Benny Hinn haluaa kristit­tyjen tuen Jerusalemin Temppelin jälleenraken­tamiseen

 

18.11.2003 Benny Hinn oli ryhmänsä mukana Jerusa­lemissa. Hän oli kutsunut rabbi Chaim Richmanin[1] pu­humaan ryhmälleen. Hinn esitteli ääriortodoksi­rabbin ”veljenään” ja ”mes­siaanisena juutalaisena”, käyttäen nimitystä, jota kristityt käyttävät juutalai­sista, jotka uskovat Jeesuk­sen olevan Raamatussa lu­vattu Messias.

Chaim Richman on yksi vaikutusvaltaisimmista juu­talaisen Temppelin jälleen­rakentamisen puolestapu­hujista. Hän on mm. tehnyt useita kirjoja, joissa kuva­taan muinaista temppeli­kulttia. Allekirjoittaneellakin on näitä kirjoja ja historian­tuntemuksen kannalta ne ovat erinomaisia.

 

Mutta Benny Hinnin tarkoi­tus oli aivan muu kuin histo­rian opettaminen ryhmäl­leen. Ohjelmassa Hinn lu­pasi tukensa juutalaisen Temppelin jälleenrakenta­miselle. Hän lupautui mai­nostamaan TV-ohjelmis­saan ”The Temple Institu­tin[2] kalenteria ja sen kautta tuleva rahamäärä menisi Temppeli-instituutille.

 

Hinn myös rukoili, että Temppeli tultaisiin pian ra­kentamaan uudelleen ja piti sitä hyvin tärkeänä kristit­tyjen kannalta! Hinn mainitsi Jeesus nimen vain kerran ohjelman aikana.

Hän ei sanonut mitään siitä, että temppelinrakentajien, joihin Hinn näin samaistui, tarkoitus on aloittaa uudel­leen vanhan liiton mukaiset uhritoimitukset, joita Jumala ei enää hyväksy!

Hinn ei maininnut mitään siitä, että vanhan liiton uhrit olivat esikuvaa Kristuksen uhrista ja ristinkuolemas­saan Hän täytti ne kaikki. Kristus on ainoa uhri, jonka Jumala hyväksyy – aiotut eläinuhrit eivät enää ole sitä. Jeesus sovitti juuta­laisten synnit siinä missä pakanoidenkin.

 

Richman sanoo Jeesuk­sesta mm: ”Syy siihen, että juutalai­set kuten minä, eivät hyväksy Jeesusta Messi­aaksi, on hyvin perustavaa laatua. Emme näe, että Hän olisi täyttänyt mitään siihen vaadittavista ehdoista… Jumala tekee ehdot selviksi Raamatussa. Messiaan iden­titeetti ei riipu sinusta tai mi­nusta; hänen esiinty­misensä on todistus siitä” ( Chaim Richman ”A Jewish View of the Messiah”).

 

Vastoin Richmanin tulkin­taa, Jeesus täytti kaikki eh­dot, mitä Raamattu Messi­aalle asettaa. Hänen esiin­tymisensä ”uhrika­ritsana” ym. on siitä todistus. Mutta syntien sovitus ristin kautta ei sovi Richmanin mes­siasodotukseen. Hinn yhtyy siihen ja näin hänen tämä­kin toimintansa on epäkris­tillistä. On todella surullista, että suomalaisissakin seu­rakun­nissa on niitä, jotka mainosta­vat häntä Jumalan miehenä ja tukevat hänen toimintaansa.

Juhani Aitomaa

 [1] Chaim Richman johtaa myös "Light to the Nations" järjestöä, jonka pyrkimys on rakentaa yhteys juutalaisten ja kristittyjen välille. Asia sinänsä on hyvä, mutta on huomattava, että tämä yhteys ei tarkoita, että järjestön toiminta tukisi evankeliointia, vaan päinvastoin.

[2] www.templeinstitute.org