Latter Rain voitelu ja huvikristillisyys

 

Francis Frangipane ja esimerkki “Myöhäis­sade” (Latter Rain) opetuksen mukai­sesta “voitelun jaka­misesta” (siirtämi­sestä)

Francis Frangipane, Another Good Example Of The False Latter Rain Teaching On The Transferable Anointing , Sandy Simpson

 

Elijah List (Elia luettelo) lähet­tää Latter Rain opetusta ym­päri maailmaa päivittäin uutis­kirjeissään. Ei ole yllätys, että näissä kirjeissä esiintyy myös Francis Frangipane, joka jo kauan on ollut Latter Rain opettaja. Siihen kuuluu opetus siirrettävästä ”voitelusta”, jota voidaan välittää kätten päälle­panemisen kautta ihmisen tahdosta. Tavallisesti siihen kuuluu kaatuminen hengen vaikutuksesta. Kuten olen en­nenkin osoittanut, tämä on harhaa. Opetus kieltää kol­miyhteisen Jumalan kaikkival­tiuden, Isän Pojan ja Pyhän Hengen suvereniteetin. Jos väität voivasi siirtää Pyhän Hengen siunauksen ja voitelun ihmiskäsien kautta ja ihmisen tahdosta, kiellät ehdottoman jumaluuden ja Pyhän Hengen persoonan. Teet sen uskotte­lemalla, että sinulla on voima tai kyky siirtää Pyhää Henkeä tahdon voimalla ja kiellät Py­hän Hengen persoonan käyt­täytymällä kuin Hän olisi jokin ”voima” erossa persoonas­taan. Nämä ajatukset tulevat suoraan New Age liikkeestä. Ne on vain kääritty ”kristilli­seen käärepaperiin”. Raama­tussa apostolit, profeetat ja Jeesus eivät missään opeta eivätkä esitä Hengessä kaa­tumista / kaatamista, eivätkä voitelun siirtämistä.

 

Frangipane käyttää Raamat­tua yrittäessään perustella Latter Rain siirrettävää voite­lua, joka on aiemminkin aika ajoin pyrkinyt esille. Mutta opetuksella ei ole perustaa Raamatussa. Tässä hänen näkemyksiään: VT:ssa on kertomus, jossa huomioni kiintyy passiivisen hengen vai­kutukseen. Profeetta Elisa oli kuoleman kielissä ja Israelin kuningas Jooas tuli ja osoitti epätavallisen voimakasta kiintymystä itkemällä Jumalan miehen vuoteen äärellä. Li­säksi kuningas puhui samat sanat, jotka Elisa oli soperta­nut Elialle tämän maanpäälli­sellä viime hetkellä: ’Isäni, isäni! Israelin sotavaunut ja ratsumiehet!’[1] On mahdollista, että kuningas peräsi jotakin erityistä voimaa tai lahjavoite­lua profeetalta ennen tämän kuolemaa. Elisa, tosiasiassa, teki kuninkaalle mieliksi, silti koetellen häntä, määräämällä kuninkaan ottamaan jousen ja nuolia. Sitten hän sanoi Jooa­sille, ’Laske kätesi jouselle’. Sitten Elisa laski kätensä ku­ninkaan käsien päälle ja sanoi, ’Avaa ikkuna itään päin’. Jooas avasi sen ja Elisa sanoi, ’Ammu’. Ja kuningas ampui jolloin Elisa julisti, ’Herran voitonnuoli, voitonnuoli Aramia vastaan! Sinä olet voittava aramilaiset Afekissa perinpoh­jin’.[2] Jumala aikoi kunnioittaa Jooasin pyrkimystä. Kuningas oli tunnustanut Jumalan voi­telun palvelijassaan. Hän oli tullut vastaanottamaan, siirron kautta, profeetan siunauksen siten, kuin se vastasi hänen tarpeitaan. Elisa asetti ’kä­tensä kuninkaan kätten päälle’ (j.16). Silti tarvittiin vielä yksi lisäkoe. Elisa sanoi, ’Ota nuo­let’ ja hän otti ne. Ja hän sanoi kuninkaalle, ’Lyö maahan’ ja kuningas löi kolme kertaa ja lakkasi sitten. Jumalan mies vihastui kuninkaaseen ja sa­noi, ’Sinun olisi pitänyt lyödä viisi tai kuusi kertaa; silloin oli­sit voittanut aramilaiset perin­pohjin. Mutta nyt olet voitava aramilaiset ainoastaan kolme kertaa’.[3] Elisa suuttui kunin­kaan passiivisen hengen takia. Profeetta tiesi ettei Jooaalla ollut kestävyyttä ahdistaa vi­hollisiaan kunnes ne olisi täy­sin lyöty. Jooas olisi voinut olla suuri kuningas. Elisan viha kohdistui kuninkaan passiivi­seen suhtautumiseen Jumalan lupauksia kohtaan. Monet is­raelilaiset tulisivat kuolemaan aramealaisten ryöstöretkien takia, koska Jooas tulisi voit­tamaan heidät vain kolme kertaa.”[4]

 

On totta, että Jumala haluaa meidän uskomme olevan aktii­vista, uskon tulisi näkyä te­koina. Tämä vertaus Jooasin elämästä opettaa tätä kuten muitakin asioita, mutta jos ha­luat oppia lisää kuinka usko näkyy tekoina lue Jaakobin kirjettä. Kuitenkin ajatus siir­rettävästä, erityisestä Pyhän Hengen voimasta tässä yhtey­dessä ei saa tukea tästä (eikä muista) raamatunpaikoista. Frangipane esittää asian tar­koituksella pehmittää lukijoita vastaanottamaan muukin Lat­ter Rain opetus ja käytäntö. Tarkastelen asiaa lähemmin.

 

1.Raamattu ei puhu mitään siirrettävästä voimasta Eli­san ja Jooasin tapauksen yhteydessä.

2Kun.13:14-19 kuuluu: ”Mutta kun Elisa sairasti kuolintauti­ansa, tuli Jooas, Israelin ku­ningas, hänen tykönsä. Ja kumartuneena hänen kasvo­jensa yli hän itki ja sanoi: "Isäni, isäni! Israelin sotavau­nut ja ratsumiehet!" Niin Elisa sanoi hänelle: "Nouda jousi ja nuolia". Ja hän nouti hänelle jousen ja nuolia. Sitten hän sanoi Israelin kuninkaalle: "Laske kätesi jouselle". Ja kun hän oli laskenut kätensä, pani Elisa kätensä kuninkaan kät­ten päälle. Ja hän sanoi: "Avaa ikkuna itään päin". Ja kun tämä oli avannut sen, sa­noi Elisa: "Ammu". Ja hän ampui. Niin hän sanoi: "Herran voitonnuoli, voitonnuoli Aramia vastaan! Sinä olet voittava aramilaiset Afekissa perinpoh­jin." Sitten hän sanoi: "Ota nuolet". Ja kun hän oli ne otta­nut, sanoi hän Israelin kunin­kaalle: "Lyö maahan". Niin hän löi kolme kertaa ja lakkasi sit­ten. Mutta Jumalan mies vi­hastui häneen ja sanoi: "Sinun olisi pitänyt lyödä viisi tai kuusi kertaa: silloin olisit voittanut aramilaiset perinpohjin. Mutta nyt olet voittava aramilaiset ai­noastaan kolme kertaa."

 

Meille ei kerrota, että Jooas olisi etsinyt erityistä voimaa tai lahjavoitelua profeetalta ennen tämän kuolemaa. Hän halusi nähdä Elisan vielä elävänä, valittaen sitä, että Israelissa ei olisi Elisan vertaista profeettaa enää hänen elinaikanaan. Hän käytti samoja sanoja, kuin Elisa käytti Eliaan taivaaseen oton yhteydessä, mikä osoit­taa, että hän tunsi tapauksen. Targum[5] sanoo, ”mestarini, mestarini, joka oli parempi Is­raelille rukoustensa kautta, kuin (Israelin) sotavaunut ja ratsumiehet.

 

Matthew Henry sanoo kom­mentaarissaan, ”Kuningas oli itsekäs, hän suri Elisan me­netystä, koska hän oli kuten sotavaunut ja ratsumiehet ja koska häntä tarvittiin kipeästi, sillä Israelilla oli niin vähän vaunuja ja ratsumiehiä kuten luemme 2Kun.13:7. Heillä ei ollut kuin 50 ratsumiestä ja 10 sotavaunua. Ne, jotka näkevät hyvien miesten merkityksen kansalliselle turvallisuudelle ja sille, että Jumalan tuomiot py­syvät poissa heidän takiaan, näkevät myös syyn valittaa, kun hyvät miehet otetaan pois.”

Joten, tällä tapauksella ei ole mitään tekemistä halutun voi­man siirtämisen kanssa, vaan Jooas halusi ettei Elisa kuolisi ja Israel jäisi ilman Jumalan profeettaa ja Hänen suojelus­taan.

 

2.Pyhä Henki ei ole siirrettä­vissä ihmiskätten ja -tahdon kautta, vaan se on Jeesuk­sen Kristuksen suvereeni teko (Joh.15:26).

Huomaa, että kaikki jakeet Apostolien teoissa ja muualla, joita Latter Rain liike[6] käyttää tukemaan opetustaan, käyttä­vät sanontoja, joissa kätten päällepanemisen kautta voi­maa ei siirretä, siunaus ei tule sen ansiosta, eikä ihmisen tahdosta.[7]

 

2Tim.1:6 Siitä syystä minä si­nua muistutan virittämään pa­lavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päällepanemisen kautta.

1Tim.4:14 Älä laiminlyö armo­lahjaa, joka sinussa on ja joka sinulle annettiin profetian kautta, vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi.

Apt.8:18-19 Mutta kun Simon näki, että Henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa ja sanoi: "Antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa Pyhän Hengen".

 

On muitakin kohtia, mutta mis­sään ei ole viittausta, että ”voimansiirto” tapahtui sen seurauksena, kun apostolit laskivat kätensä tai että se olisi ollut riippuvainen heidän tahdostaan. Apt.19:6, ”Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat”.

 

Ainoa mahdollinen johtopää­tös, kun otetaan huomioon Raamatun kokonaisuus, on, että tämä ei ole jokin maagi­nen toimi, joka voidaan oppia ja ostaa, kuten noita Simonin tapauksessa. Raamattu ei anna tukea opetukselle, jota Latter Rain liike, ”kolmas aalto”[8] opettaa ja propagoi.

Oikeat kristityt odottavat Her­raa (Ps.27:14, 38:15, 1Kor.1:7). Kun kädet laskettiin jonkun päälle, tarkoitus oli lä­hettää kristitty palvelemaan (1Tim.4:14), tai sitten kyse oli rukouksesta sairaan puolesta (Jaakob 5:14). Pyhä Henki va­litsi ja valitsee henkilön jonka varustaa tai parantaa ja Hän tekee sen suvereenisti. Se ei ole kätten päällepanemisen eikä ihmisen tahdon seura­usta. Kukaan apostoleista tai profeetoista ei toiminut, kuten nykyiset Latter Rain opettajat ohjaavat.

 

3.Raamattu kieltää kaiken­laisen voitelun siirtämisen.

2Moos.30:29-33 Ja pyhitä ne, niin että ne tulevat korkeasti-pyhiksi. Jokainen, joka niihin koskee, tulee pyhäksi. Voitele myös Aaron ja hänen poi­kansa ja pyhitä heidät pap­peina palvelemaan minua. Puhu myös israelilaisille ja sano: Tämä olkoon teillä mi­nun pyhä voiteluöljyni suku­polvesta sukupolveen. Kenen­kään muun ihmisen ruumiille älköön sitä vuodatettako, äl­kääkä sen sekoitusta jäljitelkö. Pyhä se on, ja pyhänä se pitä­kää. Jokainen, joka valmistaa sellaisen voiteen, ja jokainen, joka sivelee sitä syrjäiseen, hävitettäköön kansastansa."

 

Jumala yksin antaa voitelun (2Kor.1:21-22). On vain yksi voitelu (1Joh:2.20) ja se on Voidellun antama voitelu (Ps.2:2, Apt.4:2). Tämä yksi ja ainoa Voideltu on Jeesus Kristus, Kuningasten Kunin­gas. Kun ihminen tulee us­koon, Pyhä Henki voitelee hä­net (2Kor.1:21-22, Ef.1:13). Uskova on ”edeltätunnettu”, ”edeltämäärätty”, ”kutsuttu”, ”vanhurskautettu”, ”kirkastettu” (Room.8:29-30).  Kukaan ei voi, eikä kenenkään tulisi yrit­tää siirtää Pyhää Henkeä toi­seen ihmiseen, sillä Raamatun voitelu liittyy persoonaan, Py­hään Henkeen (Luuk.4:18, Tiit.3:5). VT:n kuvaama pyhä voiteluöljy on esikuvaa Pyhän Hengen vuodatuksesta jokai­sen kohdalla joka uskoo ja syntyy uudesti.

 

Uskon, että useimmat ai­kamme kristityt, jotka ovat osittain tai täysin ”kolmannen aallon” opettajien aivo­pesemiä, eivät tiedä, että ja­ettava tai siirrettävä siunaus, voitelu, joka on tullut tunne­tuksi ”toronton siunaus”, ”pen­sacolan herätys” ja sellaisten väärien opettajien, kuten Benny Hinn, Kenneth Cope­land, Francis Frangipane ja monien muiden kautta, on kielletty Raamatussa! Pelkäs­tään tämä tosiseikka, monien muiden ohella, osoittaa “kaa­tumisen Hengen lyömänä” ja sen seurauksena saatavan voitelun vääräksi. Olen kirjoit­tanut lehtisen ”What Should I Say”, jossa käsitellään tar­kemmin Latter Rain opetusta ja sen esittämiä väitteitä.

 

4.Jos Jooas vastaanotti Py­hän Hengen voitelun, eikö hän olisi tehnyt oikean va­linnan?

Tämä on johdonmukaista. Jos Jooas sai, kuten Francis Fran­gipane väittää, voitelun siirron Elisalta itselleen tämän kos­kettaessa häntä, hän olisi saanut Pyhän Hengen. Tämä Henki tunnetaan nimellä ”To­tuuden Henki” (Joh.14:17, 15:25, 16:13, 1Joh.4:6). Jos Totuuden Henki oli vaikutta­massa Jooasissa hän olisi kä­sittänyt kuinka monta kertaa nuolilla tuli lyödä lattiaa. Mutta näin ei ollut. Ei tapahtunut mi­tään siirtoa, vain Jumalan an­tama tilaisuus, jossa Jooasin ylpeä mielenlaatu ja hänen uskonsa punnittiin. Jooas teki oman valintansa, se oli hänen yksityinen testinsä ja ainakin osittain hän epäonnistui. Elisa, täynnä Pyhää Henkeä, tiesi nuoliin liittyvän totuuden. Jooas ei tiennyt ja siksi ei voida puhua mistään Pyhän Hengen siirrosta Elisalta Joo­asille.

 

Johtopäätös.

Tämä on vain yksi esimerkki kuinka Raamatun opetuksia muutetaan ja vääristellään ai­kanamme tukemaan Latter Rain tyyppistä vääräb voitelun, väärän siunauksen saamista. He eivät käsitä Raamattua ja siksi menevät pöyhkeillen ”yli sen mikä kirjoitettu on” (1Kor.4:6). Juudaan kirjeessä 1:19 sanotaan, ”Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole.”

 

 

 

 

Huvikristillisyys ver­rattuna vuorovaikut­teiseen kristillisyyteen
Enteraintment-style Christianity vs.
Interactive-style Christianity, Sandy Simpson

 

Aikamme seurakunnissa val­taa alaa “päämäärätietoinen” seurakuntakasvu ajattelu, kolmas aalto, uusi apostolinen reformaatio, jne. menetelmi­neen ja opetuksineen. Kaiken tämän aikaansaannosta kut­sun nimellä ”huvikristillisyys” (Entertainment-style Chris­tianity). Tämä johtaa sen hy­väksyvät seurakunnat tosikris­tillisyyden rajoille ja kohti luo­pumusta.

 

Raamatullinen kristillisyys on vuorovaikutteista. Huvikristilli­syys edellyttää, että seura­kuntalaiset ovat katsojia me­gakirkkojensa järjestämissä huvitapahtumissa ja spektaak­keleissa. Heille ei juurikaan opeteta Raamattua vaan pää­sisältö on puhujan esiintymis- ja puhekyvyissä. He eivät us­kalla kyseenalaistaa mitään heille esitettyä, koska se tulee ”voidellun” eliittijoukon suusta. Heitä viihdytetään sirkusmai­sella ilmapiirillä, mukaan lu­kien villi nykymysiikki, joka saa ihmiset hytkymään ja vaap­pumaan edestakaisin, kuin juopuneet. Saarnaajat kertovat loputtomia tarinoita itsestään ja kertovat kaskuja lähes joka asian yhteydessä. Syvämiet­teisyys on kateissa, pinnalli­suus esillä, marssitaan ympäri srk.salia ja kirkkorakennusta, puhalletaan shofar-torviin, kaatuillaan hengen lyömänä ja villit ilmiöt seuraavat toinen toistaan.

 

Heidän korvasyyhyynsä ovat vierailevat puhujat, joiden puhe koostuu oman mieliku­vituksen tuotteista eikä kirjoi­tetusta Sanasta. Heitä viih­dyttää kultahiput, kultapaikat hampaissa, enkelien höyhe­net, enkelien jalanjäljet, hen­gestä juopuminen ja kaiken tämän välissä he saattavat käydä seurakunnan tarjoiluti­loissa nauttimassa välipalaa. Ihmiset tulevat megatilaisuuk­siin ja lähtevät niistä ilman, että sanoma olisi todella py­säyttänyt tai koskettanut muulla tavoin kuin väsyttävän maallisen psykologian keinoin. Pieni osa tästä väestä osallis­tuu soluryhmien toimintaan, mutta sielläkään heitä ei opasteta omaehtoiseen ajat­teluun ja toimintaan Raamatun pohjalla, vaan kaikenkattavaan konsensusmieleen. Suuri osa elää kuten maailma elää vii­kon ajan ja viikonloppuna he käyvät seurakunnassa, joka ei vain toivota maailmaa terve­tulleeksi seiniensä sisäpuo­lelle, vaan on osa sitä.

 

Tämän vastakohta on vuoro­vaikutteinen kristillisyys ja sitä edustavat seurakunnat. Nämä seurakunnat noudattavat apostolista mallia, eivät uus­apostolista käytäntöä (Apt.2:42). Ihmiset saavat oi­kean raamatunselitysopin mu­kaista opetusta, joka johtaa raamatuntutkimiseen (1Tess.4:7, 2Tess.2:15) ja ru­koukseen (1Tess.5:17). Heistä muodostuu papisto Herralle (1Piet.2:5,9) ja he ovat Hänen todistajiaan (Matt.28:19). Heille evankeliointi ei ole ih­misten kutsumista huvikristilli­siin tilaisuuksiin ja suurtapah­tumiin. Heitä ohjataan erotta­maan (Snl.3.21) ja tuntemaan oikean ja väärän välillä (Hep.5:14). He tietävät, että Jumala odottaa meidän tuo­mitsevan[9] seurakunnan sisällä olevat (1Kor.5:12), sillä lopulta tulemme tuomitsemaan kan­soja ja enkeleitä (1Kor.6:2-3).

 

He osoittavat itsekuria ja –hil­lintää (Gal.5:22-23) ja tutkivat itseään eivätkä ole menettä­neet ”suolaisuuttaan” (Matt.5:13). He eivät vaadi Jumalaa vaan odottavat Hä­nen aikaansa ja tyytyvät Hä­nen tahtoonsa (Ps.38:15, Matt.6:9-13, Saarn.3:1). Opettajat ovat nöyriä (Ef.4.2), eivät käytä aikaa juttujen ker­tomiseen (2Piet.2:3) itsestään, eivätkä kerskaile kuinka monta käännynnäistä ovat tehneet tai kuinka monta kuulijaa heidän kokouksissaan oli, vaan kes­kittyvät oikeaan Sanan ope­tukseen (2Tim.2:15). He ha­luavat opetuksen vaikuttavan kuulijoihin niin, että heistä tulisi Sanan tekijöitä (Jaak.1:22). He ymmärtävät vastuunsa terveen opin opettajina (Tiit.1:9, 2:1) ja haluavat ihmisten kasvavan Kristukseen (Ef.4:11-16) ha­luten vahvistaa kristittyjä py­symään vahvoina uskossa loppuun asti (2Tess.2:15, Hep.3:14).

 

Huvikristillisyys vetää niitä, jotka eivät enää halua osallis­tua vuorovaikutteisen seura­kunnan toimintaan. Huvikristil­lisyys kasvaa ja vuorovaikut­teinen vähenee. Näin tapahtuu koska huvikristillisyys on syr­jäyttänyt tai kokonaan poista­nut evankeliumin, joten jäljellä ei ole mitään mikä loukkaa ih­mistä (Gal.5:11). Mutta huvi­kristillisyys ei seuraa Herran eikä apostolien opetusta ja siksi se tyypiltään on Laodi­kean seurakunta (Ilm.3:14-22). Vuorovaikutteinen seurakunta on tyypiltään Filadelfia (Ilm.3:7-13).

Mitä seurakuntamallia sinä seuraat? Millainen seurakunta tuo sinut lähemmäs Mestaria?

 

 [1] 2Kun.13:14

[2] 2Kun.13:15-17

[3] 2Kun.13:18-19

[4] Francis Frangipane, Breaking the Bondage of a Passive Spirit, The Elijah List email uutiskirje, 29.6.04. Ko. opetus on esimerkki nykykarismaattisuudessa vallitsevasta gnostilaisuuden hengestä. Raamatun kertomukset selitetään ja niistä etsitään ”salattuja totuuksia”, joiden löytämisen ja ymmärtämisen kautta Jumalan Henki voidaan valjastaa omaan käyttöön. Frangipane pitää Elisan sanoja Elialle ikään kuin loitsuna, jonka kautta saman loitsun toistava Jooas saisi saman voiman käyttöönsä. Tämä ei ole kristillisyyttä (KF)

 

[5] VT:n teksti muinaisella arameankielellä.

[6] Kirjoittaja käyttää nimitystä tarkoittaen äärikarismaattista liikettä, torontolaisuus, pensacola, menestysteologia, valtateologia, ihmeet ja merkit, ym. vivahteineen. Mitä nyt näemme ja luemme koskien tätä maailmanlaajaa ”herätystä” (joka ei ole herätys raamatullisessa mielessä) on Amerikassa syntyneen ns. Latter Rain liikkeen jatkoa. Liike opettaa, että maailmassa tulee valtava herätys, jolloin kansakuntiakin kääntyy kristityiksi ja srk. ottaa vallan maailmassa tekemiensä ihmeiden ja merkkien kautta. Kaikki tämä tapahtuu ennen Kristuksen tulemusta ja osassa liikettä Kristuksen persoonallisen tulemuksen syrjäyttää ”Kristus-hengen” tuleminen kristittyihin. Kun tämä henki valtaa kristityt, heistä tulee ”kristus”, ”kristusruumis”, joka valtaa maan takaisin saatanalta. Uudet apostolit ja profeetat ovat srk:n johtajia ja Jumala puhuu näille suoraan (Raamattua ei tarvita). Ne, jotka eivät tunnusta uusien johtajien valta-asemaa syrjäytetään srk:sta.

[7] Tässä yhteydessä eng. kielessä käytetään ilmaisuja kuten ”through” ja ”at” – kun taas ”by” olisi sana joka osoittaisi, että siunaus tulee jonkun toimen ansiosta, joku ihmistoimi saa sen aikaan: through the laying on of my hands -  which was given you through a prophetic message when the body of elders laid their hands on you -  at the laying on of the apostleshands.

[8] Kolmas aalto tarkoittaa kolmatta ja kristikunnan historian ”suurinta herätyksen aaltoa”, joista ensimm. oli 1900-luvun alun Azusa kadulta alkanut hell.herätys, toinen 1960-luvulla ilmaa siipiinsä saanut karism. herätys, ja kolmas siis nykyinen – tapa laittaa ”herätykset” tällaiseen arvoasteikkoon on väärä. Sitä paitsi oikeitakin herätyksiä on kristikunnan historiassa ollut jo paljon ennen 1900 lukua. Tähän herätysajatteluun sisältyy myös väärää ylpeyttä, kun liikkeessä  julkisesti kirjoitetaan ja opetetaan entisten sukupolvien (apostolien ajan kristityt mukaan lukien) epäonnistuneen tehtävässään muuttaa maailma kristityksi.

[9] Ei tarkoita kadotustuomion julistamista yms., vaan puhutun ja kirjoitetun sanan arviointia, arvostelemista ja kristilliseksi mainitun käytännön tutkimista Raamatun pohjalta.