HERÄTYS

Jumalan antama herätys ja nykyinen karismaattinen ”maailmanherätys”

 

Osa 2

 

Tänä päivänä herätys nähdään tapahtumana, johon liittyy asioita, kuten

·        mittava kokoustoiminta

·        suureelliset puitteet

·        kuuluisa ja menestyvä ju­listaja / ihmiskeskeisyys

·        paljon uteliasta väkeä koolla

·        kuinka moni nostaa kä­tensä, tulee eteen koko­ustilanteessa

·        kristillinen pop/rock mu­siikki, viihde

·        suggeroiva ilmapiiri, tun­nelma

·        mainostaminen, median huomio

·        ilmiöt, kokemukset, tun­temukset

·        yleinen yhteen ääneen kielilläpuhuminen ilman selitystä

·        suuret väitteet pääesiinty­jän ”voimasta ja voitelusta”

·        lupaus tilaisuudesta, jossa Jumala näkyvällä ja tuntuvalla tavalla on läsnä (parantuminen ym.)

Tarkastelussa havaitaan selvästi, että paljon vähempimerkityksisiä tämänkaltaiselle herätykselle ovat asiat, kuten

·        raamatullinen saarna ja opetus

·        oikean synnintunnon he­rääminen kuulijoissa

·        elämänmuutos todis­teena kristityksi tulemi­sesta

·        Jumalan pyhyyden vaati­mukset, jumala- / kris­tuskeskeisyys

·        ihmisen, myös julistajan, oman egon sivussa py­syminen

·        laadun korostaminen määrän sijasta

·        viihteen maailmasta omaksuttujen toiminto­jen karttaminen (show).

 

Jumalan antama herätys voi il­metä suuremmassa ihmisjou­kossa, pienessä ryhmässä, tai yh­den henkilön kohdalla. Raamattu ei itse asiassa tee eroa suuren joukon tai pienen joukon kään­tymisen suhteen. Suuri ei ole merkittävää, vaan lopputulos.

Paavali sanoo nöyrästi toivomuk­sensa Room.11: 14 ”sytyttääk­seni, jos mahdollista, kiivauteen niitä, jotka ovat minun heimo­laisiani, ja pelastaakseni edes muutamia heistä.”

Toki massakokouksissakin tulee ihmisiä aidosti uskoon. Se ei silti oikeuta pitämään sivuasioita ja vääriä asioita pääasiana. Monet ovat saattaneet ajatella asioita pitkään ja jokin sanottu voi antaa sysäyksen. Ihmisen uskoontulo ei ole kokouksen tai julistajan kun­nia.

Jeesuksen ympärillä tungeksivat usein suuret joukot. Mutta Jeesus ei käyttänyt hyväkseen viihde-, yms. keinoja, vaan yksinkertaisesti opetti Sanaa. Jeesus ei kerskannut kokousväen määrällä eikä uskoon tulleiden luvulla. Hän ei kehotta­nut muita mainostamaan itseään, teot ja opetus puhuivat itse puo­lestaan.

 

”Ihmeet ja merkit”: Kuolleiden herättäminen herätyksen ehtona.

Nykyinen äärikarismaattinen[1] herä­tysbuumi, jossa on paljon pelkkää illuusiota, painottaa kuinka kuolleita herätetään nyt jo ja etenkin lopun ajan suuressa herätyksessä todistuksena Juma­lan voimasta. Kun ihmiset näkevät kuolleiden heräävän he pelastu­vat. Ihmiset haluavat tulla uskoon ja heitä tulee uskoon aivan valta­vat määrät.[2]

Suuren lopun ajan herätyksen yksi ehto siis on, että uskovat omaavat Jumalan voiman herät­tää kuolleet.  Näin herätys ”syn­nin unesta” on tullut monelle lä­hes synonyymiksi fyysiselle ”kuolleista herättämiselle”.

Käsitys ei löydy Raamatusta. Her­ramme painottaa itse vertaukses­saan  Luuk.16: 30-31 ”Niin hän sanoi: 'Ei, isä Aabraham; vaan jos joku kuolleista menisi heidän ty­könsä, niin he tekisivät parannuk­sen'. Mutta Aabraham sanoi hä­nelle: 'Jos he eivät kuule Moo­sesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös'."

 

Johanneksen evankeliumin 11 luku kertoo, kuinka Jeesus he­rätti Lasaruksen kuolleista. Tätä monet nykyiset  ”kuolleista he­rättäjät” siteeraavat. Kun luku luetaan, kuten se on kirjoitettu, siinä eikä muuallakaan UT:ssa luvata erityisiä kuolleista herättä­jäisiä kristittyjen toimesta lopun ajalla eikä muulloinkaan.

Lasaruksen herättäminen kuol­leista oli Jeesuksen maanpäälli­seen tehtävään liittyvä merkki. Tapahtumaan liittyy syvällisesti Jumalan valta yli kuoleman ja opetus, jonka Jeesus halusi sen kautta välittää. Tuo valtava sa­noma on luettavissa luvussa 11:25-26.[3] Jeesuksen selvä tarkoi­tus oli välittää ainutlaatuinen ope­tus Jumalan iankaikkisesta varje­luksesta uskovan kohdalla. Pää­asia Lasaruksen herättämisessä ei ollut hänen palauttamisensa ta­kaisin kuolleista (kuolemaan taas uudestaan), vaan Kristuksessa yk­sin olevan iankaikkisen elämän ja ylösnousemuksen totuus. Kristuk­seen uskova ei ”ikinä kuole” (11:26). Sillä Jeesus ei tietenkään tarkoita fyysistä poismenoa, vaan ihmeellistä totuutta iankaikkisesta elämästä.

 

Jumalan antama usko ei ensisijai­sesti synny jonkun ulkoisen ilmiön kautta, vaan ihmisen sisäisen har­kinnan ja ajattelun tuloksena. Ih­misen pitää tehdä uskonasia it­selleen selväksi huolimatta ulkoi­sista tekijöistä. Hänen tulee ta­valla tai toisella ratkaista juma­lasuhteensa.

Jumalan Sanan puhuminen ja kuuleminen, uskominen ja omis­taminen omalle kohdalle, on raamatullinen tie herätykseen ja kääntymiseen.

Karismaattisen herätysajattelun suuri harha on painottaa ulkoisia ilmiöitä, kokemuksia ja puitteita herätyksen aikaansaamisessa. Tämä ajattelu perustuu UT:n vää­rinymmärrykseen, tahalliseen ja tahattomaan. Kun UT puhuu kuolleiden heräämisestä, se liittää asian aina Kristukseen, joka on noussut ”esikoisena kuolleista”. Kristuksen ylösnousemus on ta­kuu sille, että Häneen uskovat herätetään viimeisenä päivänä.

Esim.:  Joh.6:44 ”Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.”

Joh.6:54 ”Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaik­kinen elämä, ja minä herätän hä­net viimeisenä päivänä.” (Alkuosa tarkoittaa osallisuutta Kristuksen kuolemaan, kun ihminen hyväk­syy Jeesuksen ristinkuoleman omien syntiensä sovitukseksi.)

Room.8:11 ”Jos nyt hänen Hen­kensä, hänen, joka herätti Jeesuk­sen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kris­tuksen Jeesuksen, on eläväksite­kevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.”

Kristityn kuolinhetkellä Jumalan Pyhä Henki ei poistu hänestä. Pyhä Henki on läsnä kuoleman hetkellä ja tae kerran tapahtu­vasta ruumiin ylösnousemuksesta.

Raamattu sisältää monia paikkoja, joissa kuolleista herääminen / he­rättäminen liitetään aina tähän asiayhteyteen:

- herättämiseen hengellisestä kuolemasta ja

- uskovan varma osallisuus ruu­miin ylösnousemukseen ja ian­kaikkiseen elämään.

Esim. Joh.5:21-29[4] on yhteenveto tästä. Raamatunpaikka, kuten lu­kuisat muut vastaavat UT:n pai­kat, painottaa kuolleista herää­mistä hengellisenä asiana. Ihmi­nen ilman Kristusta on kuollut synteihinsä. Kun hän näkee Kris­tuksen työn merkityksen omakoh­taisesti, synnin ja syyllisyyden painaessa, Jumala haluaa vetää ihmisen näkemään Jeesuksen täydellisyys. Nyt tuo täydellisyys luetaankin minun hyväkseni! Synti menettää otteensa. Vaikka se jat­kaa elämäänsä ihmisen ”lihassa”, uusi Pyhän Hengen kautta saatu ymmärrys ja voima auttaa taiste­lussa syntiä vastaan. Vaikka us­kova kokee puutteellisuutensa edelleen, hän saa kuitenkin olla varma iankaikkisesta elämästä. Kristus on herättänyt hänet kuol­leista.

Silti Jumala voi, nähdessään sen tarpeelliseksi, herättää fyysisesti kuolleen ihmisen takaisin elä­mään. Varmaankin joissakin tapa­uksissa niin on käynyt. Se ei kui­tenkaan ole Raamatussa luvattu yleinen käytäntö millekään usko­vien sukupolvelle, eikä myöskään herätyksen ehto.

 

Kuolleista herättämisväitteitä esi­tetään jatkuvasti ilman todisteita. Tunnettujen karismaattisten julis­tajien tapana on yksinkertaisesti väittää, kuinka heidän tilaisuuksi­ensa yhteydessä näin tapahtui.

Ns. ”Nokian herätyksen”[5] piirissä yritettiin kuolleista herättämistä.

Kun omainen, etenkin pieni lapsi, kuolee suru on syvää ja lohdu­tonta. Rakkaasta on mahdoton luopua. Kipu on todellista ja tuska ankaraa. Tässä tilanteessa katteet­tomat profetiat ja edesvastuuton toiminta on saanut pahaa aikaan.

Brownsvillen (ns. Pensacolan he­rätys) seurakunnassa surun val­taama isä toi kylmälaukkuun säi­lötyn pienokaisensa ruumiin joh­tajien rukoiltavaksi, jotta lapsi nousisi kuolleista.[6] Lohduttoman surun otteessa hänen mielessään vaikutti kuultu opetus ja puhe siitä, kuinka Jumala näinä aikoina on jo herättänyt useita ihmisiä kuolleista ja tämä vain lisääntyy.

 

Benny Hinn profetoi kuinka kuolleet heräävät, kun heidät kannetaan TV-vastaanottimien eteen TBN:n[7] lähetysten aikana.

Hinn myös mainosti kuinka hänen Ghanan massakokouksessaan ihminen heräsi kuolleista. Ensin hän painotti sitä ehdottomana tosiasiana (”It is a fact”) ja sanoi tapahtuman olevan videolla. Kun asiaa tutkittiin Hinn ensin vetäytyi väitteestään sanoen, että oli vain kuullut asiasta eikä itse nähnyt sitä (omassa kokouksessaan)[8]. Lo­pulta mitään videotakaan ei ollut. Koko väite oli liioiteltu ja valeh­deltu yritys saada mainetta mie­henä, jonka kokouksissa kuolleet­kin heräävät.

 

Maailmaa kiertää tänä aikana useita ”parantajia ja profeettoja”, joiden väitteet itsestään ja toi­minnastaan ovat todella suuria. Eri kristillisten piirien tutkijat, lähe­tystyöntekijät, pastorit, ym. vas­tuunkantajat ovat alkaneet puhua ”patologisista valehtelijoista”, kun hurjat väittämät yleensä osoittau­tuvat liioitteluksi tai suoranaiseksi valheeksi. Silti nämä ristiriitaiset henkilöt saavat kokouksiinsa run­saasti väkeä eivätkä peru väittei­tään. Mitä hurjemmat väitteet sitä enemmän se kiinnostaa mediaa ja vetää väkeä kokouksiin. Monet sairaat ja epätoivoiset turvautuvat heihin tuloksetta.

Nyt Suomessakin eräissä kristilli­sissä piireissä tunnetaan ainakin kaksi omien sanojensa mukaan satoja kuolleista heräämisiä todis­taneet Charles Ndifon ja David Hogan.

 

Charles Ndifon[9] on alkuisin Nigeri­asta, mutta asunut jo 16 vuotta Yhdysvalloissa. Siellä hän ei ole kovin iso nimi uskonnolli­silla markkinoilla, koska Benny Hinnin ja muiden tunnetuimpien rinnalle on vaikea kiilata.

Ndifon on kuitenkin tutkinut tark­kaan samat menetelmät ja on eräänlainen ”mustaihoinen Benny Hinn”. Hän kiertää markkinoi­massa ”parantumisia” ympäri maailmaa. Rahaakin kertyy muka­vasti.

Ndifon on kiertänyt pohjois­maissa ja erityisesti Tanskan us­konliike/menestysteologia/toron­tolaisuus piirit ovat mainostaneet häntä.

Mies sanoo yli 200000 ihmisen vuosittain tulevan kokouksissaan uskoon. En tiedä mihin uskoon, koska mies ei juurikaan saarnaa evankeliumia. Kuolleita on herä­tetty ja sairaita parannettu suuri määrä. Selviä todisteita ei esitetä. Amerikassa on tässä lajissa pitkät perinteet ja Ndifon on opiskellut ne hyvin.

Äärikarismaattinen Global Revival News kuvaa Ndifonin Meksikon kampanjaa:

”Eräänä iltana Charles Ndifon pyysi niitä, joilta puutui ruumiin­osia tulemaan eteen. Ei siis niitä, jotka olivat kipeitä tai joilla oli vaikeita sairauksia,... vaan niitä joilta todella puutui elimiä: joilla ei ollut kuuloluita, verkkokalvoja, pernaa... Useita tuli eteen ja jäl­leen Jumala teki valtavia tekoja. Eräältä naiselta, joka oli pyörätuo­lissa, puuttui toinen keuhko ja hän kuljetti istuimensa vieressä viidenjalan korkuista vihreää hap­pipulloa. Kun Charles rukoili hä­nen puolestaan, hän sanoi, ”Tee jotain, mitä et ole ennen voinut tehdä!” Samalla hän auttoi naista nousemaan tuolistaan. He irrotti­vat happipullon ja hän alkoi kä­vellä ilman pyörätuolin tai happi­pullon apua. Sitten hän alkoi kä­vellä yhä nopeammin. Muutaman minuutin kuluttua hän hengitti vapaasti ja pystyi tekemään valta­vasti paljon enemmän kuin hän oli voinut ennen tehdä…”

Raportointi on aina samankal­taista. Kuvataan kuinka sairaat pa­ranevat, kun Ndifon puhuu ”tie­don sanoja”. Kun parantumisia tutkitaan ne yleensä osoittautuvat lyhytaikaisiksi ja vaikeasti todistet­taviksi. Kuvaukset ovat ylimalkai­sia ja subjektiivisia. Monesti ky­seessä on sairaan henkilön mie­lenvireyden hetkellinen parantu­minen, joka vaikuttaa ruumiin tuntemuksiin. Esim. kivut häviävät joksikin aikaa.

Toisaalta on muistettava, että pa­rantumista on aina tapahtunut ja tapahtuu tavalla tai toisella kai­kissa uskonnoissa ja kulteissa. Siksi parantumiset – todelliset tai väärät – eivät yksistään ole merk­kinä millä voimalla parantaja pa­rantaa. Ndifonin mukaan ”elämän luovuttaminen Jeesukselle ja pa­rantuminen on sama asia”.[10]

 

David Hogan sanoo olevansa lä­hetystyöntekijä, joka toimii Mek­sikon intiaanien parissa. Näin asia lieneekin, toisaalta Hoganin aika näyttää menevän lähinnä siihen, että hän kiertää seurakunnissa puhumassa toinen toistaan kum­mallisempia väittämiään. Näitä ovat mm: hän on herättänyt useita kuolleita, lentänyt yliluon­nollisen kosketuksen voimasta seinään (Hogan sanoo tuon voi­man olleen Pyhä Henki), ajanut autollaan veden alla, hän saa ruoan lisääntymään yliluonnolli­sesti, enkelit seuraavat häntä mi­hin tahansa hän menee, hän on yliluonnollisesti siirtynyt paikasta toiseen ilman lentokonetta, autoa, junaa, tai muuta kulkuvälinettä, hän taistelee demonien kanssa ja yksi demoni yritti kerran repiä hänen lapsensa sisukset irti, hän on ollut todistamassa kuinka uu­sia jäseniä kasvaa ihmisille, Ju­malan voitelu saa ihmiset lentä­mään ilmassa, hän saa ilmestystie­toa suoraan taivaasta ja kirjoittaa sen ylös (kuten meedio ns. auto­maattikirjoituksella) jne. …[11]

Hoganilla ei ole mitään väit­teidensä tueksi. Silti häneen us­kovia riittää kuten on laita muilla­kin äärikarismaattisilla ”ihmemie­hillä”.

Hänen tilaisuuksissaan esiintyy kaatumista ”hengen lyömänä”, hillitöntä naurua, ym. ”toronto­laista”. Hogan on puhunut use­ammin kuin kerran Pensacolan Brownsvillen seurakunnassa.[12] Ai­emmin kerrottu tapaus, jossa kuol­lut lapsi tuotiin kylmälaukussa seu­rakunnan johtajien rukoilta­vaksi, oli tulosta Hoganin vierai­lusta ja kuol­leista herättämispu­heista.[13]

Silminnäkijät ja Hoganin taustoja tutkineet järjestöt (mm. Christian Research Institute ja Personal Free­dom Outreach) pitävät Ho­gania yhtenä karismaattisena ek­syttäjänä, joka nyhtää hyväuskoi­silta kuuli­joilta rahat pois.

Hogan kannattaa myös ”myö­häis­sade” harhaa, eli oppia seura­kun­nan noususta hallitsemaan maail­maa viimeisessä ”suuressa herätyk­sessä” ennen Jeesuksen paluuta. Hän pitää William Bran­hamia ja muita epäilyttäviä vaikut­tajia suu­rina Jumalan miehinä.

Lähetystyöntekijä Alvin LaVaughn Landry, joka on Meksikossa työssä ja hyvin tuntee Hoganin, sanoo saaneensa Hoganin kiinni valehte­lusta monta kertaa. Landry ei epäröi kutsua Hogania ”pato­logiseksi va­lehtelijaksi”.

 

Reinhard Bonnken suuret massa­kokoukset tunnetaan Suomessa. Hän on vieraillut maassamme. Bonnke on hyvin tunnettu Nige­ri­assa – joidenkin mielestä hy­vässä mielessä, toisten mielestä ei niin­kään hyvässä. Bonnken esiintymi­sessä on vuosien ai­kana tapahtunut selvä muutos yhä enemmän äärika­rismaatti­seen suuntaan. Myös hän mark­kinoi kuolleista herättämistä suurena todistuksena Jumalan voi­masta hukkuvalle maailmalle. Nige­rialaisen pastorin Daniel Ekechuk­wun[14] kokemus on hä­nen mainos­tamansa esimerkki. Bonnkenkin toimintaan liittyy monia kysymys­merkkejä. Hänen ”ristiretkissään” kuolleita ei niin­kään ole herännyt eloon, vaan niissä on tapahtunut traagisia kuolemantapauksia. Näitä ihmi­siä ei ole edes yritetty herättää henkiin…

 

Siirry osaan 3.

 

Juhani Aitomaa

Tämän artikkelin täydellisenä alaviittein varustettuna saa tilaamalla: 

Kristityn Foorumi

PL 571

33101 Tampere

alkuun / johdanto / kristityn foorumi artikkelit / israel / linkit / mikä on kristityn foorumi

Lähetä sähköpostia

 [1] Haluan muistuttaa, että karismaatti­sessa liikkeessä on uskovia, jotka eivät lukeudu äärikarismaattisiin, eivätkä ha­lua edustaa sen harhoja. Mutta kuten aiemminkin on mainittu he eivät saa ääntään kovinkaan hyvin kuuluville. Ka­rismaattinen liike, helluntailiike, luterilai­suus- ym. ei sellaisenaan ole oikeaa tai väärää. Eri piirien kristillisyys määräytyy siksi, millaiseksi aikaa myöten muodos­tuu sen hengellinen sisältö / opetus. Mikä suuntaus/korostus saa vallan liik­keen kasvaessa. Karismaattisuuden on­gelma alusta asti on ollut sellaisten op­pien ja opettajien seuraaminen, joille ei löydy tukea Raamatusta.

[2] Liikkeen mukaan nyt jo ihmisiä tulee uskoon miljoonittain suurissa massako­kouksissa.

[3] 11: 25 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. 11: 26 Eikä yksikään, joka elää ja uskoo mi­nuun, ikinä kuole. Uskotko sen?"

[4]  5: 21 ja tekee eläviksi, niin myös Poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo. 5: 22 Sillä Isä ei myöskään tuomitse ke­tään, vaan hän on antanut kaiken tuo­mion Pojalle,  5: 23 että kaikki kunnioit­taisivat Poikaa, niinkuin he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt.  5: 24 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja us­koo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. 5: 25 Totisesti, to­tisesti minä sanon teille: aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan Po­jan äänen, ja jotka sen kuulevat ne saa­vat elää. -

Näissä jakeissa Jeesus puhuu ihmisen herättämisestä hengellisestä kuolemasta. Jakeissa 28,29 Hän viittaa ylös­nousemukseen.

[5] Nokian herätyksen johdon lausumat antavat ymmärtää, että liike on selvästi sitoutunut äärikarismaattiseen liikkee­seen ja sen edustamaan herätysmalliin. Mm. Aamulehdessä 22.11.2002 Markku Koivisto painottaa kristikunnan olevan astumassa apostoliseen aikaan (toinen apostolinen aika ?). Kun tähän asti Kris­tuksen seurakuntaa ovat johtaneet ”opettajat ja hallinto”, niin ”nyt tulevat apostolit ja profeetat takaisin”. Koiviston mukaan myös Pyhän hengen inspi­roimat armolahjatehtävät ovat astuneet esiin.

Tähän täytyy kommentoida, että Pyhä Henki ei koskaan ole ollut ikään kuin si­vustakatsojana seurakunnan historiassa, kun aiemmat kelvottomat kristittyjen sukupolvet ovat laiminlyöneet tilaisuu­tensa kääntää maailma kristityksi. Pyhä Henki on aina aktiivisesti ollut todellisen Kristuksen seurakunnan kanssa ja on edelleen siellä missä Sana on keskeisin, eivät Sanan ulkopuoliset näyt, ilmestyk­set ja kokemukset, joita Koiviston mai­nitsemat uudet äärikarismaattiset ”apos­tolit ja profeetat” tuottavat.

[6] Pensacola Outpouring Poised to Cover the Globe, Christianity Today, 8.2.1999,

[7] Paul ja Jean Crouchin johtama Trinity Broadcasting Network. Crouch on esit­tänyt mm. seuraavan väitteen TV-kana­vastaan: Se on pelastuksen arkki (kuten Nooan arkki oli) aikamme ihmisille.. Jackie Alnor, The Alnor Report, 1.10.2000.

[8] Amerikkalaisen CNN TV-kanavan Im­pact-ohjelma (toimittaja John Camp) haastatteli Benny Hinniä aiheesta 16.3.1997 ja paljasti Hinnin huijaavan.

[9] Ndifonin teologiaa ja toimintaa kuvaa hänen oma artikkelinsa, jossa hän ker­too kuinka meedio tuli uskoon hänen kauttaan. Ohessa katkelmia:

”Belgiassa ja Alankomaissa hyvin tun­nettu vaihtoehtoista parantamista (hen­kiparannusta) harjoittava nainen tuli ris­tiretkikokoukseen Eerselissä, Alanko­maissa toukokuussa 2001… Uteliaana kokouksissamme tapahtuneiden ihmei­den vuoksi hän päätti tulla ja toi ystä­vänsä mukanaan. Kun hän näki Jumalan voiman tekevän ihmeitä ja merkkejä hän alkoi itkeä. Nainen tuli eteen ystävänsä kanssa ja he molemmat parantuivat ja ottivat Jeesuksen vastaan henkilökohtai­sena Vapahtajana. Hän tiesi että Jeesus todellakin on tänään elävä voimassaan! Hän todisti nähneensä unta pastori Charlesista kaksi yötä ennen kokousta! Seuraavana iltana hän tuli kokoukseen mukanaan 50 henkiparantajaa!! He tuli­vat kokoukseen kantaen sytytettyjä kynttilöitä. Kun tilaa ei ollut ihmiset al­koivat käännyttää heitä pois. Pastori Charles näki puhujakorokkeelta mitä ta­pahtui, kehotti heitä tulemaan eteen ja he istuutuivat lattialle hänen eteensä. Kun hän jatkoi yksinkertaisen evanke­liumin saarnaamista, ihmeet alkoivat ta­pahtua! Charles alkoi puhua tiedon sa­noja ja ihmiset parantuivat hetkessä! Henkiparantajat näkivät Jeesuksen val­tavan voiman ja rakkauden ja alkoivat kaikki itkeä! Jokainen heistä pelastui ja kaikki sairaat parantuivat!! He tiesivät, että Jeesus on parantaja!…”

Sitten Ndifon kertoo kuinka nainen lait­toi parantamiskeskuksensa nimikylttiin ”Jeesus on parantaja” ja alkoi parantaa ihmisiä ”Jeesuksen nimessä” ja paranne­tut tulevat myös uskoon. (Ndifonin teologiaan kuuluu keskeisenä ajatus, että parantuminen on pelastuminen ja päinvastoin. Hänen teksteissään ja pu­heissaan korostuu Jeesus parantajana – Jeesus syntisten pelastajana ja vapahta­jana ei  välity).

(Ndifon jatkaa:) ”Nainen oli tullut or­voksi hyvin nuorena ja oli joutunut elä­mään monissa eri kodeissa. Teini-ikäi­senä hänellä oli näky. Yht’äkkiä hän näki hyvin kirkkaan valon, mutta ei tiennyt mikä se oli. Hän kysyi asiaa joiltakin kris­tityiltä, jotka sanoivat sen olleen paho­lainen. Pian tämän jälkeen hän näki sa­man valon ja samalla myös sateenkaa­ren. Taas uskonnolliset ihmiset sanoivat sen olevan paholainen. Kun kukaan ei selittänyt hänelle mikä valo oli, hän kääntyi spiritismiin. Uskonnollisuus oli saanut hänet pois Jeesuksesta! Sama ta­pahtui Saulille Damaskon tiellä. Apt 9:3 sanoo että äkkiä kirkas valo loisti hänen ympärillään. Se oli Jumalan kunnia minkä hän näki. Joh1:1-9 selittää, että Jeesus on elämä ja elämä oli ihmisten valkeus. Edelleen sanotaan, että Jeesus on tosi valo. Joh1:5 sanoo, että Jumala on valo eikä Hänessä ole mitään pime­yttä… Sitten nainen selitti…  että hän näki saman kirkkaan valon Charlesin ympärillä. Se valaisi koko esiintymisla­van! Hän todisti, että kun Charles puhui tiedon sanoja ihmisten parantumiseksi, hän näki sateenkaaren! Hän tiesi Jee­suksen olevan todellinen! Kun hän näki sateenkaaren, hän parantui! Sateenkaari löytyy kautta Raamatun ja kuvaa Juma­lan läsnäoloa. 1Moos9:12-16… Hes1:26-28… Ilm4:3… Ilm10:1… Tämä selvästi todistaa naisen kokemuksen oikeaksi. Nyt tämä entinen henkiparantaja saar­naa elävää Jeesusta Kristusta ja ihmeet ja merkit seuraavat!!… Tanskassa on useita entisiä henkiparantajia, jotka myös ovat omistaneet elämänsä kerto­maan muille Jeesuksesta!…” ( Psychic Healer Finds Jesus!! , Charles Ndifon). (Ndifonin käsitys siitä mikä todistaa ko­kemuksen oikeaksi on vähintäänkin vaa­rallinen. Hän sanoo meedion näkemien valojen ja sateenkaaren olevan todistus Jumalan läsnäolosta. Missään ei mainita Raamattua ja Sanan kautta tulevaa synnintuntoa ja että Pyhä Henki toimii Sanan kautta ihmisen pelastumisessa. Ei sanaakaan synnistä, synnintunnosta, Jumalan armosta syntistä kohtaan ym. todellista uskoa ja oikeaa Jeesusta esille tuovaa. Valot, sateenkaaret, yms. ovat todisteita. Ndifon hyväksyy RHB:n, Hin­nin, torontolaisuuden, yms. äärikaris­maattisuuden.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[10] The Daily News, Zimbabve, 23.2.2002.

[11] The Remarkable Exploits of David Ho­gan Astonishing Miracles or Incredible Hype?   G. Richard Fisher, Personal Freedom Outreach.

[12] Pensacolan seurakunta tuotti videosar­jan “Faith to Raise the Dead”, eli “Usko, jolla kuolleet herätetään”. Seurakunta mainosti Hogania miehenä, joka yhdessä työtoveriensa kanssa on todistanut yli 200 henkilön kuolleista herättämistä Meksikossa.

[13] Asiasta kertoo esim. Pensacola News Journal 20.9.1998.

[14] Mies on tulossa Suomeen Nokian He­rätyksen uuden vuoden juhlaan.