Armolahjat, mitä ja miksi?

 

Sandy Simpson

 

Aluksi raamatunpaikka Ef.4:11-16: ”Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on”.

 

 

Mitä ovat nykyiset kristillisen johtajuuden armolahjat?

 

Johtajuuden armolahjat, tai paremmin sanottuna palvelevan johtajuuden armolahjat, kuuluvat hengellisiin virkoihin, kuten:

·        apostolit

·        profeetat

·        evankelistat

·        pastorit

·        opettajat (tai pastori-opettajat, käytössä hiukan eri nimityksiä).

 

Perinteinen apostolinvirka ei kuulu enää tälle ajalle, sillä kukaan ei täytä viran kriteerejä. Raamatun apostolien ja profeettojen opetukselle rakentuu seurakunta (Ef.2:20). Kristus on kuitenkin kaiken perustus ja kulmakivi (1.Kor.3:10-11). Apostolit näkivät Herran maan päällä ennen kuin Hän astui taivaaseen (1.Kor.9:1). Herra teki todellisia ihmeitä ja merkkejä heidän kauttaan heidän tehtävänsä ja asemansa varmistamiseksi (2.Kor.12.12). Nämä ihmiset kirjoittivat Raamatun (Matteus, Johannes, Pietari, Paavali, jne.). Heitä vainottiin ja kaikki, paitsi Johannes, kokivat marttyyrikuoleman uskonsa tähden (1.Kor.4:9 ja varhaisten kirkkoisien kirjoitukset kertovat siitä). Paavali sanoi olevansa  viimeinen perinteisten apostolien sarjassa (1.Kor.15:7-8).

 

Nyt meidän tulee käyttää Jumalan Sanaa, Kristuksen kautta tullutta, Herran apostolien ja profeettojen välittämää, perustana kristilliselle elämällemme (2.Piet.3:2, Juuda 17).

Tänä päivänä ei yksikään kristitty voi täyttää perinteisen apostolinviran vaatimuksia. Meillä on ”apostoleja”; ”lähetettyjä”,  sananviejiä, lähinnä seurakuntia perustavia lähetyssaarnaajia,  mutta he eivät kuulu seurakunnan perustukseen.

 

Profetian lahjan laita on samoin. Enää ei ole perinteisiä profeettoja (Ef.2:20), jotka kirjoittivat raamatunkirjoitukset (Samuel, Daniel, Jeremia, Hesekiel, jne.). Hekin kokivat usein marttyyrikuoleman (Luuk.11:47-48, Ilm.18:24). Seurakunta rakentuu heidän perustukselleen Kristuksen ollessa aina varsinainen perustus ja kulmakivi (2.Piet.3:2, 1.Piet.2:6).

 

Aikamme profeettoja koskevat samat vaatimukset, kuin mitkä koskivat Raamatun profeettoja. Jos profetoidaan, sen tulee olla Raamatun mukaista ja jos kerrotaan tulevista, niin sen pitää toteutua (5Moos.13:1-3,18:20). Muussa tapauksessa profeetta on väärä profeetta, eikä seurakunnan tule kuulla häntä (Jer.23:16, Matt.7:15, 2.Piet.2:1, 1Joh.4:1).

 

Sama kriteeri pätee kaikkiin armolahjoihin.

Jos evankelista julistaa vastoin Sanaa, opettaa väärää evankeliumia (Gal.1:9) ja jos pastorit ja opettajat eivät opeta tervettä oppia (2Tim.4:3, Tiit.1:9,2:1), he ovat vääriä opettajia. Heidän opetustaan ei tule ottaa vastaan.  Jos he eivät kuuntele varoituksia, eivätkä kadu ja käänny, heistä tulee pysytellä erossa (Tiit.3:10).

 

Tänään profeetan päätehtävä on selittää kirjoitettua Sanaa, jonka kautta Jeesus Kristus nyt puhuu (Hepr.1:1-2) rakentaen ja  ohjaten seurakuntaa (1.Kor.14:31). Profeetta ei tarjoa omia selityksiään (2.Piet.1:20).

Pyhä Henki puhuu tänään elävän, kirjoitetun Sanan välityksellä (Hepr.4:12). Emme saa mennä Sanan ulkopuolelle (1.Kor.4:6). Vain Sanasta Herran seurakunta saa ohjeensa.   

Kun profeetta selittää Sanaa, saadaan myös profetiaa seurakunnalle.

 

Herra voi puhua - ja näin myös tapahtuu – näkyjen ja unien kautta (Apt.2:17), mutta näyt ja unet on ehdottomasti koeteltava (1.Tess.5:21) Raamatun sanalla (2.Tim.3:15-16).

Vain Sana on korkein auktoriteetti. Pyhä Henki antoi sen meille ihmisten välityksellä. Raamattu on itse Jumalan Sana.

 

Haluan lisätä, että ne jotka ajassamme nimittävät itsensä apostoleiksi ja profeetoiksi, esittäen omaa erinomaisuuttaan suurilla areenoilla, ovat vääriä apostoleja ja profeettoja (2.Kor.11:13, Mar.13:22).

 

Evankelistan, pastorin ja opettajan tehtävä ajassamme on sama kuin seurakunnan alussa.

 

 

Miksi armolahjat annettiin?

 

Kun olemme käsitelleet aikamme apostoli-, profeetta-, evankelista-, pastori-, ja opettajakysymystä, siirrytään tutkimaan miksi nämä palvelevan johtajuuden armolahjat annettiin.

 

Ef.4:11-16 mukaan:

1. ”… tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön…”

Ensiksi, niiden tarkoitus on valmistaa pyhät tekemään palvelusta. Jos henkilö itse ei ole palvelija, hän ei osaa valmistaa muita palvelemaan. Palvelijat palvelevat, he eivät odota muiden palvelevan heitä. Ensimmäiseksi palvelemme Jumalaa ja sitten muita. 

 

Väärät ”kolmannen aallon” opettajat ovat korskeita, itsetärkeitä ja omahyväisiä johtajia, jotka väittävät saaneensa Jumalan armolahjat. Kuitenkin he toimivat saadakseen kunnioitusta itselleen ja hallitakseen muita. Heillä ei ole käsitystä, kuinka palvella toisia. Siksi he eivät voi valmistaa ketään palvelemaan Kristuksen ruumiissa tai julistamaan maailmalle evankeliumia.

 

Oikeat Herran palvelijat käyttävät heille uskottuja armolahjoja palvellakseen muita nöyryydessä.

 

 

2. ”… Kristuksen ruumiin rakentamiseen…”

Tässä ei ole kyse numeroista, seurakunnan koosta, eikä väitteistä kuinka monta pelastui siinä ja siinä kokouksessa. Tässä on kyse Kristuksen hengellisen ruumiin rakentumisesta perheeksi ja huoneeksi.

 

Ef.2:19-22: ”Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa; ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä.”

 

Jae puhuu yhdestä rakennuksesta, seurakunnasta. Se on hengellinen rakennus, ei fyysinen temppeli. Pyhä Henki asustaa aidon uskovan hengessä ja samalla koko Kristuksen ruumiissa.

 

Kristillisten johtajien ei tule olla huolissaan niinkään määrästä kuin laadusta. Aito johtaja välittää siitä mitä ihmiset uskovat. Että he uskovat terveesti ja vaeltavat terveen uskon mukaan.

Armolahjojen tarkoitus ei ole perustaa suuria mega-seurakuntia, vaan rakentaa Kristus perustukselle Raamatun apostolien ja profeettojen opetuksen mukaan.

 

Tämä tarkoittaa, että oikeita armolahjoja omaavat palvelevat johtajat opettavat tervettä oppia oikean yhteyden perustana.

Tiit.1:9: ”…hänen tulee pysyä kiinni opinmukaisessa, luotettavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla että kumoamaan vastaansanojain väitteet”.

Tiit.2:1: ”Mutta sinä puhu sitä, mikä terveeseen oppiin soveltuu…”

 

3. ”… kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa…”

Tässä mainittu ”yhteys” ei ole ekumeenista yhteyttä. Kyse ei ole tunnustustenvälisestä dialogista. Liioin tässä ei tarkoiteta sitä Pyhän Hengen luomaa yhteyttä, joka Kristuksen ruumiissa jo vallitsee uskon kautta Häneen. Mitä siis tarkoitetaan?

 

Kyse on opillisesta yhteydestä. Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Armolahjojen tarkoitus on siis luoda yhteys Sanan opin perustalle, tulla tuntemaan Jumala Hänen opetuksensa mukaan. Tämän yhteyden rikkojina toimivat harhaopettajat. Siksi meidän tulee tunnistaa ja hylätä yhteyttä rikkovat harhaopettajat, sillä he saavat aikaan hajaannusta Kristuksen ruumiissa.

Tiit.3:10: ”Harhaoppista ihmistä karta, varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti…”

Hajaannusta tarkoittava sana kreikassa on ”hairetikos”, josta saamme ”harhaoppia” tarkoittavan sanan. Harhaoppia opettava henkilö on ”harhaoppinen”. Hän opettaa vastoin Sanan keskeisiä periaatteita.

 

2.Piet.2:1: “Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niin kuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon.”

Room.16:17: ”Mutta minä kehoitan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet; vetäytykää pois heistä.”

 

Harhaopetus saa aikaan hajaannusta perusoppien suhteen ja vaikeuttaa ihmisen hengellistä kasvua kohti ”täysi-ikäisyyttä”.

 

4. ”… täyteen miehuuteen…”

Kukaan ei voi ohjata toista kohti tätä päämäärää, jos ei itse ole sillä tiellä. Mitä kasvu ”täyteen miehuuteen” tarkoittaa?

Se tarkoittaa, että meidän tulee kehittyä hengellisesti aikuisiksi. Meidän tulee kyetä nauttimaan ”kiinteää ravintoa”  ”maidon” sijasta.

 

Se merkitsee kasvamista hengellisessä viisaudessa ja Kristuksen tuntemisessa.

Hepr.6:1: ”Jättäkäämme sentähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen…”

Hepr.5:13-14: ”Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi; mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta.”

 

Kol.1:10: ”…vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta…”

Huomaa, että ne, jotka ovat täysi-ikäisiä nauttivat ”vahvaa ruokaa” ja tämä ruoka harjaannuttaa heitä erottamaan oikean väärästä. Lapset eivät osaa erotella. Siksi monet lapsi-ikäiset kristityt ovat helppo saalis harhaopettajille. Seurakunnan palvelevan johtajuuden tärkeä tehtävä onkin valmistaa Kristuksen ruumis nauttimaan vahvaa ruokaa, jotta se voi vastustaa väärää opetusta, väärää profetiaa ja vääriä ”voiteluja”.

 

5. ”… Kristuksen täyteyden täyden iän määrään…”

Voiko yksikään kristitty olla kuten Kristus? Se on päämäärämme. Mutta maan päällä ollessamme omistamme yhä vanhan synnin luontomme ja mielemme, joiden kautta vihollisen kiusaukset tulevat. Jeesus Kristus oli samassa tilanteessa kuin me, mutta Hän ei koskaan tehnyt syntiä. Me emme milloinkaan voi sanoa samaa itsestämme. Mutta onneksi, kun tunnustamme syntimme, Hän on uskollinen ja antaa synnit anteeksi puhdistaen meidät kaikesta vääryydestä (1.Joh.1:9).

 

Isä Jumala ei enää näe syntisyyttämme, vaan vanhurskauden, joka tulee osaksemme Hänen Poikansa meidän edestämme vuodattaman veren kautta.

 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei meidän tulisi ahkeroida kohti täysi-ikäisyyttä Kristuksessa. Siitä seuraa myös, että risti on osamme päivittäin.

Gal.5:24: ”Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen…”

Gal.2:20: ”…ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni…”

Luuk.9:23: ”Ja hän sanoi kaikille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua…”

 

Emme elä enää lihan halujen mukaan, vaan ”Jumalan Pojan uskossa”. Kristuksen täydellinen tuntemus tulee osaksemme ylösnousemuksessa iankaikkiseen elämään. Mutta myös tässä ajassa saamme kokea yltäkylläistä elämää, kun olemme ristiinnaulittuina Kristuksen kanssa ja seuraamme Häntä.

Joh.10:10: ”…Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys…”

Ef.3:20-21: ”Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Amen.”

 

Armosta olemme pelastetut. Pyhän Hengen työtä on valmistaa meitä Kristuksen täyteyteen. Emme saa sitä itse aikaan. Meidän tulee olla alamaisia, opiskella ja totella Sanaa ja pysyä terveessä opissa.

 

6. ”… ettemme enää olisi alaikäisiä…”

Ala-ikäiset eivät voi uida kovassa merenkäynnissä. He hukkuvat. Täysi-ikäiset tietävät kuinka uida ja he ovat oppineet tekniikan säilyä hengissä. He ovat lukeneet ohjeet ja tietävät kuinka ne ovat hyödyksi.

 

Ala-ikäisillä on vähän ymmärrystä ja opillisen sekavuuden meri voi imaista heidät. Armolahjoilla varustetun tehtävä on auttaa ala-ikäisiä täysi-ikäisyyteen opettamalla tervettä oppia ja antamalla työkaluja, joiden avulla elämän meressä voidaan selvitä.

TÄMÄ ON ARMOLAHJOJEN PÄÄMERKITYS.

 

7. ”… jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa…”

Väärät opintuulet puhaltavat tänään voimallisemmin kuin milloinkaan ennen seurakunnan historiassa. Monet ”kristityt” ovat hyljänneet totuuden ja vaihtaneet sen ”opettajien” kertomiin taruihin, joilla on vähän tai ei lainkaan hengellistä arvoa.

2.Tim.4:3-4: “Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.”

 

Nämä opettajat ovat vääriä johtajia. Heillä on saattanut olla hengellisiä lahjoja, mutta nyt pääasia on ahneus ja halu olla kuuluisa. Heidän seuraajansa eivät rakasta totuutta, vaan ovat ala-ikäisiä uskovia. Osa ei ehkä lainkaan ole uskossa. Oikeat johtajat ovat vartiomiehiä Kristuksen ruumiissa ja  haluavat estää kristittyjä joutumasta kaikenlaisten opintuulien heiteltäviksi. Paimen ei ainoastaan ruoki laumaa, vaan myös varjelee sitä susilta.

 

Hes.33:6: ”Jos taas vartija näkee miekan tulevan, mutta ei puhalla pasunaan eikä kansa saa varoitusta, ja miekka tulee ja ottaa pois jonkun sielun heistä, on hän otettu pois synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin vartijan kädestä.”

Matt.7:15: ”Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.”

Apt.20:29: ”Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä…”

 

8. ”… ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa…”

Opimme, että väärän opin opettajat juonivat. Heidän viekkautensa ja juonittelunsa osoittaa heidän olevan eri hengestä. Saatana on valheen isä, ei Pyhä Henki. Väärät opettajat haluavat usein ihmisten rahat, he tekevät seuraajia itselleen, haluavat kuuluisuutta ja valtaa yli ihmisten. He opettavat mitä ihmiset haluavat kuulla, koska sitä kautta edetään maineeseen ja vaurauteen.

 

He teeskentelevät olevansa paimenia, vaikka ovat susia, jotka syövät lampaat aamiaiseksi. Näistä juonittelijoista armolahjoja omaavien tulee varoittaa ihmisiä. Apostolit ja aikaisemmat VT:n profeetat tekivät sitä myös nimeltä mainiten. Meidän tulee toimia samoin.

 

9. ”… vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa…”

Kuinka voimme täyttää tehtävää auttaa kristittyjä kohti täysi-ikäisyyttä ja yhteyttä uskossa, joka on pyhille annettu.

Meidän tulee pysyä totuudessa. Meidän tulee rakastaa ihmisiä. Meidän tulee puhua totuutta rakkaudessa.

 

Suurin rakkaudenosoitus ei-kristitylle on kertoa hänelle evankeliumi.

Suurin rakkaudenosoitus kristitylle on auttaa häntä kasvamaan uskossa.

Suurin rakkaudenosoitus harhaan joutuneelle kristitylle on osoittaa hänelle totuus ja varoittaa vääristä opettajista.

Suurin rakkaudenosoitus väärälle opettajalle on nuhdella häntä, kerran tai kahdesti - ja  jos hän kieltäytyy kääntymästä (ja näin usein tapahtuu) jätä hänet (1.Kor.5:5, 1.Tim.1:20). Jos hän katuu hyväksy hänet Kristuksen ruumiin yhteyteen. Jos ei, niin varoita muita hänestä, älä päästä häntä lähelle laumaa, mutta rukoile hänen pelastuksensa puolesta.

 

Tee kaikki rakkauden vaikutuksesta.

Juuda kuvaa tehtäväämme 20-25: ”…rukoilkaa Pyhässä Hengessä ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi. Ja armahtakaa toisia, niitä, jotka epäilevät, pelastakaa heidät, tulesta temmaten; toisia taas armahtakaa pelolla, inhoten lihan tahraamaa ihokastakin. Mutta hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät nuhteettomina, riemuitsevina, kirkkautensa eteen, hänelle, ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkisesti! Amen.”

 

10. ”… kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus…

Meidän tulee kasvaa täysi-ikäisyyteen. Me muutumme Kristuksen kaltaisuuteen. Hän on päämme. Me emme ole pää, vaan Hän. Me olemme ruumis ja meidän tulee kasvaa hengellisesti. Palvelevan johtajuuden armolahjat auttavat kristittyjä kasvamaan kohti päämäärää, Kristuksen kaltaisuutta. Se voi tapahtua vain Pyhän Hengen ja Jumalan Sanan kautta, kun armolahjat ovat oikeassa käytössä.

 

11. ”… josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla…”

Olemme uskon kautta yksi ruumis. Ruumis ei elä ilman päätä, eikä se voi täysin toimia jos peukalo, silmä, jalka, tai muu osa puuttuu. Olemme liitetyt yhteen. Emme jonkun ekumeenisen tai tunnustustenvälisen yhteyden kautta, vaan Pyhässä Hengessä. Yhteys vahvistuu ja kasvaa täysi-ikäisyyteen yhteisen uskomme ja tottelevaisuutemme Jumalan Sanalle, kautta.

 

12. ”… kasvaa rakentuakseen rakkaudessa…”

Kun kasvamme uskon ydinkohtien mukaisessa yhteydessä, kasvamme rakkaudessa. Kun kehitymme kohti täysi-ikäisyyttä ja  kartamme vääriä opettajia, sekä pyrimme auttamaan niitä jotka ovat putoamassa – silloin kasvamme myös rakkaudessa.

 

Rakkaus on enemmän kuin sanat, joilla kuvataan rakkautta johonkin. Se on toimimista. Rakkaus ei pelkää vainoa eikä loukatuksi tulemista. Se ei ole aikaamme kuuluvaa yliromanttisuutta, jota seurakunnissakin esiintyy. Rakkaus on uhrautumista aina kuolemaan saakka. Ovatko kristilliset johtajat valmiit kärsimään vainoa totuuden puolesta? Jos eivät, niin Kristuksen ruumis ei kasva rakkaudessa.

 

13. ”…sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on.”

Suurin ongelma ”kristillisyydessä” (ei tosi seurakunnassa) on, että sen osat eivät tee työtään. Monet ”kristityt” ovat vakuuttuneet, että heidän tehtäviinsä kuuluu:

·        ”hengellinen sodankäynti”,

·        alueellisten henkien sitominen,

·        ajan viettäminen kaatuneena salin lattialla,

·        hysteerinen nauru ja eläinäänet,

·        juopuminen hengestä,

·        tehdä varojen antamisesta farisealainen show,

·        matkustaa sinne missä uusin kristillinen näytös pidetään,

·        saada uusin voitelu (jota ei ole),

·        teeskennellä Jumalan ylistämistä kädet kohotettuina kokouksessa, vaikka muuten eletään kuten jumalattomat,

·        edesauttaa ekumeenista yhteyttä kaikkien jotka sanovat ”uskovansa Jeesukseen” kanssa, piittaamatta siitä kuinka outo heidän teologiansa tai käytäntönsä on,

·        perustaa megaseurakuntia ja laatia niille ohjelmia evankeliumin saarnaamisen kustannuksella,

·        pelätä erottelua ja vastustaa niitä, jotka sitä tekevät, samalla kun rahaa syydetään kaikenlaisen toisarvoisen ja jopa epäraamatullisen toiminnan tukemiseen…

Siinä osa merkeistä, jotka ovat tulosta seurakunnan johtajien unohdettua paikkansa kristittyjen ohjaajina kohti täysi-ikäisyyttä, varjellen heitä vääriltä opeilta. He ovat kadottaneet armolahjojen päämerkityksen.

 

Rukoukseni on, että useammat kristityt johtajat löytävät syyn miksi armolahjat on annettu ja kuinka niitä käytetään Jumalan tahdon mukaan, joka on ilmoitettu kirjoitetussa Sanassa. Ne, jotka rakastavat Herraa noudattavat Hänen käskyjään.

 

 

alkuun / johdanto / kristityn foorumi artikkelit / israel / linkit / mikä on kristityn foorumi

Lähetä sähköpostia

Sandy Simpsonin www sivut:

http://www.deceptioninthechurch.com/index.html