HERÄTYS

Jumalan antama herätys ja nykyinen karismaattinen ”maailmanherätys”

 

Osa 1

 

Yleiseen kristilliseen kielenkäyt­töön on juurtunut sana ”herätys” tarkoittamaan ihmisen uskoontu­lon ensivaihetta. Kun henkilö tu­lee ”herätetyksi”, hän ajattelee jumalasuhdettaan, iankaikkisuus­kohtaloaan, syntikysymystä, ym. asiaan liittyvää.

Joskus herätys saatetaan ajatella pelastuskokemukseksi, mutta sitä se ei vielä ole. Herätyksen tulisi johtaa kääntymiseen ja kääntymi­nen Jumalan puoleen, Kristuksen sovitustyön henkilökohtaisen hy­väksymisen kautta, tuo pelastuk­sen.

 

Raamattu ei juurikaan käytä sanaa ”herätys” puhuttaessa ihmisen uskoontulosta. Raamatussa herät­täminen on yhteydessä moniin asioihin, esim.:

·        kuinka israelilaiset herätti­vät Jumalan kii­vauden epäjumalillaan

·        Jumala herättää kansal­leen tuomareita, profeet­toja ja oikeamielisen ku­ninkaan

·        mainitaan, että Jumala he­rättää vihollisia Israelia vastaan (sen synnin ta­kia)

·        Herra herää kostamaan pakanoille

·        Herra herätti israelilaiset jälleenrakentamaan Jeru­salemin temppelin (Koo­res)

·        kansaa kehotetaan he­räämään hengellisestä juoppoudesta … tämä lähinnä tarkoittaa aja­tusta hengellisestä he­räämisestä ja se liitetään uskonnonharjoittamisen yhteyteen…

·        jne…

 

Eniten sanaa käytetään puhutta­essa Kristuksen kuolleista herää­misestä. Kun tarkastelemme tätä asiaa UT:ssa käy ilmi, että siitä puhutaan hyvin paljon. Jeesuksen ylösnousemus on UT:ssa todiste Jumalan voimasta ja samalla tae siitä, että kaikki Häneen uskovat pääsevät osalliseksi ruumiin ylös­nousemuksesta.

Myös VT mainitsee kuolleista he­räämisen ruumiin ylösnousemuk­sen yhteydessä.

Jes.26:19: ”Mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon, minun ruumiini nousevat ylös. Herätkää ja rie­muitkaa, te jotka tomussa le­päätte, sillä sinun kasteesi on val­keuksien kaste, ja maa tuo vaina­jat ilmoille.”

 

Ehkä on hyvä aluksi tarkastella sitä, mitä nyt sanotaan ”maail­manlaajaksi herätykseksi”, jossa luvataan suuria, odotetaan Joelin armeijan ilmestymistä muutta­maan koko maailma kristilliseksi… yms.

Joitakin aikoja sitten eräissä suo­malaisissa kristillisissä julkaisuissa mainittiin George Otis[1] niminen henkilö ja hänen Sentinel-järjes­tönsä kautta tunnetuksi tekemä ”transformation revival”, voitaisiin kääntää esim. ”muutosherätys”. Kirjoituksissa myötäiltiin suoraan Otisin uutisia siitä, kuinka eri puolilla maailmaa kokonaiset ky­lät ja kaupungit ovat muuttuneet karismaattisen herätyksen myötä. Otis uskoo ja edistää karismaat­tista ”hengellistä sodankäyntiä”, jossa ”hengen ilmoituksen” kautta tunnistetaan pahojen henkien hallussa olevat alueet ja ajetaan ne pois. Otisin teologian mukaan siitä seuraa herätys ja muutos alueella. Kun pahat henget ensin on ajettu pois ihminen voi tulla uskoon. Näin ”vapautettuja” paikkoja esittelee hänen tuotta­mansa ”Transformation” video.

Paikkoja ovat: Cali, Kolumbiassa, Almolonga Guatemalassa, Kiambu Keniassa ja Hemet Kali­forniassa.

Kun videon väittämät tarkastettiin havaittiin, että niissä on sekä liioit­telua ja aivan väärää tietoa.[2]

Tällainen toiminta on valitettavasti liian tavallista äärikarismaattisessa liikkeessä. Mm. Pensacolan herä­tyksen johtajat ovat esittäneet väit­teitä, jotka on todistettu vää­riksi.

Voidaankin kysyä: Kun Pyhä Henki on ennen muuta TOTUU­DEN HENKI, joka ”johtaa kaik­keen to­tuuteen”, mikä henki joh­taa liioit­telemaan tai vääristele­mään syste­maattisesti?

Monella äärikarismaattisella julis­tajalla on varmaan hyvä tavoite tehdä Jumalan nimi ja Hänen hyvä tahtonsa tunnetuksi maail­man ihmi­sille. Mutta ei Jumala ole koskaan tarkoittanut eikä halun­nut, että Hä­nen omansa tekevät sitä liioittelun ja valehtelun myötä. On aivan sel­vää, että sellainen palvelee ns. ”pit­kässä juoksussa” aivan toisen her­ran, kuin Kristuk­sen, päämääriä.

 

Vuosittaisen ”Jeesus marssin” sa­notaan saavan liikkeelle miljoonia kristittyjä n. 200 maassa. Mikäs siinä, mutta marssin kansainväliset järjestäjät pitävät sitä välineenä ”hengelliseen sodankäyntiinsä” kaupunkien demoneita vastaan. Christian Research Network sa­noo: ”Marssin johtajat tarkoittavat hen­gellisellä sodankäynnillä suo­raa hengellistä sotaa maantieteel­lisiä “paikallisia henkiä” vastaan, jotka heidän mukaansa pitävät vallassaan kaupunkejamme… Tämä on todelli­nen persoonalli­nen velvoite jokai­sen marssiin osallistujan takana. Pääasiallinen tarkoitus on muuttaa marssin kautta alueen hengellinen ”ilma­piiri” vaatimalla voittoa alueen demonihengistä…”.

Jeesus marssin kansainväliseen joh­tajistoon lukeutuva perustaja­jäsen Graham Kendrik sanoo, ”…suora evankeliointi ei koskaan ole ollut marssin pääasiallinen ta­voite”.[3] 

 

Äärikarismaattinen maailmanlaa­jui­nen herätys on siis suurelta osin ”kupla”, jota liikkeen johta­jat/julistajat pitävät yllä hyötyen siitä ainakin taloudellisesti. Kuplaa puhaltavat kirjat ja videot myyvät hyvin. Jotkut kristillisten lehtien toimittajat eivät vaivaudu tarkas­ta­maan asioita, vaan julkaisevat ne sellaisenaan. Osittain tämä johtuu siitäkin, että moni nyky­kristitty to­della haluaa, että Ju­mala aivan konkreettisesti puut­tuisi asioiden kulkuun tällä pahalla planeetalla. Siksi ”hyvät uutiset” ovat haluttuja. Mutta kaikessa tässä ollaan kovin ajattelematto­mia. Jumala on puut­tunut ja puut­tuu asioiden kulkuun tänä päi­vänäkin, mutta varsinainen muu­tos koetaan vasta Kristuksen toi­sen tulemuksen kautta. Siihen saakka kristittyjen on oltava kes­tä­viä ja pitkämielisiä ja myös esi­merkkejä totuudessa. Kristillisen lehdistön tulisi tässä asiassa olla myös hereillä.

 

Tom McMahon kirjoittaa: ”Paho­jen henkien linnakkeet, jotka tu­lee re­piä alas, eivät ole kirjaimelli­sia paik­koja, joissa demonit mää­räävät, vaan saatanan valheita, jotka ruok­kivat ihmismieliä (2Kor.10:4-5), jos mahdollista olisi niin ne pettäisivät Jumalan ’vali­tutkin’ (Matt.24.24). Kirjoitukset sanovat meille selvästi ja yksinker­taisesti miten meidän tulee mene­tellä sellaisten ’linnoitus­ten’ suh­teen: ’Jos te pysytty minun sanas­sani, niin te totisesti olette mi­nun opetuslapsiani, ja te tulette tun­temaan totuuden, ja totuus on te­kevä teidät vapaiksi’ (Joh.8:31-32). Hengellinen sodankäynti –liike on epäonnistunut ja leimau­tunut epä­raamatullisesti aggressii­visessa ja militanttisessa henges­sään. Sen va­kava virhe on olla huomioimatta Sanan ilmoitusta suhteessa saata­naan.  ’Olkaa siis Jumalalle alamai­set, mutta vastus­takaa perkelettä, niin se teistä pa­kenee’ (Jaak.4:7). Juuri näin Jee­sus toimi Luuk.4:1-13. Kerta toi­sen jälkeen Jumalan Sana kehot­taa lukijaansa ei mihinkään valta­taisteluun demonien kanssa, vaan pysymään lujina uskossa. Pie­tari, jolle demonien ulosajaminen ei ollut vierasta, kirjoitti kaikesta ko­kemastaan huolimatta, ’Olkaa rait­tiit, valvokaa. Teidän vastusta­janne, perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien, ke­nen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina us­kossa, tietäen, että samat kärsimyk­set täytyy teidän veljiennekin maa­ilmassa kestää’ (1Piet.5:8-9). Mei­dän ei tule neu­votella paholaisen kanssa eikä käskeä sitä jättämään kaupun­kimme. Jos demonista vai­kutusta esiintyy niin meidän tulee seistä lujina rukoillen Jumalaa, jotta Hän vapahtaa meidät pahasta. Ark­kienkeli Mikael ei hänkään lausu­nut tuomiota saatanalle kiistelles­sään tämän kanssa, vaan sanoi, ’rangais­koon sinua Herra’ (Juud.1:9). Voi­daan myös kysyä, kuuleeko paho­lainen meitä lain­kaan, jos puhumme hänelle. Pas­tori Denzel Dick (Preto­ria, Et.-Af­rikka) sanoo: ’Kaikkialla läsnäolo ja kaiken tietäminen ovat Jumalan ominaisuuksia, eivät de­monien. Etelä-Afrikan ’vahvan mie­hen’[4] tai yksittäisten kaupunkien vastaa­vien sitominen hylkää raama­tulli­sen periaatteen. Kaikki tällainen kiinnittää tarpeettomasti huo­miota paholaiseen. Koska hän ei ole kaik­kialla läsnäoleva eikä kaikkitietävä on kyseenalaista kuuleeko hän, etenkin jos ei ole lähistöllä – vaikka kyse onkin henkitodellisuudesta. Synti antaa paholaiselle mahdolli­suuden vai­kuttaa. Alueen ’vahvan miehen’ sitominen, kun kuitenkin ihmisten sydämet ovat kovia ja he elävät vanhan luontonsa mukaan syn­nissä, on muuta kuin mitä Ju­mala on meille sallinut tehtäväksi. Mei­dän tulisi rukoilla herätystä, jossa ihmisten synnintunto herää ja he kääntyvät. Kun ihmiset ottavat saarnatun Sanan vastaan, Jumala antaa heille vapautuksen saata­nan vallasta.’ Kristittyinä meillä on Herra Jeesus, joka on oppaamme, Juma­lan Sana, joka on valo tiel­lämme ja Pyhä Henki, joka johtaa kaikkeen totuuteen. Jos luo­tamme Häneen, Hän avaa ym­märryksemme ja käsi­tämme Hä­nen neuvonsa  (Joh.8:32)… Kaikki epäterve ja vää­ryys paljastetaan Jumalan  Sanan valossa.”

 

Seuraan mm. International Revi­val Network (IRN) verkoston uu­tisia. Järjestö välittää uutisia ja opetusta äärikarismaattisen liik­keen toimin­nasta maailman eri puolilla. Perus­tava ajatus näissä uutisissa on jat­kuva muistuttami­nen, että juuri nyt ”Jumala tekee uutta”, kristillinen maailma muut­tuu ja herätys laaje­nee maailman­historiassa ennen ko­kemattomalla tavalla uusien apos­tolien ja pro­feettojen johdossa (jotka ovat vielä merkittävämpiä kuin Raama­tussa mainitut). Saman­kaltaista ”herätystietoa” välittää myös Joel News, jonka nimi viittaa militant­tiseen ”Joelin armeija” käsit­tee­seen. Mukana on aivan asiallista­kin tietoa mutta yleinen piirre on, että mitä liioitellumpi väite sitä mieluimmin se julkaistaan.

Yhteinen piirre on korostaa aina ilmiöitä ja henkeä.

Hyvin harvoin esiintyvät sellaiset termit kuin: synti, pelastus, kado­tus, Raamattu, Jumalan Sana, risti, ylös­nousemus, ihmisen pa­huus/syntisyys, jne. Kertaakaan en ole nähnyt kehotusta tutkimi­seen ja raamatulliseen arvoste­luun.

 

Nigeria on kovasti suosittu aihe. Se on sitä koska niin Bonnke kuin Hinnkin ovat saaneet massako­kouksiinsa satoja tuhansia, joi­den­kin mukaan parhaimmillaan jopa 1-2 miljoonaa ihmistä / ko­kous.[5] Ko­kouksessaan Bonnke julisti koko Nigerian olevan mat­kalla taivaa­seen. Tämänvuotisen ristiretken tuloksena oli 1 072 163 kääntynyttä (palauttivat kor­tin, jossa lupaus seu­rata Jeesusta). Vuosien ristiretkitoi­minta monen puhujan kautta Nige­riassa on lu­kujen valossa pelastanut miljoo­nia, ehkä kymmeniä miljoo­nia. Kun nämä ovat jatkaneet todis­tusta puhujan välittämän valtavan ”voitelun” voimassa, koko maan tulisi muuttua. Onko niin käynyt Nigeriassa?

Eräs äärikarismaattinen artikkeli ku­vasi Nigeriaa maana, jossa kris­tittyjä on yli 90% ja seurakunnat kukois­tavat. Se on yksi esimerkki täydelli­sestä illuusiosta, jonka va­rassa liike elää.

Millainen Nigeria oikeasti on: Se on maailman köyhimpiä maita ja sitä se on ollut jo vuosikausia. Uskon­nollinen kiihko (muslimit, kristityt) ja heimojen väliset eri­mielisyydet ovat yleisiä. Nigeria on maailman rikos­tilastojen ja korruption kärkimaita. Sen pää­kaupunki Lagos on saanut nimen ”maailman vaarallisin kau­punki” murhien ja ryöstöjen takia. Tai­kausko on yleistä. Kun paikalli­nen taikausko siirtyy ”kristilliseen” us­kon sana ja menestysteolo­giatyyppiseen seurakuntatoimin­taan, tulos on sekoitus, jota edus­taa mm. T.B.Joshua. [6]

Toki Nigeriassa on vakaita usko­via ja ihmisiä tulee uskoon ai­dosti, ku­ten muuallakin Afrikan mantereella ja koko maailmassa. Massakokouk­sissakin tapahtuu uskoontulemista. Mutta kuten olen ennenkin kirjoit­tanut, us­koontulo ei ole tilaisuuden tai puhujan ansio. Yleensä ratkaisun tekijä on ollut herätyksen tilassa, Jumalan Pyhän Hengen puhutte­lussa, jo ennen sitä. Massakoko­uk­sien ilmapiirissä ja lupauksissa on kuitenkin ikäviäkin piirteitä. Yksi vaikeimmista puutteista on, että niissä monet voivat tehdä ”ratkai­sunsa” senhetkisen tunne­tilan poh­jalla. Kun arki koittaa ja tunne väis­tyy, eikä mikään toi­vottu ulkoinen ole muuttunut, henkilö katkeroituu ja kovettuu evankeliumille. Suurten ristiret­kien jälkeen on liian tavallista, että paikallisiin terveisiin seurakun­tiin­kaan ei väkeä juuri liity. Joiden­kin paikallisten Herran palvelijoiden kokemus on, että maaperä on en­tistä kovempaa.

 

Eräs ”pienempi” julistaja kuvaa vie­railuaan Nigeriassa, Abujan alu­eella:  ”…Tulta. Mikä tärkeintä me jaamme Pyhän Hengen lahjo­jen ihmeellistä voitelua ja vaiku­tusta. Me aiomme haastaa heidät kulke­maan Jumalan yliluonnolli­sessa voimassa, parantamaan sai­raat ja jopa herättämään kuol­leet… Me aiomme ladata heidät Pyhällä Hen­gellä ja he kiiruhtavat Hänen tu­lensa vaikutuksesta… Me annamme Ihmeidentekijälle (Jeesus) tilaisuu­den tehdä ih­meitä.”[7]

Me jaamme, Me lataamme Py­hällä Hengellä, Me annamme Jeesukselle mahdollisuuden!!

Mitä tämä on? Se on nykyistä ää­rikarismaattista herätystä, jossa ih­minen on jumala ja ”kristilliset” pa­rantajat, apostolit ja profeetat ovat kuin henkiparantajia, pop­pamiehiä ja meedioita.

 

Afrikassa, samoin kuin muillakin köyhillä alueilla maailmassa, saa­daan kyllä suuria joukkoja koolle, mutta ajatteleeko kukaan miksi? Yksi tärkeä syy on köyhyys. Suuri puhuja saapuu paikalle mahtavan hovinsa ja mittavan ennakko­mainonnan kanssa. Mainonta lu­paa enemmän tai vähemmän pei­tellysti, kuinka juuri näissä tilai­suuksissa voit saada asiasi kerralla kuntoon. Para­net ja menestyt. Jo­kainen haluaa parantua ja menes­tyä, päästä elä­mänsä olosuhtei­den herraksi. Mo­net julistajat liit­tävät parantumisen ja pelastumi­sen saumattomasti yh­teen. Köyhä ja arkeensa väsynyt päättää ko­keilla. Hän saa hetken hurmion suuressa joukossa puhujan luva­tessa ”ummet ja lammet”: Kun vain uskot. Uskoa Jeesukseen markkinoidaan kuin epäkuntoista kolikkoautomaattia: Laita euro si­sään ja aina saat kymmenen tai jopa sata tilalle.

Vielä pari esimerkkiä lisää. Stephen Gray kertoo, kuinka hän Tansa­niassa olleessaan rukoili Herran käskyn mukaan ”evanke­lioimisen henkeä” (Spirit, isolla S:llä) tule­maan ihmisten ylle. Kun hän niin teki ”kunnia” täytti pai­kan ja ihmiset vapisivat, itkivät, kaatuivat lattialle ja ”he olivat niin juovuksissa, että eivät päässeet kävelemään”[8]. Mikä henki on ”evankelioimisen Henki”? Kirjoitus ei viittaa Pyhään Henkeen, vaan johonkin muuhun henkeen. Mo­nelle afrikkalaiselle toki on tut­tua puhua erilaisista ”hengistä”. Pyhä Henki ja juovuttava ”evanke­lioi­misen henki” ovat monelle vain henkiä toisten henkien seassa. 

Todd Bentley kuvaa näkyään suu­resta herätyksestä, jossa ”Joelin ar­meija” toimii.[9] Hänen näkynsä on yksi monien joukossa. Kun termi ”Joelin armeija” lanseerat­tiin näyt­tämölle 1900-luvun lopun uusien, amerikkalaisten ”profeet­tojen” toi­mesta, monet alkoivat seurata sa­maa ajatusmallia. Aja­tuksesta onkin tullut yksi nykyhe­rätyksen kulma­kivi: Koittaa aika, jolloin lapset ja nuoret valtaavat maailman evanke­lioimalla ihmei­den ja merkkien kautta. Kaikki parantuvat, kuolleita herätetään ja niskoittelijat saavat rangaistuk­sensa. Bentley lainaa Rick Joyne­rin, Benny Hinnin, Paul Cai­nin, Jack Deeren, ym. ”profetioita” aiheesta. Hän kertoo näystään, jossa 8-vuotias poika Raamattu kä­dessään ”saarnaa tulessa ja roh­keudessa tuhansille”.

 

Amerikkalainen karismaat­tis/uushelluntailainen herätys on etenkin 1900-luvulla ollut suuri te­kijä koko maailman kristillisyy­den muokkaamisessa. Seuraavissa artik­keleissa perehdymme myös siihen, mitä sen takaa löytyy. Ka­rismaatti­sen nykytilanteen historia juontaa suoraan nimekkäisiin ja palvottuihin amerikkalaisiin ”maa­ilmanevankelis­toihin”, joiden ta­varamerkkinä aina on ollut paran­taminen. Herätystä ei ole ilman parantamista. Sitä koros­tamalla saadaan ihmiset (etenkin kristityt) kokouksiin. Mitä useampi saa­daan koolle, sitä suurempi on he­rätys. Näin on aina uskottu ja toimittu. Ja mikä tärkeintä: Herä­tys liikkuu dollarin (tai euron) voimalla.

 

Jatka osaan 2.

 

 

Juhani Aitomaa

Tämän artikkelin täydellisenä alaviittein varustettuna saa tilaamalla: 

Kristityn Foorumi

PL 571

33101 Tampere

alkuun / johdanto / kristityn foorumi artikkelit / israel / linkit / mikä on kristityn foorumi

Lähetä sähköpostia

 

 

 [1] George Otisin erikoisia teologisia tulkintoja on tarkastellut mm. prof. J.S.Malan Etelä-Afrikasta. Luennossaan ”Moral Government Theology” Otis toistaa mm., että Jeesus “ei lunastanut meitä antamalla elämäänsä uhriksi syntiemme takia pelastaakseen meidät. Jumala ei koskaan ole sulkenut ihmistä synnin vangiksi. Totuus on, ettei Kristus maksanut yhdenkään ihmisen (synti)velkaa…”.  ”Jos hyväksymme oletuksen, että Jeesus kirjaimellisesti osti… pelastuksemme verellään… ja maksoi Isälle… silloin tämä asennoituminen ensinnäkin kuvaa Jumalan Isänä, joka on itseään puolustava ja verenhimoinen ja täysin kyvytön raamatulliseen anteeksiantamiseen…”.  ”Jos Jeesus kirjaimellisesti maksoi syntivelkamme verellään ja maksoi velan, joka ei enää ole velka ja kuoli koko maailman puolesta, silloin me voimme vain tulla johtopäätökseen, joka on universalistinen tarkoittaen, että jokainen tulee pelastumaan…” .   

Prof. Malan jatkaa: (Otisille) synti on demoninen side tai petos ilman ihmisen syntisen luonnon vaikutusta. ratkaisuksi tähän demoniseen siteeseen ja petokseen demonit ja niiden vahvat tukikohdat tietyillä alueilla pitää tunnistaa ja toteuttaa hengellinen sodankäynti joka karkottaa ne alueelta. Tuloksena ihmiset etsivät Herraa ja suuri herätys seuraa. Ensijaista Otisin toiminnassa on ”hengellinen kartoittaminen” (spiritual mapping) ja sodankäynti vapautuksen saamiseksi

[2] Esim.  Otisin ”Transformation” video väittää, että Kolumbian Calin kaupungissa vaikuttavat huumekartellit on näin voitettu ja kaupunki on turvallinen. Totuus on, että vaikka joitakin kartellien johtajia on pidätetty (mm. USA:n tukeman huumeiden vastaisen sodan myötä), kartellit toimivat edelleen ja ainakin yksi pidätetty johti oman järjestönsä toimintaa sellistä käsin. Calin kaupungin turvallisuus ei ole muuttunut. Huumekauppiaat jengeineen ovat edelleen uhkana. Videon levitessä maailmalle väitteineen Calin kristillisiä seurakuntia vastaan tehtiin edelleen hyökkäyksiä, koska huumeparonit pitävät niitä USA:n puolella olevina huumesodassa. Myös Calin satanistit ovat vaikeuttamassa kristillisten seurakuntien toimintaa. Video mainitsee Calissa murhatun pastori Julio Ruibalin, mutta ei sitä, että Julion leski Ruth sanoo uutiskirjeessään Calia ”täydeksi pimeydeksi”(a gross darkness), jossa kirkot pitää suojata piikkilangoin ja aseistetuilla  vartijoilla.

Guatemalan Almolongan asukkaista 90% on kristittyjä, sanoo video. Tämän ansioista mm. vihannesten tuottavuus on noussut 1000% 20 vuoden aikana. Almolongan asukkaista suuri osa todella pitää itseään kristittyinä. Guatemalalainen Stephen Sywulka kirjoitti kuitenkin ”Christianity Today” lehdessä, että monen kohdalla asia on kyseenalainen. Hän esitti esimerkin sanoen mm. entisten ”noitatohtorien” alkaneen nimittää itseään ”profeetoiksi” jatkaen entistä käytäntöään. Guatemalassa riehui paha sisällissota 36 vuoden ajan kunnes siihen saatiin ainakin tauko 1990-puolivälissä. On selvää, että myös maatalous kärsi tuona aikana ja tuottavuus  oli paikoin miltei nollassa. Almolongan vihannekset tunnetaan asiantuntijoiden keskuudessa suurista ja epäterveistä torjunta-ainepitoisuuksista. Videossa esitetty väite, että asiantuntijat maailman eri puolilta tulevat tutkimaan tämän kristityn kaupungin vihannesihmettä, on väärä. Asiantuntijoita Kolumbiassa ja Almolongassakin kyllä kävi ja käy, mutta heidän tutkimuskohteensa on kansan terveysongelmat!

Video sanoo Kenian Kiambussa olleen suuren herätyksen, joka muutti koko kaupungin. Ihmiset eri puolilta Keniaa tungeksivat sinne. Paikalla ollut lähetyssaarnaaja ei tiedä asiasta mitään (Afrikan Inland Missions, Kanada). Video sanoo herätyksen keskukseksi seurakuntaa nimellä ”The Prayer Cave” (Rukousluola). ”Luola” on ”uskon sana”-liikkeen  seurakunta, joka uskoo Rodney Howard Browneen ja nauruherätykseen sekä juopumiseen hengestä.

Kalifornian Hemet on kaupunki, jossa huumelaboratoriot ja –kauppiaat lähes lopettivat toimensa ”herätyksen” myötä, sanoo video. Lisäksi rikollisuus laski huomattavasti, kaupungin srk:t toimivat yhtenä ja kirkoissa käy paljon väkeä. Etelä-Kalifornian huumekauppaa tutkivat viranomaiset eivät vahvistaneet asiaa. Kysyttäessä samaa eräästä Hemetin kirkosta vastaus oli sama: Alueella tiedetään toimivan monia huumelaboratorioita ja käyttö on yleistä edelleen. Paikallinen poliisi sanoi samaa. Hemetin rikostilastot eivät ole pahat, mutta alueen poliisin mukaan ne ovat aivan tavallisella tasolla verrattuna muihin asutuskeskuksiin. Tarkistettaessa videon väittämiä kahdesta kaupungin seurakunnasta, ne eivät todistaneet videon puolesta – edes ”herätyksen” suhteen. Hemet on lisäksi Yhdysvaltain länsirannikon scientologien pääpaikka (City Transformation…Divine Visitation?, Dana Hoard). Videon väitteet ovat tuulesta temmattuja. Myöhemmin Otis teki Transformation 2-osan, jossa lisää vastaavaa maailman eri puolilta.

[3] Otis, Wagner and the Transformations Revival,  prof. J. S. Malan

[4] ”Vahva mies” nimityksellä karismaattinen herätys tarkoittaa alueen pahoja henkivaltoja. Nämä vahvat  miehet on ensin kartoitettava (spiritual mapping), sitten sidottava tai karkotettava hengellisen sodankäynnin menetelmillä. Sen jälkeen seuraa herätys.

[5] IRN ”Ileisa Nigeria Crusade Report” sanoo yhden Lagosissa pidetyn kokouksen väkimääräksi 1,6 milj.

[6] Kristityn Foorumi: Mies Synagogassaan, Nigerian ihmeidentekijä T.B.Joshua toivoo Nigeriasta uutta Jerusalemia.

[7] IRN, Off To Nigeria, Steve Correll, 7.8.2002

[8] IRN, Africa: A Spiritual Explosion in Moshi, 12.6.2002.

[9] IRN, 4.9.2002, End-time Joel’s Army, Supernatural Signs