvästi esillä, ilman samassa yh­tey­dessä selvästi olevaa mainintaa, että hän ei ollut itse mukana, kun pastori ”heräsi kuolleista”[5].

Benny Hinnin tv-ohjelman vieraana ollut Bonnke tosin mainitsi, että hän ei ollut paikalla. Se käy ilmi myös Bonnken nettisivuilta, jos lukee koko tekstin.

 

Kysymys ei ole siitä, etteikö Jumala voi herättää kuolleista. On tapauk­sia, joissa ilmeisesti näin on käynyt. Eräät suomalaisetkin lähetyssaar­naajat ovat kertoneet tapauksista. Mutta niistä ei ole tehty sensaa­tioita, eikä niillä ole perus­teltu jon­kun kristilliseksi maini­tun erityisopin tai -liikkeen oikeutusta, eikä julista­jan omaa karismaa.

Näistä tapauksista ei ole tehty vi­deo­filmejä, eikä niitä kaupata maa­ilmalla.[6]

Kysymys ei liioin ole siitä, etteikö Bonnkella ja hänen järjestössään toimivilla, ole halu olla mukana viemässä evankeliumin sanomaa.

Mutta kuten aiemminkin on todettu, pelastus on aina Jumalan työ, eikä ihmisen osa siinä työssä ole maine, valta ja varallisuus.

Tapauksesta tehtyä videota myy Bonnken maailmanlaaja jär­jestö. Hän on mainostanut videota myös vierail­lessaan Copelandin ja Hinnin tv-oh­jelmissa.

Mutta kuolleista herättäminen ei ole Raamatussa lainkaan sellainen asia, kuin mitä äärikarismaattisuus haluaa esittää.

 

Vastaus rikkaan miehen pyyn­töön…

Pastori Ekechukwu kertoo käy­neensä taivaassa ja helvetissä. Hän uskoo olevansa Jumalan antama merkki ih­miskunnalle.

Bonnken järjestön haastattelema Ekechukwu kertoo, kuinka kaksi en­keliä tuli hänen luokseen ambulans­sissa matkalla sairaalaan. Nämä vei­vät hänet taivaaseen ja helvettiin.

 

Taivaassa hän näki joukon, joka näöl­tään ja rodultaan oli yhtäläistä. Ku­kaan ei näyttänyt vanhalta tai nuo­relta. Kaikki toimivat yhtenä ja palvoi­vat yhdessä ”ihan kuin jonkin sähköi­sen kytkimen ohjaamina”. (Äärikaris­maattisuus tuntuu mielty­neen kuvaa­maan monia jumaluu­teen liittämiään seikkoja sähköisinä ilmiöinä.)

Mutta oli taivaassa yksi vanhem­man­kin näköinen olento, jota Da­niel ensin luuli Jumalaksi. Enkeli sa­noi tämän olevan Aabraham.

Kun enkeli näytti Danielille taivaan asuinsijoja (mahtavia kartanoita) hän mainitsi, että ”Kartanot ovat valmiita, mutta Jumalan pyhät eivät. Jeesuksen tulo viivästyy, koska kris­tityt seura­kunnassa eivät ole vielä valmiita”. (Äärikarismaattisen  opin mukaan, jossa Kristus ei ole kaiken täyttymys, vaan tarvi­taan erityinen voittava seu­rakunta maan päälle ennen Kristuksen tulemusta…).

 

Helvetissä oli tervetulokyltti: ”Ter­ve­tuloa helvetin porteille”. Siellä oli täy­sin pimeää, mutta enkelistä läh­tevä valo valaisi sen verran, että Daniel näki siellä olevien mm. syö­vän omaa lihaansa ja  oksentavan sitä (ihmissyö­jät). Muutkin eri syn­tien harjoittajat joutuivat tekemään omaan syntiinsä kuuluvia asioita omissa ryhmissään.

Seuraavaksi enkeli viittasi siihen, että Danielin paikka olisi helvetissä. Kun tämä puolusteli itseään, enkeli luki Raamatustaan Matt.5:21-22. Pastori muisti nyt, että hän oli sa­nonut pa­hasti vaimolleen ja oli ollut anteek­siantamaton.

Enkeli kuitenkin kertoi hänelle, että hän saa ”toisen tilaisuuden” mennä takaisin, koska ”rikkaan miehen pyyntö”, (Luuk.16:19-31) varoittaa elossa olevia helvetin kauhuista, to­teutuu Ekechukwun kautta ”viimei­senä varoituksena tälle sukupolvelle”.

Lopuksi Daniel vietiin vuoren hui­pulle, jossa oli pimeä reikä. Hui­pulla seisoi mies, jolle enkeli luo­vutti Da­nielin. Pian pastori käsitti, että mies oli saksalainen evankelista Reinhard Bonnke. Enkeli sanoi, että tämä mies auttaisi Danielia levittä­mään pelastuk­sen sanaa.[7]

Bonnken mukaan pastorin kokemus on ”merkki taivaasta”.[8]

 

Jakob Prasch kirjoittaa:

”Todellinen huolemme on tutkia pas­tori Ekechukwun kuoleman tai koke­muksen aitous Raamatun sa­nalla. Hän väittää, että helvetissä oli tervetulo­kyltti.

Vielä suurempi merkitys on väit­teellä, että hänen kokemuksensa on vastaus rikkaan miehen pyyntöön Luuk.16:19-31.[9] Vastaukseksi tälle pyynnölle hä­net lähetettiin takaisin varoittamaan ihmisiä, että he katui­sivat ja uskoisi­vat.

Tämä on kuitenkin ristiriidassa  Jee­suksen selvän opetuksen kanssa, kun hän selittää vertaustaan.

Hän sanoo selvästi, että vaikka joku nousisi kuolleista nämä ihmiset ei­vät uskoisi. Siksi Jumala kieltäytyi vastaa­masta pyyntöön sanan mu­kaan. Ke­nen tulkinnan me hyväk­symme? Pas­tori Ekechukwun vai Jeesuksen?

Raa­matun sanan asian­mukainen selitys ei näytä merkitse­vän mitään Copelan­dille, Hinnille… (tässä yhteydessä Ja­kob Prasch mainit­see myös englanti­laisen Elim seurakun­tayhteisön George Can­tyn, joka myös propagoi Ekechuk­wun kokemuksen puolesta).

Lähes yhtä hälyttävää on pastori Ekechukwun vaimon maininta, että hänet johdatettiin jotenkin usko­maan, kuinka  Reinhard Bonnken julistuksen ”voitelu” olisi niin voi­makas, että hän saisi miehensä ta­kaisin kuolleista. Haastattelussa pas­tori Ekechukwu kuitenkin sanoo, ettei Bonnke ollut edes läsnä, vaan oli jo poistunut ko­kouspaikasta.

Vaikka hän olisikin noussut kuol­leista (ja se on erittäin epävarmaa) hänen todistuksensa mukaan Rein­hard Bonnke ei ollut edes pai­kalla”.[10]

 

Bonnken nettisivuilla oleva kerto­mus korostaa pastorin vaimon us­kon mer­kitystä: ”Jos joku pitää ni­metä niin Nneka (vaimo). Hänen päättäväinen uskonsa yksin esti Danielin hautaami­sen, kun hän oli vakuuttunut, että Ju­mala voisi tuoda hänet takaisin eloon. Hän piti Reinhard Bonnkea Jumalan mie­henä ja että hänen tilaisuuksissaan uskon ilmapiiri mahdollistaisi ih­meen.”

David Kirkwood, joka uskoo pastori Danielin kertomukseen ja uskoo Ju­malan olleen sen takana, sanoo Nne­kan kertoneen hänelle, että hä­nen kuollut miehensä ilmestyi näyssä, ke­hottaen häntä viemään ruumiinsa Bonnken tilaisuuteen.

Raamattu yksi­selitteisesti kieltää kuolleiden ilmes­tymisen eläville.

 

Pastorin suuri asema…

Praschin ja muiden tutkijoiden mai­ninnat puuttuvat keskeisimpään asi­aan: Jeesus esitti vertauksen, jossa Hän itse toteaa, ettei kuol­leista takai­sin maan päälle palau­tettu saa ihmisiä uskomaan.

Jeesuksen sanaa vastaan ovat kui­ten­kin ne lukuisat, suuren maail­manlaa­jan herätyksen opettajat, jotka usko­vat kuolleista herättämi­sen olevan lopun ajan suurin todis­tus ihmisille. Bonnke itse mainitsee ”tuhansien” pelastuneen Daniel Ekechukwun tari­nan kautta.

 

Daniel Ekechukwu asettaa itsensä suureen asemaan. Hän on Jumalan vastaus ihmiskunnalle, kun Hän vii­meisen sukupolven aikana vastaa rik­kaan miehen pyyntöön lähettä­mällä pastori Danielin takaisin hel­vetistä todistamaan ihmisille.

Meidän on muistettava, että Raa­ma­tussa Jeesus esitti vertauksen. Hän ei välttämättä puhunut todelli­sesta ta­pahtumasta. Onko ”rikkaan miehen pyyntö” siis todella tapah­tunut ru­kous, vaiko Jeesuksen ver­tauskuva, jolla Hän kaikessa vaka­vuudessa muistuttaa iankaikkisen kadotuksen lopullisuudesta ja kau­heudesta?

On myös tärkeää nähdä Jumala Kaik­kivaltiaana, joka ei ole sidottu mihin­kään ”ilmapiiriin”. Kaikkivalti­aan Ju­malan toiminta ei ole sidottu suurjulis­tajien kokoustunnelmaan, kuten nämä itse antavat ymmärtää.

 

Monet ovat esittäneet kysymyksen: Jos Hinn, Bonnke, ym. ovat Jumalan ihmeellisesti voitelemia ja valtuut­ta­mia parantajia ja profeettoja, miksi he eivät käy rukoilemassa ja paranta­massa sairaaloissa yms. pai­koissa, joissa todella apua tarvitse­vat ovat? Jumalahan haluaa auttaa juuri kaik­kein heikoimpia ja huo­noimpia. Miksi heidät tulee rahdata erityisvoideltujen suurkokouksiin esiintymislavalle ja sen eteen, jotta Jumala armahtaisi ja pa­rantaisi???

Hinn toki sanoo näin tehneensä, mutta hänen mainitsemassaan sai­raalassa asiasta ei tiedetä mitään…[11]

 

Kävikö Daniel helvetissä? …

Edelleen, Lasarus ei ollut helvetissä, vaan ”Aabrahamin helmassa”, para­tiisissa. Rikkaan miehen paikka taas oli ”tuonelassa”.

Oman kertomansa mukaan Daniel Ekechukwu oli jo miltei tuomittu hel­vet­tiin, mutta rukousvastauksena rik­kaan miehen rukoukselle Jumala ar­mahti hänet todistukseksi lopun ajan ihmisille.

Raamattu yksin kertoo helvetistä sen, mitä Jumala antaa meidän siitä tietää. Pastori Danielin kertomus taivaan ja helvetin oloista voidaan jättää omaan arvoonsa.

 

Raamatusta emme löydä helvetti-sanaa käytettävän merkityksessä, että se olisi kenenkään nykyinen olinpaikka. Ymmärrämme sen kuitenkin tarkoittavan iankaikkista kadotusta. Sana sanoo, että helvetti on val­mistettu perkeleelle ja hänen en­ke­leilleen (Matt.25:41). Tässä yh­tey­dessä Jeesus käyttää nimitystä ”ian­kaikkinen tuli”.

Ilm. 20 luku kuvaa tulista ”järveä”, johon perkele ja muut Jumalan vi­hol­liset heitetään.

Raamattu ei kerro, että kerran hel­vet­tiin jouduttuaan sieltä palattaisiin.

 

Toisin kuin ylei­nen käsitys antaa ymmärtää, helve­tissä perkele ei ole mikään komentaja, eikä sen johtaja. Se on myös sielunvi­hollisen tuhon ja tuo­mion paikka.

Kun puhumme helvetistä, tarkoite­taan siis iankaikkista kadotusta, josta ei ole paluuta.

Sinne ei vielä ole ketään lähetetty ja siksi siellä ei vielä ole ketään.

Siksi Danielkaan ei ole voinut käydä siellä. Raamatun mukaan Jumalan vastustajat joutuvat sinne vasta vii­meisen tuomion jälkeen.

Siihen asti Jumalan armon Kristuk­sessa hyljänneiden paikka on ”tuo­nela”, ei helvetti, eli kadotus.

Kun ajattelemme Jeesuksen verta­usta, ymmärrämme tosin, että tuo­nelassa olevat sielut ovat kuitenkin tuskallisen tietoisia lopullisesta koh­talostaan. Sieltä tie vie viimeiselle tuomiolle ja iankaikkiseen kadotuk­seen.

 

Pastori Daniel kuvaa helvetin oloja yksityiskohtaisen värikkäästi, kuten eräät muutkin sen ”kokeneet”.

Raamattu kertoo meille kaiken tar­peellisen kadotettujen kohtalosta. En usko, että Danielin tai muiden vastaa­vat kertomukset voivat lisätä mitään ”ilmestystietoa” Sanan il­moitukseen. Ne kylläkin herättävät huomiota ja ruokkivat ihmisen sen­saationälkää.

Jumala ei johda meitä siihen.

 

Omat ansiot vai Kristus…

Miksi pastori Daniel sitten olisi joutu-nut hel­vettiin?

Hän kertoo oman anteeksiantamat­toman asenteensa aiheuttaneen sen. Auto-onnettomuutta edeltä­vänä päivänä hänellä oli ollut riitaa vaimonsa kanssa. Vaimo oli läpsäyt­tänyt miestään kasvoille, josta tämä oli loukkaantunut, eikä mieli ollut vielä tasaantunut seuraa­vana aa­munakaan ajoon lähdettä­essä.

 

Kun Danielin kuolinhetki sitten koitti, hänellä oli anteeksiantamat­tomuutta tunnollaan ja se olisi vienyt hänet helvettiin.

Tuttu kokemus monille riitelyn jäl­keen. Aina anteeksiantamus ja asi­asta yli pääseminen ei tapahdu het­kessä. Ihminen saattaa joutua pai­niskele­maan oman lihanmielensä kanssa jos­kus pitkiäkin aikoja. Se on kilvoitusta.

Entä jos kristityn elämä päättyy täl­laisessa tilanteessa? Joudummeko helvettiin. Sieltä ei ole paluuta, sillä koska Daniel oman kertomansa mu­kaan jo oli vastaus rikkaan mie­hen rukoukseen, Jumala ei enää muita armahda.

 

Raamattu kuvaa kristityn elämää maa­ilmassa. Suurin vastus ihmiselle on hänen oma, vanha syntinen luon­tonsa. Uskoontulon hetkellä tämä luonto ei jätä meitä, vaan me tu­lemme kiusallisen tietoisiksi omassa ”lihassamme” olevasta pa­huudesta. Tämän tietoisuuden saa aikaan Pyhän Hengen työ meissä. Hän avaa ym­märryksemme näke­mään oman lan­keemuksemme ti­lan, yhdessä koko ihmiskunnan tilan kanssa.

 

Uskovankin elämässä on paljon ris­tiriitatilanteita. Tätä kuvaa Paavali sa­noessaan  Room.7:19 ”sillä sitä hy­vää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen.”

Älköön nyt kukaan ajatelko, että kris­tityn elämä on pahan tekemistä. Sitä Paavali ei tarkoittanut. Uskova ei ta­hallaan, eikä tietoisesti, halua elää synnissä, eikä harjoittaa sitä. Yhdessä Raamatun kokonaisilmoi­tuksen kanssa tiedämme, että kris­titty on tie­toinen siitä, että hän ky­kenee pahaan. Hän voi tehdä, sa­noa ja ajatella vää­rin.

Ja ajoittain hän niin tekeekin. Kris­titty voi langeta.

Toisaalta hänessä vaikuttava Pyhä Henki vetää häntä kohti Jumalan py­hyyttä.

Hän inhoaa syntisyyttään, joka aina välillä nostaa päätään.

Hän saattaa erehtyä, langeta, mutta ei halua jatkaa synnin tekemistä.

Oman vaillinaisuutensa tiedostami­sen myötä Jumalan armo Kristuk­sessa vasta kirkastuu. Pyhän Hen­gen työ on nostaa esille ihmisen täydellinen kel­vottomuus ja muis­tuttaa meitä siitä jatkuvasti. Samalla Hän kuitenkin muistuttaa myös Ju­malan mittaamat­tomasta armosta, jonka kautta Jee­suksen sovitustyön omakohtaisesti hyväksyneet pelas­tuvat.

 

Pelastus ei riipu meistä eikä teois­tamme, vaan Kristuksen täytetty työ on sen aikaansaaja.

Siksi kuoleman hetkellä väärässä mielentilassa oleva kristitty pelastuu samoin kuin toinenkin: Uskomalla, että Kristus kuoli syntieni edestä. Oliko Daniel menettänyt uskonsa tä­hän Kristukseen ”kuolemansa” het­kellä? Tätä hän ei kerro, vaan sanoo oman senhetkisen mielenti­lansa olleen ratkaisevassa asemassa.

 

Anteeksiantamus on Raamatun kes­keisin opetus. Raamattu kehot­taa meitä elämään jatkuvassa an­teeksian­tamuksen hengessä toinen toistamme kohtaan.

Mutta pääpaino ei ole ihmisten vä­lisessä suhteessa. Pääasia on, mitä Jumala teki meidän suhteemme, kun Hän antoi meille anteeksi.

Pastori Danielin opetus tekee pelas­tuksen riippuvaiseksi meidän teois­tamme, ohimenevistä mielentilois­tamme, yms. Se ei korota yksin Kris­tuksen ainutkertaisen työn mer­kitystä. Siksi se on ristiriidassa Raa­matun kanssa.

 

Kaikki edellä mainittu ja Daniel Ekechukwun yhteys äärikarismaatti­seen kaaokseen ei herätä luotta­musta hänen kerto­mukseensa.

Ristiriitoja aiheuttaa:

-erilaiset versiot tapahtuneesta

-väitetyn kokemuksen ristiriidat Raa­matun ilmoituksen kanssa

-ihmiseen kiinnittyvä sensaatio

-video-, ym. bisnes asian ympärillä

-äärikarismaattinen ei Raamattuun pohjaava opetus

-kuolleiden henkien (pastori itse) il­mestyminen

 

Kuten osan 1 alussa mainittiin, Raa­matussa kuolleista herääminen yhdis­tyy Kristuksen ylösnousemuk­seen, joka on takuu meidän ylös­nousemuk­sel­lemme iankaikkiseen elämään.

Toinen asia, johon Raamattu asian yhdistää on ihmisen herääminen syn­tisestä ja iankaikkiseen kuole­maan johtavasta tilastaan havaitse­maan Kristuksen täytetty työ edes­tään.

Se on pelastus, jota Raamattu ver­taa kuolleista heräämiseen.

Jokainen asiaa rehellisesti tutkiva löy­tää nämä asiat omasta Raama­tustaan.

Tässä eräitä asiaan liittyviä jakeita. Lue myös jakeiden ympäristöä. Mieluimmin koko luku:

Room.8:6, 38, 7:5, 6:9, 21, 23, 5:12, 14,17, 4:24, 7:8, 8:11, Kol.2:12,

Joh.5:21, Ilm.21:8, 2:11, 20:13,14, Hoos.6:2,13:14, Hes.18:23, 32, Hepr.2:14, 7:23, Fil.1:21, Ef.1:20, Apt.26:8, 2:24, 4:10, 10:40, 13:20, 13:34, 37,  2Piet.1:13, 2Kor.4: 12, 14,1:9, 1Piet.1:21, 1Kor.6:14, 3:22, 15:21, 26,54,55,   jne ...

 

LUE MYÖS MIKE OPPENHEIMERIN ARTIKKELI Daniel Ekechukwun väitteistä.

Juhani Aitomaa

Tämän artikkelin täydellisenä alaviittein varustettuna saa tilaamalla: 

Kristityn Foorumi

PL 571

33101 Tampere

alkuun / johdanto / kristityn foorumi artikkelit / israel / linkit / mikä on kristityn foorumi

Lähetä sähköpostia

 [1] 16 Lives For N16m Crusade,Tempo (Lagos)13.10 1999, Victor Ofure Ose­hobo,  Benin, Lagos.

 

[2] Kuten 1.

[3] Aiemmin on kerrottu Benny Hinnin Kenian ristiretken uhreista. Kristityn Foorumi - Uskomaton Benny Hinn, osa 1.

[4] Igwe johtaa “Center for Inquiry” järjes­töä Nigeriassa. Hän on näkyvästi mu­kana Nigerian humanisti-liikkeessä. Kun kristinuskoon kriittisesti suhtautuva tör­mää kristinuskon nimissä tapahtuvaan liioitteluun, rahanhimoon  ja valheeseen, asia on vakava. Igwe on nigerialainen tutkija ja hänen kommenttinsa kannat­taa kuitenkin ottaa vakavasti. Hän kir­joittaa: ” On huomattava, että tämän päivän Nigeriassa oletetaan tapahtuvan uskolla parantumisia ja ihmeitä. Nige­rialaisilla on päättymätön halu uskon­nolliseen ja yliluonnolliseen hölynpö­lyyn. Erityisesti pastorit menevät vaikka kuinka pitkälle…  todistaakseen kutsu­muksensa, voimansa ja mandaattinsa.  Monet pastorit väittävät voivansa paran­taa HIV/AIDS taudin, samoin kuin muut parantumattomat sairaudet. Ihmiset ot­tavat osaa järjestettyihin rippitilaisuuk­siin. Rukoushetken jälkeen HIV potilaat muuttavat lääkärintodistustaan osoitta­maan, että he ovat terveitä. Ne, jotka väittävät olevansa henkien riivaamia tärisevät ja heittäytyvät maahan uskon­nollisissa kokouksissa. Pyhiä vuoria ja palvontapaikkoja syntyy päivittäin lisää. Nigerialaiset vaeltavat näille paikoille kuulemaan viestejä jumalalta sellaisten ihmisten suusta, joiden mielenterveys on kyseenalainen. Maassa on paljon epärehellisyyttä, vääristelyä ja petosta.” - ”A Tale of Lies, Deceit, and Fraud”,Leo Igwe.

 

[5] Nettisivulla on teksti: Seuraava pääotsikko ilmestyi nigerialaisessa päivälehdessä, The Post Exoressissä: ”BONNKE HERÄTTÄÄ MIEHEN KUOLLEISTA ONITSHASSA”. Oliko se totta, jumalallinen ihme vai sensaatiomaista lehdistön liioittelua? Jeesus sanoi: Vaikka yksi nousisi kuolleista he eivät uskoisi. Arvioi itse. Koruttomat todisteet ja faktat ovat tässä ja paikan päällä kriittiset journalistit hämmästyivät jääden sanattomiksi.

(The following banner headline ap­peared in the Nigerian newspaper, The Post Express. “BONNKE RAISES MAN FROM DEATH IN ONITSHA”. Was it true, a divine miracle, or sensationalist press exaggeration? Jesus did say, “Though one rose from the dead they would not believe.” Judge for yourself. The evidence and facts are here without embroidery but on the very spot they stunned critical journalists and left them speechless.) – www.cfan.org/ Testi­mony  Resurrection Page 1.htm.

Itse asiassa nigerialainen lehdistö ja journalistit eivät kauttaaltaan ole ottaneet asiaa aivan näin, kuten esim. Leo Igwe osoittaa. Painotan, että tässä yhteydessä Bonnke ei selvästi korjaa, että hän ei ollut herättämässä miestä kuolleista. Nopea lukija saa vaikutelman, että pastorin herätti juuri Bonnke.

 

[6] Bonnken organisaatio myy tapauksesta kertovaa videota. Järjestön mukaan kauppa käy hyvin ja lähemmäs 100000 videota on jo myyty.

Yksi Bonnken aiempi video perustui vääristelyyn.

Terry Arnold, Diakrisis Australia, kirjoit­taa: - 1999 näimme videon, jonka Bonnken järjestö oli tuottanut. Se kuvasi yhtä parantumisihmettä, jota monet pi­tivät ihmeellisimpänä ja vakuuttavim­pana ihmeparantumisena ajassamme. Jean Neil’in ”parantuminen” oli hyvin todistettu, kunnes brittiläinen kirurgi tutki asiaa ja paljasti sen olevan törkeää liioittelua. Bonnkea pyydettiin poista­maan video myynnistä, mutta yhä edel­leen tämä väärennös pettää monia. -Are the Miracles Claims of Reinhard Bonnke Really True?” David McAllister. The Bel­fast Berean 2002

 

[7] Pääosin: “The Resurrection of Pastor Daniel Ekechukwu”, David Kirkwood.

 

[8] Charisma News Service, “Reinhard Bonnke Video Documents Modern-Day Lazarus”, Andy Butcher, 20.2.2002.

 

[9] 16: 19 Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pellavavaatteisiin ja eli joka päivä ilossa loisteliaasti.

 16: 20 Mutta eräs köyhä, nimeltä Lasarus, makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita

 16: 21 ja halusi ravita itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä. Ja koiratkin tulivat ja nuolivat

hänen paiseitansa.

 16: 22 Niin tapahtui, että köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Aabrahamin helmaan. Ja rikaskin kuoli, ja hänet

haudattiin.

 16: 23 Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa, vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Aabrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan.

16: 24 armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä!'

 16: 25 Mutta Aabraham sanoi: 'Poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi, ja Lasarus samoin sai pahaa; mutta nyt

hän täällä saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa.

 16: 26 Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat,

pääsisi yli meidän luoksemme.'

 16: 27 Hän sanoi: 'Niin minä siis rukoilen sinua, isä, että lähetät hänet isäni taloon 16: 28 todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan'.

 16: 29 Mutta Aabraham sanoi: 'Heillä on Mooses ja profeetat; kuulkoot niitä'.

 16: 30 Niin hän sanoi: 'Ei, isä Aabraham; vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät

parannuksen'.

 16: 31 Mutta Aabraham sanoi hänelle: 'Jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös'."

[10] Jakob Prasch, Moriel Ministries, “Pas­tor Raised From Dead At Rheinhard Bonnke Event In Nigeria, Says Hinn, Copeland, and Elim's Canty”

 

[11] Tapaus kerrottu mm. kirjassa ”Uusi Viini Juovuttaa”, Kristityn Foorumi.